Platform NOG is een samenwerkingsverband tussen betrokken bewoners- en belangenorganisaties en heeft zich tot doel gesteld om realisatie van de Duinpolderweg tegen te houden zolang de noodzaak van deze weg niet onomstotelijk is aangetoond.

Vertegenwoordigd zijn:

Dorpsraad Vogelenzang
Dorpsraad Bennebroek
Wijkraad Oostduin (Hillegom)
Platform De Zilk
Stichting Niet door De Zilk
Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemmerland
Vereniging tot behoud v.h. landelijk karakter van Vogelenzang Milieudefensie Haarlem

Missie: Platform NOG* wil er aan bijdragen dat bewoners van de bollenstreek en Zuid Kennemmerland goed geïnformeerd worden over de aanleg van de Duinpolderweg en zich bewust worden wat een impact die aanleg zal hebben op hun woon- en leefomgeving. Het standpunt van Platform NOG is helder: GEEN Duinpolderweg tot dat de noodzaak onomstotelijk is aangetoond!

* De afkorting N.O.G. staat voor Noordelijke Ontsluiting Greenpoort, wat de oorspronkelijk naam was van de weg die later Duinpolderweg is genoemd om de weg een positief imago te geven.

Goede informatie geven aan de burgers in het gebied
Het huis aan huis verspreiden van de Duinpolderwegkrant heeft er voor gezorgd dat meer dan 5000 huishoudens konden kennismaken met de plannen van de provincies Noord- en Zuid Holland.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Platform NOG een kieswijzer verzorgd, die zeker in de gemeente Bloemendaal een duidelijke invloed heeft gehad op de huidige samenstelling van de gemeenteraad.
Voor de Statenverkiezingen in maart 2015 is opnieuw een kieswijzer gemaakt.

De bestuurders kritisch volgen
- Er is gepoogd te waarborgen dat alle adviezen van de Commissie mer aangaande het komende MER onderzoek worden overgenomen en uitgevoerd. In het kader Wet Openbaarheid van bestuur is aan Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Holland om de precieze opdrachtformulering aan het bureau DHV/Haskoning tot het opstellen van een milieueffectrapportage ten behoeve van de Duinpolderweg plus alle daarbij aan hen ter beschikking gestelde documenten en informatie ten behoeve van de uitvoering van de aan hen verstrekte opdracht. Na een schriftelijk bezwaar en een ingebrekestelling hebben we na 9 maanden de informatie ontvangen. Dit zijn onze conclusies.
- Op 20 november 2014 heeft het Platform een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten Noord Holland, ter attentie van gedeputeerde mevrouw E. Post en op 27 november naar de statenleden van de commissies Mobiliteit&Wonen van provincie NH en Verkeer&Mobiliteit van provincie ZH. In deze brief maken wij onze verbazing en zorg kenbaar, maar ook onze bezwaren over de inhoud van eerdergenoemde stukken. In dit schrijven richten wij ons op een drietal onderwerpen uit het Communicatieplan:
1. Betrokkenheid van stakeholders; slechts in theorie, maar niet in de praktijk!
2. Vooringenomenheid en onjuiste weergave van het verloop
3. De provincie wil het bedrijfsleven verleiden tot lobbyen; is dat de rol van de overheid?
- In januari 2015 is door meerdere platformleden en onafhankelijke deskundigen ingesproken bij Commissie bijeenkomsten van PZH en PNH met goed onderbouwde kritiek met als resultaat dat PZH een 'pauze' inlast om Nut en noodzaak aan te tonen. Berend Potje van Groen Links stelde: "Ik krijg sterk de indruk dat GS wel een oplossing heeft, maar nog altijd op zoek is naar het probleem." aldus een artikel in het HD.
- Contra-expertise
Er is een Kritische analyse van de Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek gemaakt door Martin Bunnik en Chris Brunner. Hun conclusies zijn in het kort:
* Geen van de hoofdpunten uit het advies van Commissie mer zijn opgevolgd. Nut en noodzaak van de weg zijn nog steeds niet aangetoond. Alleen al daardoor mogen op basis van dit rapport nog geen oplossingsrichtingen afvallen.
* Er moeten grote vraagtekens worden geplaatst bij de uitkomsten van het verkeersonderzoek. Daardoor zijn ook de gegeven beoordelingen van de oplossingsrichtingen zeer twijfelachtig.
* Basis van het rapport zijn - in strijd met advies van de Commissie mer - nog steeds uitsluitend bestuurlijke opgaven. Er is geen onderzoek naar concreet aanwijsbare knelpunten gedaan. Een objectieve beschouwing van de verkeerssituatie laat zien dat de bestuurlijke opgaven niet ongewijzigd als leidraad voor het project kunnen dienen. Bovendien zijn essentiële andere doelstellingen niet of onvoldoende in de boordeling meegenomen.
* De wijze waarop de oplossingsrichtingen (de 'bouwstenen') zijn getoetst, is behoorlijk willekeurig en evenmin onderbouwd.
Een voorlopige beoordeling van de bouwstenen onzerzijds leidt tot conclusies die sterk afwijken van de Actualisatie, aldus Bunnik en Brunner.
Het lijkt erop dat de Duinpolderweg ('Bouwsteen Noord') bij een objectieve en integrale beoordeling zelfs aanzienlijk slechter scoort dan de twee meest kansrijke andere oplossingsrichtingen: Bouwsteen Midden en het pakket NOG Beter. Dat geldt helemaal in vergelijking met de nieuw verzonnen spoorvariant. Dus ook inhoudelijk is er geen enkele reden om Midden+ en het pakket NOG Beter terzijde te schuiven. Integendeel.
"Helaas kunnen wij niet anders dan concluderen dat het Actualisatierapport niet bruikbaar is voor het doel waarvoor het is opgesteld. Ons nadrukkelijke advies: Stel eerst een betrouwbare en onderbouwde verkeersprognose op en voer vervolgens een nieuw onderzoek uit precies overeenkomstig het advies van de Commissie mer."
- Er is bezwaar aangetekend tegen het Actualisatierapport en de Spoorvariant. Platform Nog heeft op 2 februari een officieel bezwaar gestuurd aan gedeputeerde Post van NH (met cc naar De Bondt van ZH) en verder de Statenleden van NH en ZH alsook alle raadsleden van de betrokken gemeenten in kennis gesteld van de conclusies van de twee deskundigen Brunner en Bunnik in hun Contra-expertise, waar wij helemaal achter staan: Alle aandacht zou gericht moeten zijn op de onderbouwing van de noodzaak van de weg, niet op nieuwe varianten.
- Er zijn vragen gesteld aan de bestuurders en de projectgroep over het gebruikte Venom-verkeersmodel in de Actualisatie Grensstreekstudie. Er zijn nog geen antwoorden ontvangen.

Colleges, raadsleden en statenleden informeren over rapporten als de Contra-expertise van Bunnik en Brunner en het recent verschenen rapport van Martin Bunnik 'De Duinpolderweg nodig voor de Parels aan de ringvaart?'.
Wij sturen hen brieven en rapporten zodat ze goed geïnformeerd zijn en niet enkel eenzijdige informatie vanuit het projectteam krijgen.
Er zijn recent brieven uitgegaan naar college en raad van de Haarlemmermeer, Lisse, Bloemendaal en Hillegom, evenals naar de fractievoorzitters van alle partijen in Noord- en Zuid-Holland ivm de coalitieonderhandelingen voor de Provinciale Staten. Eerder is de contra-expertise onder de aandacht gebracht van Bloemendaal, Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse, de Statenleden van NH en ZH, Gedeputeerde Post (NH) en de Bondt (ZH) en het projectteam.
Het nieuwe rapport over de 'Parels aan de ringvaart' is interessant voor alle betrokken gemeenten aangezien dit verstrekkende gevolgen voor hun gemeente zal hebben.

30-6-15: Analyse gegevens Venom 2013 verkeersmodel leidt tot twijfels...
Na een door het Platform NOG ingediend WOB-verzoek zijn wij door het Projectteam in het bezit gesteld van (een deel van) de verkeersplots die gebruikt zijn ter onderbouwing van de Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek. De verkeersplots van basisjaar 2010 mochten we nog niet ontvangen, maar wij hopen dat die binnenkort zullen volgen.
Een eerste bestudering van de verkeersplots bevestigt ons vermoeden dat een deel van de uitkomsten van het verkeersmodel volstrekt niet plausibel is. Later zullen wij u daarover meer detail verstrekken. Wij gaan door met het analyseren van de cijfers en zullen het bestuur blijven confronteren met onjuistheden, fouten en onvolkomenheden in het verkeersmodel.