4-2-2018: Onderstaand emailbericht verstuurde Platform NOG vandaag naar de raadsleden van de gemeente Heemstede, mede n.a.v. het artikel in het Haarlems Dagblad van 2 februari 2018

4-2-2018; Onderwerp: Zijn er daadwerkelijk voordelen voor Heemstede bij aanleg van een Duinpolderweg? Nee, maar NOG Beter 2.0 scoort het beste

Geachte Raadsleden,

In de agendastukken voor de commissievergadering van 8 februari 2018, lezen wij dat B&W van Heemstede hebben besloten het voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg te steunen onder voorwaarde dat de weg van de N208 naar de N206 wordt doorgetrokken, eventueel op termijn.
In bijgaand artikel uit het Haarlems Dagblad van 2 februari jl. lezen wij dat Heemstede als harde eis stelt voor het meebetalen aan de weg, dat deze voor Heemstede ook echt wat oplevert. Volgens de berekeningen zou dat alleen het geval zijn indien de weg wordt doorgetrokken naar de N206 en niet wanneer deze stopt bij de N208. Bij een doorgetrokken weg naar de N206 zou, zo vermeldt het artikel, het met name op de route Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan, de Cesar Francklaan en de Leidsevaartweg dan een stuk minder druk worden.
Maar is dit ook echt zo? Ook in het verleden hebben wij de zaken voor u al eens overzichtelijk op een rij gezet en dat doen wij nu weer.

Onderstaand overzicht vermeldt voor een aantal cruciale wegen in uw gemeente de consequenties t.a.v. het aantal motorvoertuigen per etmaal uitgaande van het GE scenario zoals gehanteerd in het MER. De autonome situatie in 2030 wordt vergeleken met de situatie na aanleg van de alternatieven Zuid, Midden en NOG Beter 2.0 eveneens in 2030.
De cijfers komen uit de verkeersplots van het VENOM 2016 model dat voor de berekeningen in het MER is gebruikt. Bovendien zijn deze cijfers gebaseerd op een tot aan de N206 doorgetrokken Duinpolderweg in de alternatieven Midden en Zuid.

Wat direct opvalt is dat welk alternatief er ook wordt aangelegd het resultaat voor uw gemeente te verwaarlozen is. In het meest positieve geval rijden er per saldo 3.000 motorvoertuigen minder op de vermelde wegen. In het slechtste geval rijden er zelfs nog enige motorvoertuigen meer ten opzicht van de autonome situatie.

Als meest positieve komt bovendien een alternatief uit de bus dat juist geen doortrekking naar de N206 voorstaat, namelijk NOG Beter 2.0. Het slechtst voor uw gemeente scoort alternatief Midden.

Wij hopen dat u deze informatie wilt betrekken wij uw standpunt met betrekking tot de zienswijze van uw gemeente. Ons advies is daarom:

  • spreek u juist uit tegen het huidige voorlopige alternatief en tegen alternatief Midden;
  • stem tegen (de reservering voor) een doortrekking naar de N206;
  • kies voor het alternatief dat tenminste nog iets doet voor uw gemeente: NOG Beter 2.0.
Met vriendelijke groet,

J.H.M. Knijn (voorzitter)
PLATFORM NOG
platformnog@geenduinpolderweg.nl


* Wij hebben er voor gekozen de Joh. Wagenaarlaan op te nemen (omdat daar veel grotere verkeersstromen overheen gaan) i.p.v. de Cesar Francklaan.
** De aantallen vermeld bij de Herenweg betreffen het wegvak tussen de Prinsenlaan en de grens met Bennebroek. De in het artikel vermelde omissie m.b.t. Herenweg heeft op dit wegvak geen effect.

2-2-2018: Indienen Zienswijze Voorlopig Voorkeursalternatief Duinpolderweg
Tot uiterlijk 18 februari a.s. kunnen bewoners/bedrijven/instanties een zienswijze indienen over het door GS van beide provincies vastgestelde voorlopige voorkeursalternatief, maar ook over de Planstudie/MER Duinpolderweg. Dit zijn alle rapporten die zijn opgesteld door RHDHV en Ecorys t.b.v. het MER en terug te vinden zijn op de site van de provincie Noord-Holland.
U kunt dus ook aangeven of u bijvoorbeeld een voorkeur heeft voor een ander alternatief of juist niet en waarom. Ook kunt u uw zienswijze kenbaar maken over de inhoud van het rapport en/of de wijze waarop zaken zijn beoordeeld.
Om u daarbij op weg te helpen hebben wij een “standaard zienswijze” opgesteld waarin het standpunt van Platform NOG tot uitdrukking komt. U kunt deze zienswijze als leidraad gebruiken bij een door uzelf op te stellen zienswijze en er zelf punten aan toe voegen. Dit geniet de voorkeur.
Het is echter ook mogelijk deze standaard zienswijze te downloaden en integraal over te nemen, van uw gegevens te voorzien, te ondertekenen en op te sturen naar de provincie.

2-2-2018: Platform NOG verstuurt Nieuwsbrief 10 - Lokale maatregelen voor lokale problemen
Platform NOG heeft opnieuw een Nieuwsbrief verstuurd naar alle Raadsleden van de 6 betrokken gemeentes (en hun Wethouder) en naar alle Statenleden van de provincies Noord- en Zuid-Holland (en hun Gedeputeerde). Ditmaal gaat de Nieuwsbrief nr. 10 over de onzin van het doortrekken van een weg naar de N206 en het feit dat ten westen van de Ringvaart zich uitsluitend lokale problemen voordoen die het meeste gebaat zijn met lokale oplossingen. Zo lost een Duinpolderweg volgens het Middenalternatief helemaal niets op voor de problemen van Hillegom/Beinsdorp en voegt hij alleen maar overlast toe aan Zwaanshoek. Reden waarom de Dorpsraden van beide dorpen groot tegenstander zijn van dit alternatief. NOG Beter 2.0, het pakket met lokale maatregelen zorgt wel voor lokale oplossingen. Het komt bovendien uitstekend uit het MER. Niet voor niets hebben Gedeputeerde Staten al twee maatregelen uit dit pakket overgenomen (de randwegen bij Zwaanshoek en Lisse). Het is dan ook volstrekt onduidelijk waarom de ideale lokale oplossing voor Hillegom/Beinsdorp – een doorgetrokken Weerlaan naar de N205 – zo doodgezwegen wordt. Naar de reden kunnen we alleen maar gissen.

25-1-2018: Commissievergadering Mobiliteit en Financiën van de Provincie Noord-Holland in Haarlem met inspraak van onze voorzitter Jan Knijn
Op 25 januari besprak bovengenoemde commissie het MER Duinpolderweg en het voorlopig voorkeursalternatief. Voorzitter Jan Knijn sprak tijdens deze vergadering in namens Platform NOG.

De volledige inspraaktekst kunt u hier nalezen.
Het is ook mogelijk de volledige vergadering terug te kijken en luisteren via deze link.

23-1-2018: Duinpolderweg - de mening van Jan Knijn van bewonersplatform NOG

Tijdens de informatieavond op 23 januari jl. in de Leeuwenhorst werd de voorzitter van Platform NOG, Jan Knijn, geïnterviewd door Bollenstreek Omroep. Dit interview is te beluisteren via onderstaande link en na de algemene uitleg die aan het begin wordt gegeven.
https://www.bollenstreekomroep.nl/2018/01/duinpolderweg-de-mening-van-jan-knijn-van-bewonersplatform-nog/

11-1-2018: Platform NOG verstuurt Nieuwsbrief 9
In aanloop naar de vergaderingen over de rapporten van het MER en het gekozen voorlopig voorkeursalternatief heeft Platform NOG opnieuw een nieuwsbrief opgesteld en verzonden, Nieuwsbrief 9. De inhoud spreekt voor zich.
Wel hechten wij er aan om voor alle duidelijkheid te benadrukken dat NOG Beter 2.0 het meest milieuvriendelijke alternatief is van alle alternatieven die op enigerlei wijze nieuwe infrastructuur beogen. Het enige alternatief dat uiteraard nog MILIEUVRIENDELIJKER is, is het NULALTERNATIEF.
N.B: In de oorspronkelijke Nieuwsbrief 9 die door ons werd verspreid is helaas een fout geslopen in de tabel op pagina 4. Voor de eindconclusie van deze tabel heeft deze fout geen consequenties. Op deze site staan inmiddels exemplaren van Nieuwsbrief 9 waarin de fout is gecorrigeerd.

10-1-2017 Platform NOG verstuurt een persbericht naar de lokale dag- en weekbladen. Onderstaand de tekst van het persbericht.

Het onzalige Voorlopig Voorkeursalternatief van GS moet van tafel
Kies voor NOG Beter 2.0 – het meest milieuvriendelijke alternatief!

Gedeputeerde Staten kiezen voor een Duinpolderweg dwars over een bestaand bedrijventerrein In Hillegom. Heel begrijpelijk dat de Hillegomse politiek hiertegen in opstand komt. Te meer daar GS nauwelijks argumenten geven waarom ze voor zo’n ingrijpend alternatief kiezen. De op termijn tot 4 rijbanen te verbreden weg zal Hillegom in tweeën splijten en een pas ingericht natuur- en recreatiegebied ernstig aantasten. Zo iets doe je toch niet als verantwoord bestuurder! Tenzij er een heel harde noodzaak is voor zo’n weg en er echt geen beter alternatief beschikbaar is. Van beide is niets gebleken.
Het platform NOG trekt héél andere conclusies uit het opgestelde MilieuEffectRapport (MER). Dat rapport bevestigt juist wat wij al langer concluderen: de verkeersproblemen in de regio zijn lang niet zo groot als altijd werd beweerd. Alleen bij de bruggen over de Ringvaart in Hillegom, Lisse en Bennebroek zijn er beperkte lokale problemen. Los deze dan óók in Hillegom op met lokale oplossingen!
Het MER laat zien dat daarvoor een veel minder ingrijpende oplossing beschikbaar is: het tracé via de bestaande Weerlaan conform het alternatief NOG Beter 2.0. Groot voordeel van dit alternatief is dat het gebruik maakt van bestaande infrastructuur en geen grote gevolgen heeft voor natuur, landschap, bestaande woningen en bedrijven. De kosten zijn dan ook aanzienlijk lager. In zijn totaliteit blijkt dit alternatief zelfs de oplossing met het minste extra verkeer in Hillegom. Terecht wordt dit alternatief in het MER dan ook betiteld als meest milieuvriendelijk alternatief.
Het Platform NOG roept alle betrokken gemeentebestuurders en Statenleden op: kies voor het meest milieuvriendelijke alternatief! Kies voor alternatief NOG Beter 2.0. En ga niet, zonder dat daarvoor een noodzaak wordt aangetoond, een wegtracé reserveren voor een verbinding met de N206. Een wegverbinding naar de N206 zet alleen de deur wijd open voor de niet gewenste Bollenstad!

28-12-2017 Platform NOG heeft in het advies laten vastleggen dat zij geen voorstander is van de keuze voor het Zuidelijk alternatief en dat zij grote bezwaren heeft tegen de ruimtelijke claim om doortrekking naar de N206 in de toekomst mogelijk te maken
Met het bekendmaken van het voorlopig voorkeursalternatief is er een einde gekomen aan de binnen de adviesgroep afgesproken vertrouwelijkheid en kunnen wij als Platform NOG weer naar buiten treden.
Uit de eerste krantenberichten zou het beeld kunnen zijn ontstaan dat ook Platform NOG voorstander is van het huidige voorlopige voorkeursalternatief. Dit is echter absoluut niet het geval. Wij vinden dit een onzalige keuze die het dorp Hillegom in tweeën deelt, ten koste gaat van deels goed lopende bedrijven, een pas ingericht natuur- en recreatiegebied en die een enorme impact heeft op de omgeving.
Wij hebben onze mening ook laten opnemen in het definitieve advies dat door de Adviesgroep aan Gedeputeerden en overige stuurgroepleden is verzonden. U kunt dit nalezen op de pagina’s 6 en 7 van het advies.
Ook heeft Platform NOG zich gedistantieerd van de tekst in het advies over het openhouden van de mogelijkheid tot het doortrekken van de weg naar de N206 en het vooruitlopend hierop alvast doorhakken van deze knoop, zodat in de toekomst eventueel tot aanleg kan worden overgegaan zonder opnieuw lange politieke discussie te moeten voeren.
Wij menen als Platform dat onze standpunten worden ondersteund door de uitkomsten van het MER.

28-12-2017 Platform NOG houdt binnen Adviesgroep, gesteund door de uitkomsten van het MER, onverkort vast aan het door hen ingediende alternatief NOG Beter 2.0
Platform NOG is van mening dat de uitkomsten van dit MilieuEffectRapport bevestigen dat NOG Beter 2.0 een goede oplossing biedt voor de lokale verkeersproblemen en dat het de minste schade aan het milieu veroorzaakt. Twee onderdelen van het pakket – de randwegen in Zwaanshoek en Lisse - zijn zelfs onverkort overgenomen door GS.
Wij blijven van mening dat ook een derde onderdeel van NOG Beter 2.0 – een doorgetrokken Weerlaan - voor alle verspreide verkeersproblemen die op dit moment geconstateerd worden (en die zich voornamelijk bevinden bij de bruggen over de Ringvaart) een veel betere oplossing is dan het voorlopige voorkeursalternatief van GS . Een doorgetrokken Weerlaan maakt voor een groot deel gebruik van bestaande infrastructuur en is kleinschaliger dan alle andere alternatieven. Voordeel hiervan is dat er geen grote ingrepen nodig zijn in de natuur en het cultuurhistorisch landschap, noch dat er grote gevolgen zijn voor bestaande woningen en bedrijven. De doorgetrokken Weerlaan ontlast de woonkernen Zwaanshoek, Beinsdorp en Hillegom, maar ook Bennebroek. En omdat dit een kleinschaligere oplossing is dan alle andere alternatieven heeft het ook veel minder een aanzuigende werking op verkeer dat in feite in Hillegom niets te zoeken heeft. Met een doorgetrokken Weerlaan wordt in Hillegom, net als straks in Lisse en Zwaanshoek een lokale oplossing gecreëerd voor een lokaal probleem.
Het is Platform NOG dan ook volstrekt onduidelijk waarom alternatief NOG Beter 2.0 niet door het gemeentebestuur van Hillegom wordt omarmd.

20-12-2017: Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland maken het voorlopig voorkeursalternatief bekend
GS hebben gekozen voor een alternatief dat bestaat uit onderdelen van de onderzochte alternatieven. Het belangrijkste is de wegverbinding tussen de N205 en de N208 conform het tracé van het Zuidelijk alternatief. GS houden de mogelijkheid open om de weg in de toekomst door te trekken naar de N206. Uit NOG Beter 2.0 zijn de randweg ten noorden van Zwaanshoek en een wegverbinding tussen de Poelpolder in Lisse en de A44 overgenomen.
De bij dit besluit behorende stukken kunt u hier bekijken:

24-2-2017: Adviesgroep Duinpolderweg niet blij met variant Noord
Onlangs stuitten wij op internet op onderstaand artikel onder deze link:
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/01/05/ adviesgroep-duinpolderweg-niet-blij-met-variant

De relevante inhoud van dit artikel willen wij u niet onthouden. Eén onderdeel van het artikel is niet correct: het Middenalternatief loopt niet dicht tegen Hillegom aan, maar ter hoogte van de Oosteindervaart.

Adviesgroep Duinpolderweg niet blij met variant noord
Regio West 05 jan 2017 om 13:49uur
De adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer betreurt het dat de provincies Zuid- en Noord-Holland ook een deel van de meeste noordelijke variant voor de Duinpolderweg nader gaan onderzoeken in een milieueffectrapport (MER). Eerder had de adviesgroep deze variant expliciet afgewezen.
Dit blijkt uit een brief van de Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer aan de gedeputeerden Elisabeth Post van Noord-Holland en Floor Vermeulen van Zuid-Holland.
De adviesgroep had zich eerder al fel uitgesproken tegen het Noordelijke Alternatief tussen de N208 en N205 en vindt het jammer dat daar niet naar geluisterd wordt.
Middenvariant
'De adviesgroep heeft een goed alternatief gevonden in de middenvariant en wij hebben het stukje weg dat nu onderzocht wordt niet behandeld. We zijn blij dat onze andere adviezen zijn overgenomen, maar laat het noordelijk deel met rust', zegt Hans Luiten, onafhankelijk voorzitter van de adviesgroep.
'Als de provincie deze variant laat onderzoeken, komt de kans terug dat die weg doorgetrokken wordt door het bollengebied.' aldus Andries Middag, LTO Noord regio West.
De middenvariant loopt dicht tegen Hillegom aan, het Noordelijk Alternatief dwars door een aaneengesloten agrarisch gebied met eerste klas bollengrond. De adviesgroep verwacht dat deze verbinding vanwege doorsnijding van de waardevolle Oosteinderpolder en de verkeersoverlast in Bennebroek en Heemstede slecht zal scoren in de MER en straks geen deel uitmaakt van het voorkeursalternatief.
Advies negeren
Andries Middag van LTO Noord regio West is minder mild over het besluit van de provinciebesturen dan Luiten. Als lid van de adviesgroep ziet hij dat Gedeputeerde Staten van beide provincies voor de tweede keer in korte tijd een advies negeren.
'De adviesgroep is opgericht om het maatschappelijk middenveld een stem te geven in een ruimtelijk proces. Door te shoppen in de adviezen dragen de provincies niet bij aan het vertrouwen in weloverwogen besluitvorming.'
Bollengebied
De provincies gaan een nieuwe variant op de noordelijke route onderzoeken, die is aangedragen in de zienswijze van gemeente Hillegom.
Middag: 'Als de provincie deze variant laat onderzoeken, komt de kans terug dat die weg doorgetrokken wordt door het bollengebied.'

18-1-2017: Commissie Verkeer & Milieu van Zuid-Holland spreken opnieuw over koppeling Duinpolderweg aan HOV Bollenstreek
Op 12 oktober jl. werd door de Staten van Zuid-Holland een motie (nr. 644 SGP/ChristenUnie) aangenomen, waarin Gedeputeerde Staten (GS) o.a. werden opgeroepen er voor te zorgen dat beide projecten procedureel ontkoppeld worden. Inmiddels heeft GS schriftelijk op deze motie gereageerd; deze reactie treft u hier aan.
Tijdens de commissievergadering werd over deze brief gediscussieerd, Haarlems/Leids Dagblad berichtte hier ook al over. Eindconclusie van de oppositie: door de afspraken in het coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland m.b.t. de Duinpolderweg en het HOV wordt de provincie Zuid-Holland “in gijzeling gehouden”. Vooralsnog is aanleg van de HOV-brug over de Ringvaart en het aansluitende tracé pas aan de orde nadat Zuid-Holland onomkeerbare stappen heeft genomen in de besluitvorming rondom de aanleg van een Duinpolderweg. De motie wordt als nog niet afgehandeld beschouwd.
De discussie kunt u beluisteren via deze link:
https://zuid-holland.notubiz.nl/vergadering/291512/%2018-01-2017 ; agendapunt 5d aanklikken (rechterzijde, scrollen). Het fragment loopt van 2.39.40 tot 3.07.00.

15-12-2016: Reactie bewoner op site Duinpolderweg van provincie Noord-Holland
Onlangs werd door de hr. Jan Schouten een reactie geplaatst op de site over de Duinpolderweg van de Provincie Noord-Holland. Jan Schouten is een bewoner van de streek die het verloop van het project Duinpolderweg al vanaf dag één volgt. Hij diende eerder al een pleitnota over de gang van zaken rondom het project, verschillende keren naar voortschrijdend inzicht aangepast, bij het bevoegd gezag in.
Deze reactie geeft een goed beeld van het verloop van het project vanaf 2003. Met instemming van de auteur plaatsen wij deze reactie daarom ook op onze site. U kunt de integrale reactie van Jan Schouten hier lezen. U kunt Jan Schouten volgen op: https://twitter.com/GroenGenoegen en https://lokhorsterduin.blogspot.com

21-11-2016: Door de beide provincies georganiseerde Inloopbijeenkomst in de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout
Tijdens deze inloopbijeenkomst, die duurde van 17.00u tot 21.00u, werd door Milieudefensie Haarlem en Vereniging Behoud de Polders een protestactie gehouden. Diverse leden en sympathisanten waren aanwezig bij de ingang met spandoeken. Aan de bezoekers werden actiefolders uitgedeeld. Zij kregen hierop over het algemeen positieve reacties. De belangstelling voor deze inloopbijeenkomst viel tegen.

20161121 inloopbijeenkomst 1 20161121 inloopbijeenkomst 2

16-11-2016: Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek/Haarlemmermeer komt bijeen
De leden van de Adviesgroep zijn opnieuw bijeen geweest. Ditmaal om het verder uitwerken van de door hen ingebrachte alternatieven te bespreken. De “strepen op de kaart” moeten worden uitgewerkt tot een schetsontwerp waarmee Royal Haskoning/DHV de MER onderzoeken zal kunnen uitvoeren. De leden zullen op 9 december in de I-room van RHDHV met deze uitwerking aan de slag gaan. De vertegenwoordiger van Platform NOG zal dit toch vrij technische werk m.b.t. NOG Beter 2.0 in nauwe samenwerking doen met Elof Nieuwenhuis, de ontwerper van dit alternatief.

12-10-2016: Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen een besluit over de inrichting van de Milieu Effect Rapportage (MER)
Tijdens deze vergadering worden diverse amendementen en moties ingediend met de bedoeling het voorliggende besluit aan te passen. Wij zetten ze voor u op een rij:

  • Amendement 539 inzake gebruik actuele verkeerscijfers (aangenomen)
  • Amendement 540 m.b.t. een stroomweg (verworpen)
  • Amendement 541 inzake betrekken van rapporten (aangenomen)
  • Amendement 542 inzake aanpassen plangebied project (aangenomen)
  • Amendement 543 inzake aanpassen doelstelling project (ingetrokken)
  • Amendement 544 inzake aanpassen noordelijke tracés Hillegoms Alternatief (verworpen)
  • Motie 644 inzake procedureel ontkoppelen verkeersproblematiek en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (aangenomen)
Het belangrijkste amendement, nr. 543, is door de indieners ingetrokken omdat er op dit punt voldoende toezeggingen waren gedaan door de Gedeputeerde en de kans dat het amendement zou worden aangenomen zo goed als nihil was. Of deze toezeggingen gestand worden gedaan zal de toekomst uitwijzen. Het voorstel tot het onderzoeken van de 7 voorliggende alternatieven in de MER wordt aangenomen. Bijgaand treft u de notulen van de vergadering aan. Op de pagina’s 10 t/m 25 staat het verslag over de Duinpolderweg. De passages waarin het gaat over de doelstellingen van het project zijn geel gemarkeerd.

10-10-2016: Platform NOG en Natuur- en Milieuorganisaties sturen info over verkeersgegevens Provinciale wegen Zuid-Holland naar Statenleden
Uit informatie die wij ontdekten op de website van de provincie bleek dat het verkeer op de meeste provinciale wegen in onze regio al jarenlang afneemt. Omdat door sommige bestuurders en leden van het projectteam met enig regelmaat het tegendeel wordt beweerd, leek het ons verstandig deze informatie onder de aandacht van de Statenleden te brengen. U vindt het bericht hier.

27-9-2016: Wethouder Anne de Jong van Hillegom reageert in de Hillegommer op het persbericht van Behoud de Polders
De Jong geeft aan dat het standpunt ongewijzigd is t.o.v. maart 2016. Hillegom staat achter het advies van de Adviesgroep inclusief de nieuwe alternatieven. Lees hier het hele artikel.

22-9-2016: Statenleden van Noord-Holland spreken tijdens een Commissievergadering over het project Duinpolderweg
Hier vindt u het openbare verslag van deze commissievergadering. In tegenstelling tot Zuid-Holland beslist Gedeputeerde Staten in Noord-Holland over de in de MER op te nemen alternatieven. De Statenleden mogen wel hun mening geven tijdens deze commissievergadering.

21-9-2016: Statenleden van Zuid-Holland spreken tijdens een Commissievergadering over het project Duinpolderweg
Hier vindt u het openbare verslag van deze commissievergadering. Het verslag inzake de DPW vindt u op de pagina’s 10 t/m 34. Enkele partijen kondigen aan moties en amendementen te zullen gaan indienen tijdens de behandeling in de Statenvergadering op 12 oktober.

21-9-2016: Vereniging Behoud de Polders plaatst het volgende bericht op Dichtbij.nl
Hillegom grote afwezige tijdens inspraakbijeenkomst Duinpolderweg
REGIO | 21 september 2016. Door marijo, Dichtbijmeeschrijver.

HILLEGOM - In de lokale bladen van 13 en 14 september jl. lazen wij dat het College van B&W de Commissaris van de Koning, de heer J. Smit, uitgebreid heeft geïnformeerd over actuele zaken, waaronder de Hillegomse visie op de Duinpolderweg (DPW).
  Hoewel het uiteraard prima is dat de Commissaris hiervan nu op de hoogte is, lijkt het ons ook belangrijk dat de inwoners van Hillegom van deze visie op de hoogte worden gesteld. Werd er op 5 april jl. nog een buitengewone Raads-vergadering in Villa Flora gewijd aan het project DPW en sprak fractievoorzitter Frank Evers van de BBH in Noord- en Zuid-Holland namens de gemeenteraad nog in bij de commissievergaderingen, nu was Hillegom de grote afwezige tijdens de inspraakbijeenkomst op 16 september in het Provinciehuis van Noord-Holland.
  In april was het gemeentebestuur nog unaniem van mening dat nut en noodzaak van een DPW nog steeds onvoldoende waren aangetoond en dat het ontbrak aan draagvlak voor dit project. Nu vernemen de inwoners niets van het gemeente-bestuur ten aanzien van de besluitvorming over de in de milieueffectrapportage (MER) te onderzoeken alternatieven. Terwijl er drie nieuwe alternatieven aan het project zijn toegevoegd. Het was voor de hand liggend geweest als het gemeente-bestuur ook nu een krachtig geluid had laten horen. Sinds april heeft er geen nieuw onderzoek plaatsgevonden. Nut en noodzaak zijn dus nog steeds niet aangetoond. Het instellen van de Adviesgroep heeft daaraan niets veranderd.
  Waarom blijft het zo oorverdovend stil? Op 16 september jl. was er een uitgelezen kans om bij beide Staten in te spreken en wederom het Hillegomse standpunt duidelijk te maken. Helaas heeft Hillegom deze kans laten lopen, door bij deze gelegenheid afwezig te zijn.
  Moeten wij helaas concluderen dat het standpunt van Hillegom totaal gewijzigd is ten opzichte van april jl. en nu weer in de pas loopt met dat van de Gedeputeerden?
Vereniging Behoud de Polders

19-9-2016: Een delegatie van Staten- en Raadsleden van Christen Unie en SGP van zowel Noord- als Zuid-Holland bezoekt het plangebied Duinpolderweg
De groep kwam met een busje en werd gedurende enkele uren door Jan Knijn van Platform NOG en Joop Abrahamsen van de Dorpsraad Bennebroek rondgeleid door het gebied waarin de diverse alternatieven voor een Duinpolderweg geprojecteerd zijn.

20160919 delegatie 1 20160919 delegatie 2 20160919 delegatie 3 20160919 delegatie 4

16-9-2016: Inspraakbijeenkomst in Provinciehuis Haarlem
De Commissies van beide provincies organiseerden een inspraakbijeenkomst m.b.t. de inrichting van de milieueffectrapportage Duinpolderweg. Een aantal organisaties en personen had zich daarvoor aangemeld. De bijdragen van enkelen van hen treft u hierbij.
1. Milieudefensie, Karel van Broekhoven betoogde, dat ook de recente rapporten, waarmee de zogenaamde noodzaak van een Duinpolderweg wordt onderbouwd, zijn uitgegaan van totaal achterhaalde WLO groeiscenario’s. Daardoor wordt in deze rapporten uitgegaan van een hoge toename van verkeer in de komende jaren, terwijl het verkeer in feite gaat afnemen. Zie de bijbehorende presentatie.
2. Anneke Quispel, Dorpsraad Bennebroek
3. Jan Knijn, Platform NOG
4. Nienke Beintema, Bewonersvereniging Leidsevaart Vogelenzang
5. Theo Denayere, Wijkraad Oostduin–Hillegom
6. Marielys Roos, SBEZK
Tijdens de bijeenkomst vielen ons een paar zaken op. De eerste is de afwezigheid van beide Gedeputeerden. Tijdens Commissievergaderingen - normaliter de gelegenheid waarbij de inspraak plaatsvindt - zijn zij altijd aanwezig. Het is immers ook voor hen belangrijk kennis te nemen van de inspraakbijdragen van betrokken organisaties en personen. Het had dus voor de hand gelegen, indien ook nu minimaal één, maar eigenlijk beide Gedeputeerden aanwezig zouden zijn geweest, maar helaas. Door de voorzitter werd ook geen melding gemaakt van hun afwezigheid of een eventuele verklaring daarvoor.
Een tweede grote afwezige was het gemeentebestuur van Hillegom. Naar de reden kunnen wij slechts gissen. Feit is dat in ieder geval de wethouder van Bloemendaal wèl aanwezig was, evenals een raadslid van de gemeente Heemstede die insprak namens de gemeenteraad.
De publieke tribune was goed gevuld en de bijdragen van Nienke Beintema en Marielys Roos konden rekenen op grote bijval van het publiek. Nu maar afwachten wat er van dit alles blijft hangen bij de Statenleden en in hoeverre het invloed heeft gehad op het bepalen van hun standpunten. Tijdens de commissievergaderingen op 21-9 (in de ochtend in PZH) en 22-9 (19.00u PNH) gaan we het horen.

7-9-2016 en 14-9-2016: Platform NOG verstuurt Nieuwsbrieven 7 en 8
In aanloop naar de vergaderingen over de inrichting van de Milieu Effect Rapportage voor het project Duinpolderweg worden respectievelijk Nieuwsbrief 7 over Nut en Noodzaak van het Nulalternatief en Nieuwsbrief 8 over Doelstelling en Plangebied verzonden.

22-8-2016 resp. 31-8-2016: Stuurgroep en GS van Noord- en Zuid-Holland nemen besluit over alternatieven MER
Zij besluiten het advies van de Adviesgroep over te nemen met uitzondering van het Zuidelijk Alternatief. In tegenstelling tot de Adviesgroep willen GS dit alternatief wel laten onderzoeken in de milieueffectrapportage. Het is dus uiteindelijk de bedoeling dat 7 alternatieven worden onderzocht. In de stukken die door GS bij dit besluit worden gevoegd vallen ons 2 zaken op. Aan beide hebben wij recent een Nieuwsbrief gewijd, de nummers 7 en 8.
Bij het genomen besluit behoren de volgende inhoudelijke stukken:

Hier vindt u een kaartje met een overzicht van de alternatieven die onderzocht moeten gaan worden en waarover PS van Zuid-Holland definitief een besluit nemen op 12 oktober a.s.

8-7-2016: Definitieve versie advies Adviesgroep Duinpolderweg
Onder tijdsdruk besluit de voorzitter van de Adviesgroep alsnog een voetnoot in het advies te wijden aan de reden waarom Platform NOG het advies niet kan onderschrijven. Daarmee wordt het advies definitief en naar buiten gebracht. Het volledige advies inclusief bijlagen treft u hier aan.
Het advies bevat drie nieuwe alternatieven: NOG Beter 2.0, Parelalternatief 2.0 en Nieuwe 206. Daarnaast adviseert een meerderheid het onderzoeken van het alternatief Zienswijze Hillegom, het Middenalternatief en het Nulaternatief. Daarnaast wordt unaniem geadviseerd het Noordelijk alternatief, het Zuidelijk alternatief en de Spoorvariant niet te onderzoeken.

7-7-2016 was de geplande datum voor de bijeenkomst van de Stuurgroep waarin het advies van de Adviesgroep gepresenteerd zou moeten worden. Over dat advies bestaat echter nog steeds geen overeenstemming. De Natuur- en Milieuorganisaties zijn uit de Adviesgroep gestapt en willen uit het advies en de daarin vermelde voetnoten verwijderd worden en Platform NOG wil het advies niet onderschrijven omdat men weigert in het advies melding te maken van het feit dat de spelregels tijdens het spel veranderd zijn (zie Nieuwsbrief 8). De stuurgroep krijgt het conceptadvies wel te zien, maar omdat het nog niet definitief is en men er zich onvoldoende in heeft kunnen verdiepen kan er geen advies door de Stuurgroep worden uitgebracht aan Gedeputeerde Staten. Dit besluit wordt verschoven naar de volgende bijeenkomst van de Stuurgroep op 22 augustus 2016.

6-7-2016: De Natuur- en Milieuorganisaties stappen uit de Adviesgroep
Zij brengen dit via een persbericht naar buiten. Hoofdredenen: de regels zijn tijdens het spel veranderd door op de valreep de doelstelling te veranderen en het feit dat nut en noodzaak van een Duinpolderweg niet besproken mocht worden of ter discussie mocht staan. (persbericht 8-7-2016)


Oudere berichten vindt men in het menu onder "Archief"