Platform NOG is een samenwerkingsverband van betrokken bewoners- en belangenorganisaties en heeft zich tot doel gesteld om realisatie van een Duinpolderweg als 2 x 2 baans (stroom)weg tegen te houden zolang de noodzaak van deze weg niet onomstotelijk is aangetoond.

Vertegenwoordigd zijn:

Dorpsraad Vogelenzang
Dorpsraad Bennebroek
Wijkraad Oostduin (Hillegom)
Platform De Zilk
Stichting Niet door De Zilk
Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemmerland
Vereniging tot behoud v.h. landelijk karakter van Vogelenzang
Milieudefensie Haarlem

Missie: Platform NOG* wil er aan bijdragen dat bewoners van de bollenstreek en Zuid Kennemmerland goed geïnformeerd worden over de aanleg van de Duinpolderweg en zich bewust worden van de impact die de aanleg zal hebben op hun woon- en leefomgeving. Het standpunt van Platform NOG is helder: GEEN Duinpolderweg totdat de noodzaak onomstotelijk is aangetoond!

* De afkorting N.O.G. staat voor Noordelijke Ontsluiting Greenpoort, wat de oorspronkelijk naam was van de weg die later Duinpolderweg is genoemd om de weg een positief imago te geven.

ONZE ACTIVITEITEN:

Het geven van goede informatie aan de burgers in het gebied
Het huis aan huis verspreiden van de Duinpolderwegkrant heeft er voor gezorgd dat meer dan 5000 huishoudens konden kennismaken met de plannen van de provincies Noord- en Zuid Holland.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Platform NOG een kieswijzer verzorgd, die zeker in de gemeente Bloemendaal een duidelijke invloed heeft gehad op de huidige samenstelling van de gemeenteraad tijdens de periode 2014-2018. Wij overwegen ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 opnieuw een kieswijzer op te stellen.
Voor de Statenverkiezingen in maart 2015 is ook een kieswijzer gemaakt.

Het kritisch volgen van de bestuurders
Dat hebben wij de afgelopen jaren gedaan door bijna alle Raads- en Statenvergaderingen waarbij het onderwerp Duinpolderweg aan de orde kwam bij te wonen en tijdens die vergaderingen waar nodig vragen te stellen en/of in te spreken. Wij hebben verschillende WOB-verzoeken ingediend om een aantal zaken in de openbaarheid te krijgen. Wij lezen en analyseren alle rapporten en stukken die er met betrekking tot dit project verschijnen zeer kritisch en waar nodig ondernemen wij actie, bijvoorbeeld door het laten opstellen van een contra-expertise. Wij hebben een zeer uitgebreide zienswijze opgesteld m.b.t. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) t.b.v. de m.e.r.. Deze zienswijze is door diverse organisaties gebruikt als uitgangspunt voor de door hen ingezonden zienswijze. Deze zienswijze heeft er mede toe bijgedragen dat de Commissie voor de m.e.r. een kritisch advies over deze NRD heeft opgesteld dat uiteindelijk integraal door de Staten van Zuid-Holland is overgenomen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de Tussenstap in het project en de uiteindelijke wijziging en uitbreiding van de in de m.e.r. te onderzoeken alternatieven.

Het informeren van Statenleden, Raadsleden en Wethouders
Belangrijke informatie hebben wij via de email gestuurd aan alle Statenleden van de provincies Noord- en Zuid-Holland en alle raadsleden van de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout en in sommige gevallen ook aan de raadsleden van Noordwijk, Katwijk en Teylingen. Dit betrof o.a. de Contra-expertise Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek, opgesteld door Martin Bunnik en Chris Brunner, het rapport “De Duinpolderweg een voorwaarde voor de Parels aan de Ringvaart?” van Martin Bunnik en het document “Eerst de Duinpolderweg en dan de Bollenstad?” Maar ook een achttal door Platform NOG opgestelde Nieuwsbrieven is op deze wijze verspreid onder een groot aantal volksvertegenwoordigers. Deze Nieuwsbrieven treft u aan onder de tab Nieuwsbrieven op deze site.  Uiteraard werden en worden Staten- en Raadsleden van de diverse partijen ook door leden van het Platform persoonlijk benaderd om met hen in gesprek te gaan over het project. In een enkel geval zijn leden van fracties uit de Staten ook door leden van het Platform rondgeleid door de omgeving om hen meer inzicht te geven in de lokale situatie.