De Duinpolderweg, een grote bedreiging voor onze mooie streek

De Duinpolderweg is een pittoreske naam voor een megaproject, met als doelstelling het aanleggen van een autoweg vanaf de N206 bij De Zilk (Noordwijkerhout), door het open bollengebied tussen Vogelenzang en Hillegom en door een van de polders ten noorden van Hillegom - de Oosteinderpolder of de Vosse- en Weerlanerpolder - om tenslotte via de Nieuwe Bennebroekerweg aan te sluiten op de A4.

Zeven alternatieven zijn onderzocht in een Milieu Effect Rapportage

Van de oorspronkelijke 5 voorgestelde – doorgaande - tracés (later nog aangevuld met een 6e: de Spoorvariant) zijn er nog maar 2 over (Midden- en Zuidelijk alternatief) en is er 1 voorzien van een nieuwe naam en uitgebreid met aanvullende maatregelen (NOG Beter 2.0).

Het oorspronkelijke en meest omstreden bestuurlijke voorkeursalternatief - het Noordelijke alternatief - is als geheel wegens onvergunbaarheid inmiddels van tafel. Dit alternatief leverde teveel stikstofdepositie op in het Natura 2000 gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het tracé vanaf de N208 (Haarlemmerstraat in Hillegom) tot aan de N205 maakt echter nog wel deel uit van de te onderzoeken tracés, als onderdeel van het alternatief Zienswijze Hillegom, dat nieuw aan het project is toegevoegd en de plaats inneemt van de Spoorvariant die inmiddels ook van tafel is. Het Middenalternatief en het Zuidelijke alternatief bestaan nog in oorspronkelijke vorm. Het Combinatie alternatief tenslotte is omgedoopt in het alternatief de Nieuwe 206, aangevuld met maatregelen op andere locaties.

Het oorspronkelijke alternatief NOG fase 1, dat slechts een onderdeel was van het destijds door de ontwerper Elof Nieuwenhuis ingediende pakket aan verkeersmaatregelen, heeft plaats gemaakt voor NOG Beter 2.0. NOG Beter 2.0 bestaat dus ook uit meerdere lokale maatregelen, verspreid over de regio en sluit aan bij de eveneens verspreid over de regio voorkomende lokale knelpunten. In tegenstelling tot het eerdere pakket wordt dit nieuwe pakket wel in zijn geheel meegenomen in de MER-studie. Of het ook een gelijke kans maakt wordt echter door sommigen betwijfeld.

Helemaal nieuw zijn het alternatief Hillegomse Zienswijze en het Parel alternatief 2.0, die beiden ook uit meerdere onderdelen bestaan en het Nulalternatief.

Platform NOG is nog steeds van mening dat nut en noodzaak van een doorgaande autoweg niet zijn aangetoond, ook niet door de Probleemanalyse van 2016. Alle alternatieven zijn schadelijk voor leefbaarheid en milieu! Verkeersanalyses laten zien dat de verkeersdrukte in de dorpskernen van Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, De Zilk en Heemstede sterk zal toenemen door de aanzuigende werking van deze nieuwe verbindingsweg naar de A4. En dat terwijl één van de doelstellingen van de aanleg van deze nieuwe weg juist vermindering van het verkeer door de dorpskernen is. Bovendien maakt een Duinpolderweg letterlijk de weg vrij voor “Bollenstad”: grootschalige woningbouw in de Duin- en Bollenstreek.


alternatieven MER
Door op deze regel te klikken krijgt men een grotere kaart

WP_20150420_003

004_EvR_apr14