26 maart 2020 NOORD-HOLLAND ZIET AF VAN PLAN DUINPOLDERWEG
De provincie Noord-Holland heeft gisteren in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg in Haarlemmermeer te gaan opwaarderen. De overige onderdelen van de Duinpolderwegroute worden door Noord-Holland niet uitgevoerd. De tekst hieronder is overgenomen uit het persbericht dat de provincie Noord-Holland daarover heeft verstuurd:

NOORD-HOLLAND ZIET AF VAN PLAN DUINPOLDERWEG
Op woensdag 25 maart heeft de stuurgroep Duinpolderweg vergaderd over het besluit van de provincie Noord-Holland over de Duinpolderweg. De provincie Noord-Holland heeft in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan te zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Die opwaardering is noodzakelijk vanwege de woningbouwplannen van Haarlemmermeer.


Tracé (Nieuwe) Bennebroekerweg, A5 tot aan de N205d

De andere delen van de Duinpolderwegroute worden niet door Noord-Holland uitgevoerd. Noord-Holland zet voor de bereikbaarheid in de grensstreek in op verbetering van het openbaar vervoer en de fietspaden.
De provincie wil dus uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 opwaarderen. De rest van de Duinpolderwegroute wordt niet uitgevoerd: de doortrekking tot aan de Haarlemmerstraat (N208), de randweg bij Zwaanshoek en de randweg A44-Lisse.
Dit is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland, Duurzaam Doorpakken!, dat de nadruk legt op bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets in de regio.
Gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit, Jeroen Olthof: “Wij willen hiermee duidelijkheid bieden aan de inwoners en onze stuurgroeppartners, met wie wij graag in gesprek blijven over de bereikbaarheid in het grensgebied van Noord- en Zuid-Holland.”
Het voorgenomen besluit over de (Nieuwe) Bennebroekerweg wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Daarna maken de Noord-Hollandse partners (gemeente Haarlemmermeer, Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland) afspraken over financiering en projectleiding.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! van de provincie Noord-Holland

In het coalitieakkoord staat over de bereikbaarheid van de Bollenstreek het volgende: “Het programma Bereikbaarheid Bollenstreek wordt gefaseerd gerealiseerd. De investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer en fiets worden in deze collegeperiode uitgevoerd. De Nieuwe Bennebroekerweg wordt opgewaardeerd om de nieuwe woonwijken in Hoofddorp, nu en in de toekomst, goed te ontsluiten. Alle Noord-Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw gehoord worden over de voorkeursvariant. Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis van het Noord-Hollandse belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid-Holland over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant.”

Niet genoeg draagvlak, voorkeur voor OV en fiets

Na jarenlang overleggen met overheden, inwoners en ondernemers blijven de meningen over de Duinpolderweg sterk verdeeld. Dat kwam ook naar voren tijdens de gesprekken die gedeputeerden Tekin, Pels en Olthof hebben gehad met (vertegenwoordigers van) inwoners en ondernemers in de dorpen Abbenes, Beinsdorp, Lisserbroek en Zwaanshoek, met zowel voor- als tegenstanders.
De provincie Noord-Holland is van mening dat er niet genoeg (politiek) draagvlak is om alle onderdelen van de Duinpolderwegroute uit te voeren. Vanwege de woningbouwplannen in Haarlemmermeer wordt wel de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen A4 en N205 aangepast en verbreed.
Verder vindt Noord-Holland goede bereikbaarheid tussen Haarlemmermeer en de Bollenstreek belangrijk, maar wil dat vooral bereiken door te investeren in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.

Reactie partners in de Stuurgroep

De andere partners in de Stuurgroep zijn niet blij met het voorgenomen besluit. Zij hadden liever één totaaloplossing gezien voor de bereikbaarheid van Haarlemmeer en de Bollenstreek.
Leden van de Stuurgroep zijn: provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

10 februari 2020 Jeroen Olthof (PvdA) voorgedragen als nieuwe Gedeputeerde in Noord-Holland
De heer Olthof wordt voorgedragen als vervanger van de heer A. Tekin die voorheen het project Duinpolderweg in zijn portefeuille had, maar eind vorig jaar aftrad. Het is de bedoeling dat de heer Olthof op 9 maart a.s. wordt geïnstalleerd.

5 februari 2020 Schriftelijke vragen van hr. W. Bakx (50Plus) worden door GS PZH beantwoord
Op 6 januari jl. stelde de hr. Bakx naar aanleiding van een tweetal krantenartikelen over de Duinpolderweg een aantal schriftelijke vragen aan GS. De beantwoording treft u hier aan.

28 januari 2020 Beantwoording door GS PNH van schriftelijke vragen gesteld door de hr. Deen (PVV)
De beantwoording van de schriftelijke vragen treft u hier aan.

29 november 2019 Reactie GS van Noord-Holland op de brief van de gemeenteraad Haarlemmermeer
Hier leest u het antwoord van GS.

17 oktober 2019 Brief gemeenteraad Haarlemmermeer aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van zowel Noord- als Zuid-Holland en het College van B&W van Haarlemmermeer
In deze brief spreekt de gemeenteraad uit zich zorgen te maken over de voortgang van het project.

4 september 2019 Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland wordt geïnstalleerd
Het nieuwe College bestaat uit de volgende partijen: VVD, Christen Unie/SGP, Groen Links, PvdA en CDA. De heer Floor Vermeulen keert als Gedeputeerde terug op de portefeuille Bereikbaarheid en Energie (Commissie BE), waaronder ook het project Duinpolderweg valt.
Het Coalitieakkoord voor de periode 2019/2023 treft u hier aan.

4 juli 2019 Duinpolderweg komt aan de orde tijdens Raadsvergadering in Hillegom
Tijdens deze raadsvergadering komt de Duinpolderweg tweemaal aan de orde. U kunt de betreffende informatie terugluisteren via deze link:
Het 1e fragment begint op 1.40.00 u en eindigt op 1.46.00 u. Hierin komen Bloeiend Hillegom, CDA, Groen Links, D66 en BBH aan het woord.
Het 2e fragment begint op 2.37.00 u en eindigt op 2.48.40 u. Hierin komt Wethouder A. de Jong aan het woord.

12 juni 2019 beoogd gedeputeerde Cees Loggen in een
artikel van NH Nieuws:
"Waar we discussie over gevoerd hebben, is of er wel de juiste variant is gekozen. Daar dacht de regio toch anders over", vertelt beoogd gedeputeerde Cees Loggen (VVD). "Daar moet een nieuwe aanloop voor genomen worden. Die discussie wordt opnieuw gevoerd." De reservering van 79 miljoen euro voor de weg is er voorlopig van af, omdat er eerst dus onderzoek zal plaatsvinden. "Aangezien we dat geld niet nodig hebben op dit moment, kunnen we het nu op een andere manier inzetten", legt Loggen uit. Wél wordt er geïnvesteerd in de Nieuwe Bennebroekerweg, omdat de nood hier hoog is vanwege de woonwijken in Hoofddorp.

12 juni 2019 Noord-Holland heeft een nieuw provinciebestuur
Groen Links, VVD, D66 en PvdA hebben een coalitieakkoord gesloten. Daarin met betrekking tot een Duinpolderweg de volgende tekst:
Bereikbaarheid Bollenstreek
Het programma Bereikbaarheid Bollenstreek wordt gefaseerd gerealiseerd. De investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer en fiets worden in deze collegeperiode uitgevoerd. De Nieuwe Bennebroekerweg wordt opgewaardeerd om de nieuwe woonwijken in Hoofddorp, nu en in de toekomst, goed te ontsluiten. Alle Noord-Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw gehoord worden over de voorkeursvariant. Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis van het Noord-Hollandse belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid-Holland over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant.

Ook is de portefeuille “mobiliteit” voor het eerst in jaren niet meer in handen van een VVD-gedeputeerde, maar van Adnan Tekin van de PvdA.

29 mei 2019 Raad van State volgt de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de PAS en verklaart deze ongeldig
Zoals Platform NOG al voorspelde in Nieuwsbrief 13 van september 2018 volgt nu ook de Raad van State de uitspraak van het Europese Hof. Hierdoor wordt het doortrekken van een Duinpolderweg via het Middenalternatief definitief zo goed als onmogelijk vanwege de stikstofdepositie op het Natura 2000 gebied van de duinen. Of deze uitspraak mogelijk ook consequenties heeft voor het tracé van de N205 naar de N208 moet nog blijken. Hier leest u informatie inzake de uitspraak van de Raad van State. Hier kunt u in de brief van 11 juni 2019, van minister Carola Schouten van het Ministerie van LNV aan de Tweede Kamer, lezen welke ingrijpende gevolgen de uitspraak van de Raad van State heeft voor allerlei projecten.

20 maart 2019 Verkiezing leden van Provinciale Staten
Zowel in Zuid- als in Noord-Holland is het politieke landschap behoorlijk veranderd door deze verkiezingen. Onderstaand de uitslagen van beide provincies. Het informeren en formeren kan beginnen en zal niet eenvoudig worden.

Zuid-Holland:
Totaal aantal zetels per politieke groepering
lijstnaamlijstnummeraantal zetels
Forum voor Democratie1511
VVD 110
GroenLinks 9 5
Democraten 66 (D66) 3 5
Partij van de Arbeid (P.v.d.A) 5 4
CDA 4 4
Partij voor de Vrijheid (PVV) 2 4
ChristenUnie 8 3
50PLUS11 2
Partij voor de Dieren10 2
SP (Socialistische Partij 6 2
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 7 2
DENK12 1
Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH)16 0
NIDA13 0
Code Oranje14 0
Jezus Leeft17 0

Noord-Holland:
Totaal aantal zetels per politieke groepering

lijstnaamlijstnummeraantal zetels
Forum voor Democratie13 9
GroenLinks 7 9
VVD 1 9
Democraten 66 (D66) 2 6
Partij van de Arbeid (P.v.d.A) 3 6
CDA 6 4
Partij voor de Dieren 8 3
Partij voor de Vrijheid (PVV) 4 3
SP (Socialistische Partij 5 3
ChristenUnie15 1
50PLUS 9 1
DENK14 1
Ouderenpartij Noord-Holland (LPZH)10 0
Code Oranje12 0
NIDA11 0

19 maart 2019 Antwoorden op de schriftelijke vragen van Groen Links over de MER
De vragen die m.b.t. tot de MER zijn gesteld zijn per omgaande beantwoord door Gedeputeerde Staten. Hier kunt u deze beantwoording lezen.

18 maart 2019 Persbericht en schriftelijke vragen van de Groen Links fractie in de Provincie Zuid-Holland
"De Europese Commissie concludeert dat de Nederlandse milieueffectrapportages niet aan de Europese regels voldoen. De wet is volgens Brussel te beperkt om alle belangrijke effecten van projecten te beoordelen. Daarnaast is de controle op de kwaliteit van besluiten mogelijk onvoldoende.
De Europese richtlijnen werden in 2014 aangepast met als doel de regeldruk te verlagen, het milieu beter te beschermen en besluiten voorspelbaarder te maken voor overheden en investeerders. In Nederland maar ook in Bulgarije, Kroatië, Frankrijk en Polen zijn bij het omzetten naar nationale wetgeving tekortkomingen geconstateerd. De vijf landen hebben twee maanden om te reageren, anders krijgen ze een zwaardere waarschuwing. In een volgende fase kan de zaak worden voorgelegd aan het EU-hof.
" Aldus een bericht op 7 maart jl. van het radio- en TV programma Vroege Vogels.
Dit bericht was voor de Groen Linksfractie in de provincie Zuid-Holland aanleiding om deze schriftelijke vragen te stellen. Wordt vervolgd.

18 maart 2019 Ook flyers en aanplakbiljetten van DUINPOLDERWEG = DOODLOPENDE WEG
Naast de plaatsing van advertenties in het Haarlems Dagblad en de verspreiding van flyers, zijn er nu ook aanplakbiljetten verschenen met dezelfde opdruk in de gemeente Heemstede.

17 maart 2019 Strijdliederen tegen Duinpolderweg vanuit Zwaanshoek
Op 8 januari plaatsten wij op deze site een audiobestand van een protestsong uit Zwaanshoek. Inmiddels is hiervan ook een Youtube-versie verschenen, te bekijken en luisteren via deze link: https://youtu.be/_ABaghXSBvw. Er is inmiddels ook al een tweede strijdlied gecomponeerd, deze kunt u bekijken en beluisteren via deze link: https://youtu.be/du74RCDVgHQ

9 maart 2019 Opvallende advertentie in het Haarlems DagbladDeze advertentie is gericht op de Noord-Hollandse politiek en kiezer. Woont u in Zuid-Holland en brengt u op 20 maart een stem uit en bent u tegen het definitieve voorkeursalternatief voor een Duinpolderweg dan kunt u naast Groen Links, SP, PvdD en de PVV ook 50Plus overwegen. Ook deze partij heeft zich ingezet tegen de aanleg van een Duinpolderweg en met name tegen de keuze voor het Middenalternatief.
(zie de tab 'in de pers' voor een groter en beter leesbaar exemplaar van de advertentie)

21 januari 2019 bespreking in Commissie Mobiliteit en Financiën in Noord-Holland
Het door Provinciale Staten van Zuid-Holland genomen besluit met betrekking tot het definitieve voorkeursalternatief wijkt af van het besluit dat oorspronkelijk genomen was door Gedeputeerde Staten (GS) van beide provincies. GS van Noord-Holland hebben daarom in tweede instantie besloten het door hen genomen besluit in lijn te brengen met dat van de Staten van Zuid-Holland. Zie de brief hierover d.d. 2-11-2018. Deze brief is ter kennisname verzonden aan de Statenleden van Noord-Holland, die er op 26-11-2018 in een commissievergadering hun mening over mochten geven. Vanwege tijdgebrek is het onderwerp uiteindelijk doorgeschoven naar de commissievergadering van 21-1-2019.
De vergadering kunt u terugkijken en –luisteren via deze link, aanklikken agendapunt 6b dat vermeld staat als eerste agendapunt onder 5 A Agenda Mobiliteit, direct voor de schorsing.
Geeft u de voorkeur aan het schriftelijke verslag dan treft u dat hier aan. Insprekers: pagina 5 tot en met 7. Overige tekst: pagina 8 tot en met 13.

18 januari 2019 Protestsong van inwoners van Zwaanshoek
Bewoners van Zwaanshoek maken een protestsong op muziek van het nummer "Over de muur" van het Klein Orkest en sturen dit naar de Statenleden. U kunt het hier beluisteren.

16 januari 2019 Haarlemmermeer -Zienswijze en aandachtspunten Duinpolderweg-
Op 16 januari 2019 stuurt de gemeenteraad van de Haarlemmermeer aan zowel de Staten van Zuid- als Noord-Holland een brief, met daarin een "zienswijze en aandachtspunten Duinpolderweg". In deze brief doet de Raad verslag van de uitkomsten van de besprekingen op 15 en 29 november 2018, waaronder de voorkeur voor alternatief Zuid, maar men neemt echter geen stelling tegen het voorkeursalternatief Midden.
Frappant is dat men onder punt f. stelt dat: "De besteding van de geoormerkte financiële middelen voor fietsverkeer en langzaam verkeer (25 miljoen euro) moet in afstemming met onder andere de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam tot stand komen." Vreemd, omdat dit bedrag door Provinciale Staten van Zuid-Holland uit het budget van die provincie is gereserveerd voor voorzieningen ten behoeve van het fietsverkeer in de Provincie Zuid-Holland. De gedeputeerde van Noord-Holland is vooralsnog niet genegen om ook in haar provincie een bedrag voor fietsverkeer te reserveren en werd daarin gesteund door de coalitie.

Coalitieakkoord 2019-2022 Haarlemmermeer
VVD, HAP, CDA en PvdA vormen na de verkiezingen het nieuwe College in de Haarlemmermeer. In het Coalitieakkoord wordt ook tekst gewijd aan de Duinpolderweg in Hoofdstuk 5 Mobiliteit:
"Duinpolderweg
De Duinpolderweg blijft onverminderd van belang voor verdere (bouw)ontwikkelingen in onze gemeente maar ook om verkeersproblemen in Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek te verminderen. Het college ziet erop toe dat inwoners en ondernemers worden betrokken bij de uiteindelijke inpassing van het tracé.
"

19 december 2018 Gemeenteraad Heemstede neemt unaniem motie aan inzake continuering deelname Stuurgroep Duinpolderweg
Ook de gemeente Heemstede is het niet eens met feit dat zij "uit de Stuurgroep zijn verwijderd". Zij besteden er in de Raadsvergadering van 18 december aandacht aan en nemen zelfs unaniem een motie aan die zich uitspreekt voor continuering van deelname aan de Stuurgroep en het verzenden van deze motie aan alle betrokken gemeenteraden.

13 december 2018 Heemstede, Bloemendaal en Noordwijk uit Stuurgroep Duinpolderweg
Wethouder H. Wijkhuisen van Bloemendaal maakt tijdens de raadsvergadering bekend dat zijn gemeente "de Stuurgroep Duinpolderweg is uitgegooid”". En "dat hij ongelooflijk heeft geknokt om erin te blijven", maar "dat men alleen verder wil binnen de Stuurgroep met gemeentes die grondgebonden zijn". Aldus is op democratische wijze door de meerderheid van de Stuurgroep besloten.

15 en 29 november 2018 Definitief voorkeursalternatief Duinpolderweg onderwerp tijdens sessies van gemeenteraad in Haarlemmermeer
Onder druk van de inwoners van zowel Zwaanshoek als Beinsdorp - waarvan velen ook inspreken - wordt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen tijdens een aantal sessies door de raadsleden gedebatteerd over het gekozen alternatief en de consequenties daarvan voor de Haarlemmermeer. Een groot deel van de partijen lijkt het niet eens te zijn met het gekozen alternatief Midden en de voorkeur te geven aan alternatief Zuid. Welke consequenties dit heeft moet blijken na de verkiezingen.

19 september 2018 Definitieve besluitvorming door Provinciale Staten van Zuid-Holland
Net als nog vier andere betrokkenen, maakt voorzitter Jan Knijn van Platform NOG nogmaals gebruik van de gelegenheid om in te spreken tijdens deze Statenvergadering. U kunt hier kennisnemen van de inspraaktekst.

Al snel wordt duidelijk dat enkele partijen, om hen moverende redenen, hun standpunt gewijzigd hebben ten gunste van het door Gedeputeerde Staten geadviseerde voorkeursalternatief. Dit definitieve voorkeursalternatief behaalt daardoor, ondanks de tegenstem van een van de coalitiepartners (SP), maar dankzij de PvdA en de ChristenUnie/SGP alsnog een meerderheid.
Wel gaat de ruimtelijke reservering voor de doortrekking vanaf de N208 naar de N206 voorlopig van tafel. Deze wordt niet meegenomen in het Project MER dat nu gaat starten.
Het is de vraag, in hoeverre het project daarmee nog voldoet aan de in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 11-12-2013 gestelde hoofddoelstelling: "De hoofddoelstelling voor het project Duinpolderweg is de verbetering van de verkeersafwikkeling op de oost-westverbinding tussen de N206 en de A4".
De vergadering zelf kunt u terugkijken en -luisteren via deze link: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20180919_2, aanklikken agendapunt 2 bespreekstukken.
Geeft u de voorkeur aan het schriftelijke verslag dan treft u dat hier aan. Zie pagina 5 tot en met 45.

12 september 2018 Commissievergadering Verkeer & Milieu Provinciehuis Zuid-Holland
Op 12 september was de commissievergadering waarin besluitvormend werd gesproken over het MER en het Voorkeursalternatief (VKA) Duinpolderweg. Tijdens deze vergadering hoorden we hoe de verschillende partijen denken over het MER en het nu voorliggende VKA en dus ook over de toekomst van onze Bollenstreek. Alle info vooraf over de commissievergadering vindt u via deze link: https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/ 2018/Verkeer_ en_Milieu_12_september_2018#
U kunt deze vergadering terugkijken en -luisteren via deze link: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20180912_2, aanklikken agendapunt 5 bespreekstukken.
Geeft u de voorkeur aan het schriftelijke verslag dan treft u dat hier aan. Zie pagina 4 tot en met 29.

7 september 2018 Hoorzitting Duinpolderweg krijgt aandacht in diverse media
Van de hoorzitting werd verslag gedaan via:
TV West: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3690452/Eeuwenoude-oase-van-groen-dreigt-verloren-te-gaan-door-aanleg-van-Duinpolderweg
SBS 6 Hart voor Nederland: https://www.hartvannederland.nl/video/uitzendingen/2018/7-september-2018-vroege-editie/. Het fragment begint op ongeveer 13.30 minuten.

7 september 2018 Film over de Oosteinderpolder
Alexander Claus, een van de bewoners van de Oosteinderlaan, vertoont tijdens zijn inspraak deze film over de Oosteinderpolder. De inhoud behoeft verder geen enkele toelichting.

7 september 2018 Hoorzitting Duinpolderweg vindt plaats in het Provinciehuis in Den Haag
Op 7 september vindt de hoorzitting plaats. Een marathonzitting van maar liefst ruim 12 uur, met hier en daar een pauze van ongeveer 15 minuten. Statenleden van zowel Noord- als Zuid-Holland zijn aanwezig om te luisteren en vragen te stellen. Wilt u de hele hoorzitting of delen daarvan terugkijken en -luisteren, dan kan dat via deze link: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20180907_1.
Het tijdschema van de insprekers treft u aan bij onderstaande bijdrage van 4 september 2018.
Namens Platform NOG (en de aangesloten organisaties) spreken in Jan Knijn, Anneke Quispel-Veraart en Theo Denayere, aangevuld door lokale bewoners.

4 september 2018 Nieuwsbrief 13 “Voorstel GS niet uitvoerbaar en ongewenst” wordt verzonden aan de Statenleden van Noord- en Zuid-Holland
Vooruitlopend op de hoorzitting van 7 september in het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag, brengt Platform NOG middels deze Nieuwsbrief een aantal zaken nog eens overzichtelijk onder de aandacht van de Statenleden. Hier kunt u kennis nemen van de inhoud van de Nieuwsbrief.
Voor deze hoorzitting hebben zich maar liefst 80 insprekers aangemeld, die gedurende de periode van 10.00u ’s ochtends tot 22.30u ’s avonds hun zegje mogen doen. De sprekers zijn ingedeeld in blokken waarvan helaas niet geheel duidelijk is of er sprake is van enige samenhang en zo ja, welke dan. Via dit tijdschema kunt u kijken op welk moment van de dag de voor u van belang zijnde insprekers ingeroosterd zijn. Of en hoe de dames en heren Statenleden alle informatie die zij gedurende zo’n lange periode tot zich krijgen nog daadwerkelijk in zich opnemen is voor ons een raadsel. Deze opzet doet naar onze mening ook onvoldoende recht aan de enorme impact die dit project op veel mensen heeft.
Naast de eerdergenoemde 80 insprekers zijn er ook nog 33 schriftelijk reacties opgestuurd naar de provincies door mensen die op 7 september niet aanwezig kunnen of willen zijn. Deze kunt u (geanonimiseerd) lezen op https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Verkeer_en_Milieu_VenM/2018/Verkeer _en_Milieu_12_september_2018# onder agendapunt 5 “stukken”.

20 augustus 2018 Platform NOG, de Natuur- en Milieuorganisaties en de Bewonersgroep Oosteinderlaan brengen gezamenlijk een flyer uit
In de 4e week van augustus verspreiden bovengenoemde organisaties in het gebied waar het Middenalternatief staat geprojecteerd een flyer die de titel draagt: DUINPOLDERWEG KOMT HILLEGOM EN BENNEBROEK DUUR TE STAAN – LAAT UW STEM HOREN -
Vanwege de tactvol gekozen planning voor de behandeling van dit dossier in de Staten van Zuid-Holland (direct na de zomervakantie) kan het geen kwaad een aantal zaken nog eens onder de aandacht van de bewoners te brengen. De gemiddelde burger is tijdens de zomermaanden tenslotte meer bezig met uitrusten en vakantie vieren dan met lijvige infrastructuur-dossiers.

13 augustus 2018 Stichting Duinbehoud verstuurt een persbericht
Er loopt een juridische procedure bij het Europese Hof inzake het Landelijk Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak in deze procedure kan grote gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid van het project Duinpolderweg. Uit een juridisch advies dat onlangs aan het Hof is uitgebracht blijkt dat dit hoogstwaarschijnlijk inderdaad gevolgen zal hebben. Stichting Duinbehoud houdt zich actief bezig met de PAS en volgt deze procedure op de voet. U leest er meer over in het persbericht.

19 juli 2018 Wethouder D.D. Reneman van Haarlemmermeer beantwoordt vragen van raadsleden over het besluitvormingsproces rondom een Duinpolderweg
Op verzoek van raadsleden legt de hr. Reneman uit hoe het heeft kunnen gebeuren dat uiteindelijk toch is gekozen voor het - door Haarlemmermeer niet gewenste - Middenalternatief. Voor de volledige beantwoording zie
deze video-opname.
Heel in het kort komt het er volgens hem op neer dat het allemaal de schuld is van de Staten(leden) van Zuid-Holland: zij wilden de tussenstap met als gevolg de adviesgroep t.b.v. maatschappelijk draagvlak. Naar aanleiding van de keuze van de adviesgroep voor het Zuidelijk alternatief gingen de Staten(leden) daar in eerste instantie in mee, maar hebben daarna, omdat Hillegom in verzet kwam, alsnog gekozen voor het draagvlak in Hillegom en voor het Middenalternatief. En het is natuurlijk raar dat je het voorstel van de adviesgroep die op jouw verzoek in het leven is geroepen vervolgens naast je neerlegt.
Waar wethouder Reneman dit allemaal op baseert in ons niet duidelijk. De enige bestuurlijke keuzes m.b.t. een VKA die tot nu toe gemaakt zijn in de provincies, zijn gemaakt door GS. Zowel m.b.t. het voorlopig VKA als het VKA. De Staten(leden) van Zuid-Holland nemen een besluit hierover pas in september. Daar komt bij dat er op dit moment zelfs niet eens een meerderheid is voor het Middenalternatief in de Staten van Zuid-Holland. Kortom een verhaal doorspekt met hele en halve onwaarheden. Maar daar is wethouder Reneman in het verleden ook al eens op aangesproken.

13 juli 2018 Bewoners Oosteinderlaan laten van zich horen door middel van een persbericht en een actie op de trappen van het gemeentehuis van Hillegom
Van deze actie werd verslag gedaan in zowel het Leids- als het Haarlems Dagblad. Voor het volledige persbericht, de spotprent en enkele foto’s, zie onderstaand.


Hillegom moet zich schamen!

Althans,volgens de bewoners van de Oosteinderlaan in Hillegom. Zij trekken samen op met veel belangen verenigingen tegen de voorgestelde zienswijze van de meerderheid van de Raad aangaande de Duinpolderweg. Na het bekend worden van het voorlopig voorkeursalternatief (vka) van de provincie Zuid-Holland ,de z.g. Zuidelijke variant, reageerde de gemeente Hillegom verbijsterd te zijn. Er ontstond paniek voetbal en in no time werd een zienswijze in elkaar geknutseld. Partijen die eerst tegen de Duinpolderweg waren zetten nu hun handtekening om maar te voorkomen dat het voorkeursalternatief het ging halen. Hillegom kiest voor “de weg van de minste weerstand”. Het voelt als handje klap. Noordelijke variant is afgeschoten. Zuidelijke variant is ongewenst door Hillegom. Dan maar door het midden, dwars door dit unieke historische slagen landschap. Dwars door de toch al schaarse kwetsbare natuur. De Randstad raakt steeds voller en er moeten zorgvuldige keuzes worden gemaakt, het gaat immers om de leefbaarheid en het milieu en hoe wij dit doorgeven aan onze kinderen. Echter, het betreffende gebied waardoor het VKA en de midden variant lopen is een kwetsbaar natuur en historisch gebied. Het maakt het deel uit van de westelijke ringvaart polders. Voormalige uiterwaarden van de Haarlemmermeer. Overloopgebieden! Wat nu weer dreigt te gebeuren. Nu niet met water, maar met verkeer! Van de diversen historische polders is niet veel meer over. Verstedelijking neemt toe. Hillegom is in de afgelopen decennia sterk gegroeid. Elsbroekerpolder is volgebouwd, Vossenpolder is volgebouwd, de Weerlanerpolder is recentelijk omgetoverd tot een geknutseld natuur en recreatiegebied. De belasting in dit gebied is hoog door de vele activiteiten. Denk aan fiets-, wandel- en ruiterpaden. Ook is er recentelijk de manege Hillegom naartoe verplaatst. Alles bij elkaar geen verkeerde ontwikkeling overigens. Wij als bewoners zien dat het aan de behoefte voldoet. Dat er een enorme toename is aan mensen die willen genieten van het buiten gebied met zijn natuur en rust. De rust voor de natuur is hierdoor echter onder druk komen staan.
Het enige gebied waar deze zelfde natuur nog relatieve rust vindt is de Oosteinderpolder. Deze laatste overgebleven polder wordt nu echter bedreigd! De locale politiek heeft geen visie en denkt alleen op korte termijn. De zienswijze van de gemeente Hillegom staat ook haaks op de omgevingsvisie Hillegom 2030 'Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland' die op 22 februari 2018 is vastgesteld. Hierin schrijven ze het volgende; “We willen de geschiktheid van ons weidegebied met name de Oosteinderpolder en Vosse- en Weerlanerpolder voor weidevogels en andere natuurwaarden verder vergroten, in de eerste plaats door er de rust te bewaren en het weidelandschap open te houden”. Mooie woorden, weinig inhoud! Hillegom toon moed! Kies niet voor meer asfalt! Kijk naar lokale oplossingen zoals NOG beter 2.0, beter openbaar vervoer en fietspaden. Heb een toekomst visie!

Bewoners van de Oosteinderlaan, Hillegom


11 en 12 juli 2018 Nieuwe brieven aan bewoners, een namens gedeputeerden Vermeulen en Post en een namens de beide Statengriffies
In de brief van de beide gedeputeerden wordt in iets andere bewoordingen dan in de eerdere brief ingegaan op de besluitvorming in Zuid-Holland en wordt melding gemaakt van een gezamenlijke hoorzitting op 7 september a.s.
De brief van de Statengriffies gaat nog iets dieper in op het besluitvormingsproces in Zuid-Holland en ook op de momenten dat er in Noord-Holland over gesproken zal worden. Tevens wordt gemeld, dat er kan worden ingesproken tijdens de gezamenlijke hoorzitting en dat mensen die er bezwaar tegen hebben om tijdens het inspreken herkenbaar in beeld te zijn er ook voor kunnen kiezen om een brief of een e-mail te sturen. Deze zullen voor plaatsing op de website geanonimiseerd worden.
Om in te kunnen spreken dient u zich door middel van een inschrijfformulier aan te melden bij de statengriffie@noord-holland.nl . Uw aanmelding dient uiterlijk op 27 augustus 2018 bij hen binnen te zijn.

9 juli 2018 Verzoek om rectificatie brief door Platform NOG wordt opgepakt door Statenleden
Statenleden van diverse partijen in Zuid-Holland komen in actie naar aanleiding van bericht van Platform NOG over de brief die door GS van beide provincies is verzonden. Zij spreken gedeputeerde F. Vermeulen er op aan en deze zegt zich de kritiek aan te trekken. Ook het Haarlems Dagblad besteedt er aandacht aan in een artikel op 11 juli. Statenleden dringen er op aan dat er een nieuwe, correcte brief verzonden wordt naar de betrokken bewoners.

2 juli 2018 Artikel in de Hillegommer: "Duinpolderweg niet door, maar langs Hillegom"
Op speciaal verzoek van onze Hillegomse achterban aandacht voor eerdergenoemd artikel. Opnieuw wordt de indruk gewekt dat de gemeente Hillegom eindigt ergens ten zuiden van de Oosteindervaart en dat een tracé langs de Oosteindervaart niet door, maar langs Hillegom zou gaan. Daarbij gaat de schrijver van het artikel (maar in het verleden ook anderen zoals raadsleden en bestuurders) volledig voorbij aan het feit dat zich ten noorden van de Oosteinderlaan ook nog een aanzienlijk deel van Hillegom bevindt. Een gebied waarin mensen wonen die Hillegommers zijn en die ook meebetalen aan de gemeentelijke belastingen. In dit gebied bevinden zich voorzieningen waarnaar in het verleden door het gemeentebestuur graag verwezen werd als “toeristische parels”, wij noemen bijvoorbeeld het voormalige Ford Museum, De Zuilen, Annemiekes Pluktuin. Maar ook Den Weeligenberg en het enige bos dat de gemeente Hillegom rijk is bevinden zich in dit gebied.
Naar aanleiding van dit artikel in de Hillegommer kregen wij een ingezonden brief onder ogen van een bewoner zich ook aangesproken voelde door de gebezigde tekst en in de pen klom. Voor zover wij kunnen nagaan is deze ingezonden brief niet geplaatst, maar wij willen hem u niet onthouden.

26 juni 2018 Gedeputeerde Staten (GS) van Noord- en Zuid-Holland stellen een besluit vast over het door hen voor te stellen Voorkeursalternatief (VKA)
Zowel GS van Noord-Holland als Zuid-Holland nemen een besluit, waarin zij voorstellen het 'samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze – Midden' vast te stellen als definitief VKA.
In Noord-Holland ligt de bevoegdheid tot het nemen van dit soort besluiten bij GS. In Zuid-Holland gaan de Statenleden daar echter over en wordt het besluit van GS aan hen voorgelegd middels een Statenvoorstel, zie hiervoor deze brief van 26 juni 2018.
Enkele dagen later ontvangen de bewoners van het gebied waarin dit voorgestelde VKA is gesitueerd een brief om hen van een en ander op de hoogte te stellen. In deze brief wordt met betrekking tot het voorgestelde VKA met een dermate voortvarendheid gesproken dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de verdere besluitvorming slechts een formaliteit is en dit VKA het dus gaat worden. Maar niets is minder waar. In een analyse in het Haarlems Dagblad van 12 juni jl. werd hiervan al eerder melding gemaakt.
Bij aanvang van het reces van Provinciale Staten van Zuid-Holland waren de standpunten ten opzichte van 12 juni nog steeds ongewijzigd: coalitiepartijen VVD, CDA en D66 zijn voor het voorgestelde VKA. SP, SGP/CU, PvdA en 50Plus voor NOG Beter 2.0 en Groen Links, PVV en PvdD willen helemaal geen Duinpolderweg.
Mede naar aanleiding van allerlei reacties die Platform NOG ontving, reden om de tendentieuze passages in de brief onder de aandacht te brengen van de woordvoerders op dit dossier in de Staten van Zuid-Holland. De tekst van ons bericht treft u onderstaand aan.

do 5-7-2018 20:01

Geachte Statenleden,

Naar aanleiding van reacties van bewoners en bedrijven die ons de afgelopen week benaderd hebben, wil Platform NOG u als woordvoerder op dit dossier, aandacht vragen voor de brief die door GS van Noord- en Zuid-Holland is verzonden aan "de belanghebbenden", zie de bijlage.
Platform NOG kreeg reacties van mensen uit Hillegom, Vogelenzang en Haarlemmermeer.

In deze brief komen in de 1e alinea op pagina 3 de volgende zinsneden voor: "Op 19 september volgt dan de beraadslaging in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Na deze beraadslaging is het voorkeursalternatief definitief."
Hiermee wordt – om het voorzichtig uit te drukken – de beraadslaging in de Staten van Zuid-Holland weggezet als een soort formaliteit. Kennelijk is de enig mogelijke uitkomst van deze beraadslaging het goedkeuren van het huidige voorstel van de beide GS'en. Het wordt beschreven als een voldongen feit, volledig voorbijgaand aan het feit dat dit voorstel geamendeerd en mogelijk zelfs weggestemd zou kunnen worden. Tijdens de commissievergadering op 16 mei jl. bleek immers voor geen enkele oplossing nog een meerderheid te vinden.

Buitengewoon kwalijke bijkomstigheid van de gehanteerde formulering is dat de gemiddelde inwoner/bedrijfseigenaar er daardoor nu van uitgaat, dat het besluit ook daadwerkelijk al definitief is, terwijl er voor hen echter nog steeds mogelijkheden zijn om te proberen op diverse manieren invloed uit te oefenen op de besluitvorming door de Statenleden van Zuid-Holland. Een democratisch recht meent Platform NOG.

Ik verzoek u vriendelijk er bij de verantwoordelijke Gedeputeerde de hr. Vermeulen op aan te dringen om de foute voorstelling van zaken middels een nieuwe brief richting de betreffende bewoners/bedrijven recht te zetten.

Met vriendelijke groet,

J.H.M. Knijn (voorzitter)
PLATFORM NOG
platformnog@geenduinpolderweg.nl

17 mei 2018 Website SP Zuid-Holland
De Zuid-Hollandse fractie/afdeling van de SP maakt op haar website het standpunt van de partij omtrent de aanleg van een mogelijke Duinpolderweg bekend:
MAATREGELEN NOG-BETER 2.0 ESSENTIEEL ONDERDEEL AANPAK VERKEERSKNELPUNTEN DUIN- EN BOLLENSTREEK
Daarmee wijkt het standpunt van de SP af van het standpunt van de overige coalitiepartijen.

16 mei 2018 Extra bespreking Dossier Duinpolderweg in de Commissie Verkeer en Milieu van PZH
Doel van dit agendapunt is dat de commissieleden het project Duinpolderweg bespreken met gedeputeerde Vermeulen o.a. aan de hand van de brief van de heer Vermeulen over toezeggingen n.a.v. de commissievergadering van 7 februari 2018.
Uiteraard wordt ook deze vergadering door een tiental groeperingen en particulieren aangegrepen om hun standpunt m.b.t. deze brief en het voorlopig voorkeursalternatief naar voren te brengen. Onder hen de voorzitter van Platform NOG, Jan Knijn.

De volledige lijst met insprekers:

 1. De heer Lijbers uit Hillegom.
 2. De heer Van Broekhoven namens de samenwerkende Natuur- en Milieuorganisaties.
 3. Mevrouw Heemskerk namens Bloeiend Hillegom en GroenLinks.
 4. Mevrouw Alkemade namens gedupeerde bedrijven en bewoners van de Rooversbroekpolder.
 5. De heer Knijn namens platform NOG.
 6. De heer Milatz namens bewoners van de Oosteinderlaan Hillegom.
 7. De heer Pop namens CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.
 8. Mevrouw Spijker uit Hillegom.
 9. Mevrouw Van der Ploeg.
 10. De heer Vester namens tuincentrum Global Garden, Zwaanshoek.
Nadat alle insprekers aan het woord zijn geweest en vragen van commissieleden hebben beantwoord, wordt vervolgens uitvoerig ingegaan op de inhoud van de brief. Dit is niet overbodig, want niet alle inhoud van deze brief is even accuraat. Zo blijft de gedeputeerde bijvoorbeeld ook in deze brief weer een stippellijn trekken vanaf de bestaande Weerlaan in Hillegom naar de N206 en daarmee de indruk wekken dat ook NOG Beter 2.0 een doortrekking beoogt naar de N206. Maar niets is minder waar.
Kern van NOG Beter 2.0 is dat er slechts een lokale verbinding tussen de N205 en de N208 wordt aangelegd die zoveel mogelijk loopt over bestaande infrastructuur. Daarmee biedt NOG Beter 2.0 een oplossing voor een lokaal knelpunt, ontziet het de natuur en het landschap en veroorzaakt het geen aanzuigende werking van verkeer dat in dit deel van de streek niets te zoeken heeft.
Ook het MER komt tot de conclusie dat voor de voorzienbare toekomst een verbinding tussen de N205 en de N208 volstaat.
Wilt u alle insprekers horen en zien en ook de rest van de vergadering op 16 mei beluisteren, dan is dat mogelijk via de volgende link:
https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20180516_2; vervolgens op start drukken en bij agendapunt '2. Opening overlegvergadering' op het pijltje naast de tijd 10.36 drukken, de tape begint dan bij de insprekers.

11 mei 2018 Platform NOG stuurt de Statenleden van Zuid-Holland Nieuwsbrief 12
Naar aanleiding van zijn toezegging in de commissievergadering van 7 februari 2018, stuurt Gedeputeerde F. Vermeulen de Statenleden van Zuid-Holland op 24 april jl. een brief. De brief zou antwoord moeten geven op vragen die in februari onbeantwoord bleven en op een aantal punten verheldering moeten bieden. Helaas constateren wij dat de Gedeputeerde daarin niet is geslaagd; sterker nog, naar onze mening legt hij vooral rookgordijnen in plaats het geven van duidelijke antwoorden.
Reden voor Platform NOG om de Statenleden van Zuid-Holland, voorafgaand aan de commissievergadering van 16 mei opnieuw een Nieuwsbrief te sturen, nummer 12. Deze Nieuwsbrief kunt u terugvinden onder de tab 'Nieuwsbrieven'.

27-4-2018: Interessant artikel verschenen in het Haarlems Dagblad (HD): “Cijfers Duinpolderweg rammelen.”
In het HD verscheen op zaterdag 27 april een artikel waarin Michel Heesen, lid van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit, in een interview met journalist Sjaak Smakman nader ingaat op het door de PAL afgegeven advies over het MER Duinpolderweg.

20-4-2018: Werkbezoek Statenleden aan gebied wegverbinding N205-N206 van de nog in beeld zijnde alternatieven
Op vrijdag 20 april brachten een kleine 20 Statenleden, voornamelijk van Zuid-Holland, een bezoek aan het gebied waar het VVKA en de ook nog in beeld zijnde alternatieven Midden en NOG Beter 2.0 gesitueerd zijn. Het ging daarbij kennelijk uitsluitend om de verbinding tussen de N205 en met name de N208. Alleen de locaties daarvan zijn bezocht. Uit de reacties van de Statenleden werd duidelijk dat de meningen nog steeds verdeeld zijn. Men zegt er nog steeds niet uit te zijn.

18-4-2018: De organisaties/groeperingen die samen optrekken in aanloop naar het bezoek dienen een verzoek in om in Hotel Flora plenair een gezamenlijke verklaring te mogen voorlezen
De instantie die het bezoek organiseerde had bedacht dat elke organisatie/groepering in Hotel Flora een tafeltje zou krijgen en dat de Statenleden daar dan informeel langs konden lopen en informatie vergaren. Er werd geen gelegenheid geboden om alle Statenleden tegelijkertijd toe te spreken. Daar waren wij het niet mee eens en daarom hebben we gezamenlijk een verzoek ingediend om plenair een verklaring te mogen voorlezen. Dit verzoek werd echter afgewezen.
De verklaring die onze organisaties/groeperingen hadden willen voorlezen treft u hier aan. Hij is op 20 april schriftelijk en later per email aan de Statenleden ter hand gesteld.

17-4-2018: In aanloop naar het bezoek van de Statenleden van beide provincies aan het plangebied, stuurt Platform NOG hen Nieuwsbrief 11
Om onze standpunten met betrekking tot dit MER nogmaals onder de aandacht van de Statenleden te brengen hebben wij deze compact en overzichtelijk ondergebracht in een nieuwe Nieuwsbrief nr. 11.

Begin april 2018: Platform NOG sluit zich aan bij een aantal andere organisaties/groeperingen ten behoeve van het werkbezoek van de Statenleden op 20-4-2018 aan de streek.
Op initiatief van de politieke partijen Groen Links en Bloeiend Hillegom trekt een aantal organisaties gezamenlijk op om tijdens het bezoek van de Statenleden op 20-4-2018 hun standpunten nogmaals duidelijk te kunnen maken. Het gaat om de volgende organisaties/groeperingen:
Bewoners Oosteindervaart Hillegom
Bewoners Noorder Leidsevaart Hillegom
Bloeiend Hillegom
CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek
Direct betrokkenen Weeresteinstraat
Dorpsraad Bennebroek
GroenLinks Hillegom
KNNV afdeling Bollenstreek
Milieudefensie afdeling Haarlem
Milieuoverleg Duin- en Bollenstreek
Platform NOG
Stichting Duinbehoud
Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland
Vereniging Behoud de Polders
Vereniging van Eigenaren, woningen Weeresteinstraat nrs 223 t/m 237, 241 en 243 (oneven nrs)
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
Wijkraad Oostduin Hillegom

Dan wordt er vanuit de Provincie echter meegedeeld dat het bezoek volledig afgeschermd van de buitenwereld zal plaatsvinden en er dus niemand in de gelegenheid zal worden gesteld met hen te spreken. Dit leidt terecht tot nogal wat protesten, waarna men alsnog overstag gaat. Vervolgens worden zelfs alle bij de Provincies bekend zijnde betrokken organisaties/groeperingen uitgenodigd om in Hotel Villa Flora hun zegje te komen doen.

4-4-2018: Presentatie door de Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgeving (PAL) van de Provincie Zuid-Holland van hun advies d.d. 9-3-2018 m.b.t. het MER Duinpolderweg
Op 4 april vond in het Provinciehuis in Den Haag een presentatie plaats door de PAL over het door hen uitgebrachte advies. Deze presentatie was openbaar en is door een aantal leden van Platform NOG bijgewoond.
Het is een kritisch rapport waarin de PAL nogal wat aanmerkingen heeft op de MER en met name over het feit dat de analyse niet integraal is, niet driedimensionaal is uitgewerkt en niet dynamisch is doorgerekend. De PAL is ook kritisch over het gebruikte verkeersmodel en zo zijn er nog meer punten van kritiek. Voor de aanwezige Statenleden aanleiding om aan te geven dat er behoeft bestaat om dit rapport nader met de Gedeputeerde te bespreken. Of dit ook gaat gebeuren is niet duidelijk. Het volledige advies van de PAL kunt u hier nalezen.

22-3-2018: Bewoners Oosteinderlaan Hillegom brengen een persbericht uit: ‘Oosteinderlaan plaatst R.I.P. kruizen tegen de Duinpolderweg’

Van de bewonersgroep van de Oosteinderlaan ontvingen wij dit persbericht. Zoals blijkt uit de door Platform NOG ingediende zienswijze op het voorlopig voorkeursalternatief en de Planstudie MER zijn ook wij van mening dat een keuze voor het Middenalternatief desastreuze gevolgen zal hebben voor de natuur, de cultuurhistorie en de toekomst van “bollendorp” Hillegom. Bovendien komt met een keuze voor het Middenalternatief een Bollenstad razendsnel dichterbij.
Daarom zijn wij graag bereid dit bericht op onze website te plaatsen.

16-2-2018: Platform NOG stuurt zienswijzen in
Op 16 februari heeft Platform NOG een tweetal zienswijzen ingediend. Eén die betrekking heeft op het Voorlopige Voorkeursalternatief (VVKA) en een veel uitgebreidere met betrekking tot de Planstudie MER. Aan deze, op zich al zeer uitgebreide zienswijzen, is ook nog een aantal bijlagen toegevoegd. Deze zijn te omvangrijk om op de site te plaatsen, maar we willen ze wel even kort vermelden.
Aan de zienswijze inzake het VVKA zijn de eerder door Platform NOG gepubliceerde Nieuwsbrieven 9 en 10 toegevoegd. Deze treft u elders op deze website onder de tab Nieuwsbrieven aan.
Aan de zienswijze inzake de PlanstudieMER zijn toegevoegd:

 1. Het hoofdstuk over openbaar vervoer van het alternatief NOG Beter 2.0 van drs. Elof Nieuwenhuis / mei 2016
 2. De Notitie Openbaar vervoer voor Duin- en Bollenstreek: feiten en opties van prof. dr. ir. Joseph J.M. Evers/ Noordwijk augustus 2017
 3. Quick Scan beoordeling MKBA Duinpolderweg van prof. dr. Carl Koopmans / Amsterdam februari 2018
 4. Rapport Natuur in de MERstudie Duinpolderweg van Ecologisch adviesbureau Antje Ehrenburg i.s.m. Chris Brunner, Milieuplanoloog / Haarlem februari 2018
 5. Notitie Cultuurhistorische waarden Weerlanerpolder en Oosteinderpolder van Vereniging Behoud de Polders / Hillegom februari 2018
Platform NOG is van mening hiermee een gedegen bijdrage te hebben geleverd aan de toetsing en beoordeling van het voorliggende VVKA en de Milieu Effect Rapportage. Het proces hieromtrent zal door Platform NOG de komende tijd dan ook zeer kritisch worden gevolgd.

Aan de door het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek ingediende zienswijze willen we hier toch ook nog even aandacht besteden. Deze bevat namelijk zeer interessante en belangrijke informatie over de cultuurhistorie van de Bollenstreek en het belang van het behoud hiervan voor de streek. Hij is ook nog eens voorzien van veel beeldmateriaal. Het lezen dan ook meer dan waard.

15-2-2018: Extra Raadsvergadering Hillegom m.b.t. zienswijze Voorlopig Voorkeursalternatief (VVKA) Duinpolderweg
Na te zijn bijgekomen van de aanvankelijke “verbijstering” over de keuze van het voorkeursalternatief, ging het gemeentebestuur van Hillegom over tot actie. Door verschillende leden van de gemeenteraad werd ingesproken tijdens commissievergaderingen bij de beide provincies en de gemeentes Haarlemmermeer en Heemstede. Doel: steun vinden voor het van tafel krijgen van het huidige VVKA.

Ook werd er door de gemeente Hillegom een speciaal email-adres geopend waar bewoners reacties naar toe konden sturen en werd er op 5 februari jl. een inloopavond georganiseerd op het gemeentehuis. Tijdens deze avond noteerden de aanwezige (burger)raadsleden of en zo ja welke mening de bezoekers hadden m.b.t. een voorkeursalternatief.
Helaas is voor de buitenwereld nooit duidelijk geworden wat deze initiatieven van het gemeentebestuur hebben opgeleverd. Hoewel er incidenteel wel aan werd gerefereerd is voor zover wij na kunnen gaan nooit vermeld welke meningen hier door bewoners zijn ingebracht, noch om welke aantallen voor- of tegenstanders voor welk alternatief dan ook het daarbij ging. Duidelijk een gemiste kans denken wij.

De uiteindelijk door het College en niet door de Gemeenteraad opgestelde zienswijze was helaas weinig verrassend en had ook in de eerste week van januari al opgesteld kunnen zijn. Hillegom kiest voor het opschuiven van het probleem naar het noorden, naar het tracé van het Middenalternatief.
Aan de inbreng van de bewoners op het eerdergenoemde emailadres en de inloopavond wordt nauwelijks aandacht besteed. Er wordt in een enkele zinnetje melding gemaakt van het feit dat: “ons is gebleken, dat er bij onze inwoners en ondernemers weinig tot geen draagvlak is voor uw voorgenomen VKA Zuid”.

Opvallend aan de motivatie in de zienswijze is tevens dat wordt gesteld dat het VVKA ‘dwars door Hillegom loopt’ en dat alternatief Midden ongeveer in het midden ‘tussen Hillegom en Bennebroek’ ligt. Zoals de woordvoerder van Holland Rijnland het zo mooi omschreef: “om de narigheid van geluidsoverlast en luchtverontreiniging voor een deel bij de buurgemeente te kunnen neerleggen”.
Dat het betreffende gebied met zijn bewoners ook gewoon deel uitmaakt van dezelfde gemeente Hillegom wordt gemakshalve over het hoofd gezien. Evenals het feit dat het verkeer over de N208 in het noorden van Hillegom met de keuze voor het Middenalternatief met ruim 50% toeneemt, veel meer nog dan bij alternatief Zuid. Opnieuw, net als in 2011, wordt met de belangen van de bewoners ten noorden van de Oosteindervaart weinig of geen rekening gehouden bij de besluitvorming.

De extra Raadsvergadering op 15 februari jl. waarin de zienswijze van de gemeente Hillegom op de agenda stond begon met 12 insprekers. Eén inspreker pleitte voor een nog noordelijker ligging, 2 insprekers wilden geen nieuwe infrastructuur, 3 insprekers (incl. de woordvoerder van Holland Rijnland) spraken hun voorkeur uit voor het Middenalternatief en 6 insprekers hadden een uitgesproken voorkeur voor het alternatief NOG Beter 2.0. Onder hen het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek en de Vrienden van Oud Hillegom, toch niet de minsten. Vragen werden er aan hen echter niet gesteld.
Hoewel er nog een paar uur over gesproken werd, voornamelijk over een aantal ingediende amendementen en de tegenstellingen tussen oppositie en coalitie stond de uitslag eigenlijk bij voorbaat al vast: coalitie voor, oppositie tegen. Daarbij werd duidelijk dat Bloeiend Hillegom en Groen Links een eigen afwijkende zienswijze gaan indienen bij de provincie en dat de PvdA voorstander is van het alternatief NOG Beter 2.0. Het merendeel van het aanwezige publiek had de zaal toen echter al verlaten .

8-2-2018: Raadsleden Heemstede spreken zich tijdens een commissievergadering uit over een zienswijze Duinpolderweg
Ook in Heemstede werd gesproken over het voorlopige voorkeursalternatief en het voorstel van het College voor een in te dienen zienswijze. Het resultaat van deze bespreking treft u aan in deze lijst van conclusies en toezeggingen onder punt 4.

7-2-2018: Commissievergadering Verkeer en Milieu van de Provincie Zuid-Holland inzake Duinpolderweg
Ook de Statenleden van Zuid-Holland spraken uitvoerig over de Planstudie MER en het voorlopig voorkeursalternatief. U kunt het volledige, ruim 4 uur durende verloop hiervan terug kijken en luisteren via deze link.
Onder de 17 insprekers tijdens deze vergadering bevonden zich ook Anneke Quispel namens de Dorpsraad Bennebroek, Jan Knijn namens Platform NOG/Dorpsraad Vogelenzang en Theo Denayere namens Wijkraad Oostduin Hillegom.
Er waren van de kant van de Statenleden toch veel kritische geluiden te horen en twijfels waarom de Hillegomse oplossing van NOG Beter 2.0 (een doorgetrokken Weerlaan) niet meer in beeld lijkt te zijn.
De bespreking resulteerde in een aantal toezeggingen door de Gedeputeerde, dat zijn de volgende:

 • De ingekomen zienswijzen Duinpolderweg worden eind februari gebundeld aangeboden aan PS, nog voordat GS er op zal reageren;
 • In de verdere uitwerking wordt ook meegenomen hoe e.e.a. past in het provinciale fietsplan;
 • Er wordt schriftelijk inzicht verschaft in de kosten van het voorlopig Voorkeursalternatief, het Middenalternatief en alternatief NOG Beter 2.0;
 • Er wordt gereageerd op de (afwijkende) verkeerscijfers van NOG Beter met betrekking tot de Weerlaan;
 • De bestaande woningbouwplannen in het gebied worden met PS gedeeld;
 • In de project MER wordt onder andere verder veldonderzoek gedaan naar de natuureffecten (Vermeulen).
Ook zal voorafgaand aan een volgende bespreking, op uitnodiging van de gemeente Hillegom, door de Statenleden een bezoek worden gebracht aan het gebied dat in beeld is voor de betreffende alternatieven.

4-2-2018: Onderstaand emailbericht verstuurde Platform NOG vandaag naar de raadsleden van de gemeente Heemstede, mede n.a.v. het artikel in het Haarlems Dagblad van 2 februari 2018

4-2-2018; Onderwerp: Zijn er daadwerkelijk voordelen voor Heemstede bij aanleg van een Duinpolderweg? Nee, maar NOG Beter 2.0 scoort het beste

Geachte Raadsleden,

In de agendastukken voor de commissievergadering van 8 februari 2018, lezen wij dat B&W van Heemstede hebben besloten het voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg te steunen onder voorwaarde dat de weg van de N208 naar de N206 wordt doorgetrokken, eventueel op termijn.
In bijgaand artikel uit het Haarlems Dagblad van 2 februari jl. lezen wij dat Heemstede als harde eis stelt voor het meebetalen aan de weg, dat deze voor Heemstede ook echt wat oplevert. Volgens de berekeningen zou dat alleen het geval zijn indien de weg wordt doorgetrokken naar de N206 en niet wanneer deze stopt bij de N208. Bij een doorgetrokken weg naar de N206 zou, zo vermeldt het artikel, het met name op de route Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan, de Cesar Francklaan en de Leidsevaartweg dan een stuk minder druk worden.
Maar is dit ook echt zo? Ook in het verleden hebben wij de zaken voor u al eens overzichtelijk op een rij gezet en dat doen wij nu weer.

Onderstaand overzicht vermeldt voor een aantal cruciale wegen in uw gemeente de consequenties t.a.v. het aantal motorvoertuigen per etmaal uitgaande van het GE scenario zoals gehanteerd in het MER. De autonome situatie in 2030 wordt vergeleken met de situatie na aanleg van de alternatieven Zuid, Midden en NOG Beter 2.0 eveneens in 2030.
De cijfers komen uit de verkeersplots van het VENOM 2016 model dat voor de berekeningen in het MER is gebruikt. Bovendien zijn deze cijfers gebaseerd op een tot aan de N206 doorgetrokken Duinpolderweg in de alternatieven Midden en Zuid.

Wat direct opvalt is dat welk alternatief er ook wordt aangelegd het resultaat voor uw gemeente te verwaarlozen is. In het meest positieve geval rijden er per saldo 3.000 motorvoertuigen minder op de vermelde wegen. In het slechtste geval rijden er zelfs nog enige motorvoertuigen meer ten opzicht van de autonome situatie.

Als meest positieve komt bovendien een alternatief uit de bus dat juist geen doortrekking naar de N206 voorstaat, namelijk NOG Beter 2.0. Het slechtst voor uw gemeente scoort alternatief Midden.

Wij hopen dat u deze informatie wilt betrekken wij uw standpunt met betrekking tot de zienswijze van uw gemeente. Ons advies is daarom:

 • spreek u juist uit tegen het huidige voorlopige alternatief en tegen alternatief Midden;
 • stem tegen (de reservering voor) een doortrekking naar de N206;
 • kies voor het alternatief dat tenminste nog iets doet voor uw gemeente: NOG Beter 2.0.
Met vriendelijke groet,

J.H.M. Knijn (voorzitter)
PLATFORM NOG
platformnog@geenduinpolderweg.nl


* Wij hebben er voor gekozen de Joh. Wagenaarlaan op te nemen (omdat daar veel grotere verkeersstromen overheen gaan) i.p.v. de Cesar Francklaan.
** De aantallen vermeld bij de Herenweg betreffen het wegvak tussen de Prinsenlaan en de grens met Bennebroek. De in het artikel vermelde omissie m.b.t. Herenweg heeft op dit wegvak geen effect.

2-2-2018: Indienen Zienswijze Voorlopig Voorkeursalternatief Duinpolderweg
Tot uiterlijk 18 februari a.s. kunnen bewoners/bedrijven/instanties een zienswijze indienen over het door GS van beide provincies vastgestelde voorlopige voorkeursalternatief, maar ook over de Planstudie/MER Duinpolderweg. Dit zijn alle rapporten die zijn opgesteld door RHDHV en Ecorys t.b.v. het MER en terug te vinden zijn op de site van de provincie Noord-Holland.
U kunt dus ook aangeven of u bijvoorbeeld een voorkeur heeft voor een ander alternatief of juist niet en waarom. Ook kunt u uw zienswijze kenbaar maken over de inhoud van het rapport en/of de wijze waarop zaken zijn beoordeeld.
Om u daarbij op weg te helpen hebben wij een “standaard zienswijze” opgesteld waarin het standpunt van Platform NOG tot uitdrukking komt. U kunt deze zienswijze als leidraad gebruiken bij een door uzelf op te stellen zienswijze en er zelf punten aan toe voegen. Dit geniet de voorkeur.
Het is echter ook mogelijk deze standaard zienswijze te downloaden en integraal over te nemen, van uw gegevens te voorzien, te ondertekenen en op te sturen naar de provincie.

2-2-2018: Platform NOG verstuurt Nieuwsbrief 10 - Lokale maatregelen voor lokale problemen
Platform NOG heeft opnieuw een Nieuwsbrief verstuurd naar alle Raadsleden van de 6 betrokken gemeentes (en hun Wethouder) en naar alle Statenleden van de provincies Noord- en Zuid-Holland (en hun Gedeputeerde). Ditmaal gaat de Nieuwsbrief nr. 10 over de onzin van het doortrekken van een weg naar de N206 en het feit dat ten westen van de Ringvaart zich uitsluitend lokale problemen voordoen die het meeste gebaat zijn met lokale oplossingen. Zo lost een Duinpolderweg volgens het Middenalternatief helemaal niets op voor de problemen van Hillegom/Beinsdorp en voegt hij alleen maar overlast toe aan Zwaanshoek. Reden waarom de Dorpsraden van beide dorpen groot tegenstander zijn van dit alternatief. NOG Beter 2.0, het pakket met lokale maatregelen zorgt wel voor lokale oplossingen. Het komt bovendien uitstekend uit het MER. Niet voor niets hebben Gedeputeerde Staten al twee maatregelen uit dit pakket overgenomen (de randwegen bij Zwaanshoek en Lisse). Het is dan ook volstrekt onduidelijk waarom de ideale lokale oplossing voor Hillegom/Beinsdorp – een doorgetrokken Weerlaan naar de N205 – zo doodgezwegen wordt. Naar de reden kunnen we alleen maar gissen.

1-2-2018 Gemeenteraad Bloemendaal stelt tijdens Raadsvergadering via een amendement een gewijzigde zienswijze Duinpolderweg vast
Nadat de voltallige gemeenteraad in eerdere instantie de door het College opgestelde en voorgestelde zienswijze Duinpolderweg had afgekeurd, werd op 1 februari via een amendement een nieuwe zienswijze aangenomen. Deze zienswijze was opgesteld door een groep woordvoerders in aanloop naar de raadsvergadering. Deze nieuwe zienswijze is op een aantal punten duidelijker en steviger dan de vorige en benoemt ook meer zaken.

1-2-2018: De gezamenlijke Natuur- en Milieuorganisaties brengen een persbericht uit: “Onjuiste informatie over haalbaarheid Duinpolderweg”
In het persbericht stellen deze organisaties dat op grond van Nederlandse en Europese regelgeving deze weg helemaal niet aangelegd kan worden.

25-1-2018: Commissievergadering Mobiliteit en Financiën van de Provincie Noord-Holland in Haarlem met inspraak van onze voorzitter Jan Knijn
Op 25 januari besprak bovengenoemde commissie het MER Duinpolderweg en het voorlopig voorkeursalternatief. Voorzitter Jan Knijn sprak tijdens deze vergadering in namens Platform NOG.

De volledige inspraaktekst kunt u hier nalezen.
Het is ook mogelijk de volledige vergadering terug te kijken en luisteren via deze link.

23-1-2018: Duinpolderweg - de mening van Jan Knijn van bewonersplatform NOG

Tijdens de informatieavond op 23 januari jl. in de Leeuwenhorst werd de voorzitter van Platform NOG, Jan Knijn, geïnterviewd door Bollenstreek Omroep. Dit interview is te beluisteren via onderstaande link en na de algemene uitleg die aan het begin wordt gegeven.
https://www.bollenstreekomroep.nl/2018/01/duinpolderweg-de-mening-van-jan-knijn-van-bewonersplatform-nog/

11-1-2018: Platform NOG verstuurt Nieuwsbrief 9
In aanloop naar de vergaderingen over de rapporten van het MER en het gekozen voorlopig voorkeursalternatief heeft Platform NOG opnieuw een nieuwsbrief opgesteld en verzonden, Nieuwsbrief 9. De inhoud spreekt voor zich.
Wel hechten wij er aan om voor alle duidelijkheid te benadrukken dat NOG Beter 2.0 het meest milieuvriendelijke alternatief is van alle alternatieven die op enigerlei wijze nieuwe infrastructuur beogen. Het enige alternatief dat uiteraard nog MILIEUVRIENDELIJKER is, is het NULALTERNATIEF.
N.B: In de oorspronkelijke Nieuwsbrief 9 die door ons werd verspreid is helaas een fout geslopen in de tabel op pagina 4. Voor de eindconclusie van deze tabel heeft deze fout geen consequenties. Op deze site staan inmiddels exemplaren van Nieuwsbrief 9 waarin de fout is gecorrigeerd.

10-1-2018 Platform NOG verstuurt een persbericht naar de lokale dag- en weekbladen. Onderstaand de tekst van het persbericht.

Het onzalige Voorlopig Voorkeursalternatief van GS moet van tafel
Kies voor NOG Beter 2.0 – het meest milieuvriendelijke alternatief!

Gedeputeerde Staten kiezen voor een Duinpolderweg dwars over een bestaand bedrijventerrein In Hillegom. Heel begrijpelijk dat de Hillegomse politiek hiertegen in opstand komt. Te meer daar GS nauwelijks argumenten geven waarom ze voor zo’n ingrijpend alternatief kiezen. De op termijn tot 4 rijbanen te verbreden weg zal Hillegom in tweeën splijten en een pas ingericht natuur- en recreatiegebied ernstig aantasten. Zo iets doe je toch niet als verantwoord bestuurder! Tenzij er een heel harde noodzaak is voor zo’n weg en er echt geen beter alternatief beschikbaar is. Van beide is niets gebleken.
Het platform NOG trekt héél andere conclusies uit het opgestelde MilieuEffectRapport (MER). Dat rapport bevestigt juist wat wij al langer concluderen: de verkeersproblemen in de regio zijn lang niet zo groot als altijd werd beweerd. Alleen bij de bruggen over de Ringvaart in Hillegom, Lisse en Bennebroek zijn er beperkte lokale problemen. Los deze dan óók in Hillegom op met lokale oplossingen!
Het MER laat zien dat daarvoor een veel minder ingrijpende oplossing beschikbaar is: het tracé via de bestaande Weerlaan conform het alternatief NOG Beter 2.0. Groot voordeel van dit alternatief is dat het gebruik maakt van bestaande infrastructuur en geen grote gevolgen heeft voor natuur, landschap, bestaande woningen en bedrijven. De kosten zijn dan ook aanzienlijk lager. In zijn totaliteit blijkt dit alternatief zelfs de oplossing met het minste extra verkeer in Hillegom. Terecht wordt dit alternatief in het MER dan ook betiteld als meest milieuvriendelijk alternatief.
Het Platform NOG roept alle betrokken gemeentebestuurders en Statenleden op: kies voor het meest milieuvriendelijke alternatief! Kies voor alternatief NOG Beter 2.0. En ga niet, zonder dat daarvoor een noodzaak wordt aangetoond, een wegtracé reserveren voor een verbinding met de N206. Een wegverbinding naar de N206 zet alleen de deur wijd open voor de niet gewenste Bollenstad!

28-12-2017 Platform NOG heeft in het advies laten vastleggen dat zij geen voorstander is van de keuze voor het Zuidelijk alternatief en dat zij grote bezwaren heeft tegen de ruimtelijke claim om doortrekking naar de N206 in de toekomst mogelijk te maken
Met het bekendmaken van het voorlopig voorkeursalternatief is er een einde gekomen aan de binnen de adviesgroep afgesproken vertrouwelijkheid en kunnen wij als Platform NOG weer naar buiten treden.
Uit de eerste krantenberichten zou het beeld kunnen zijn ontstaan dat ook Platform NOG voorstander is van het huidige voorlopige voorkeursalternatief. Dit is echter absoluut niet het geval. Wij vinden dit een onzalige keuze die het dorp Hillegom in tweeën deelt, ten koste gaat van deels goed lopende bedrijven, een pas ingericht natuur- en recreatiegebied en die een enorme impact heeft op de omgeving.
Wij hebben onze mening ook laten opnemen in het definitieve advies dat door de Adviesgroep aan Gedeputeerden en overige stuurgroepleden is verzonden. U kunt dit nalezen op de pagina’s 6 en 7 van het advies.
Ook heeft Platform NOG zich gedistantieerd van de tekst in het advies over het openhouden van de mogelijkheid tot het doortrekken van de weg naar de N206 en het vooruitlopend hierop alvast doorhakken van deze knoop, zodat in de toekomst eventueel tot aanleg kan worden overgegaan zonder opnieuw lange politieke discussie te moeten voeren.
Wij menen als Platform dat onze standpunten worden ondersteund door de uitkomsten van het MER.

28-12-2017 Platform NOG houdt binnen Adviesgroep, gesteund door de uitkomsten van het MER, onverkort vast aan het door hen ingediende alternatief NOG Beter 2.0
Platform NOG is van mening dat de uitkomsten van dit MilieuEffectRapport bevestigen dat NOG Beter 2.0 een goede oplossing biedt voor de lokale verkeersproblemen en dat het de minste schade aan het milieu veroorzaakt. Twee onderdelen van het pakket – de randwegen in Zwaanshoek en Lisse - zijn zelfs onverkort overgenomen door GS.
Wij blijven van mening dat ook een derde onderdeel van NOG Beter 2.0 – een doorgetrokken Weerlaan - voor alle verspreide verkeersproblemen die op dit moment geconstateerd worden (en die zich voornamelijk bevinden bij de bruggen over de Ringvaart) een veel betere oplossing is dan het voorlopige voorkeursalternatief van GS . Een doorgetrokken Weerlaan maakt voor een groot deel gebruik van bestaande infrastructuur en is kleinschaliger dan alle andere alternatieven. Voordeel hiervan is dat er geen grote ingrepen nodig zijn in de natuur en het cultuurhistorisch landschap, noch dat er grote gevolgen zijn voor bestaande woningen en bedrijven. De doorgetrokken Weerlaan ontlast de woonkernen Zwaanshoek, Beinsdorp en Hillegom, maar ook Bennebroek. En omdat dit een kleinschaligere oplossing is dan alle andere alternatieven heeft het ook veel minder een aanzuigende werking op verkeer dat in feite in Hillegom niets te zoeken heeft. Met een doorgetrokken Weerlaan wordt in Hillegom, net als straks in Lisse en Zwaanshoek een lokale oplossing gecreëerd voor een lokaal probleem.
Het is Platform NOG dan ook volstrekt onduidelijk waarom alternatief NOG Beter 2.0 niet door het gemeentebestuur van Hillegom wordt omarmd.

20-12-2017: Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland maken het voorlopig voorkeursalternatief bekend
GS hebben gekozen voor een alternatief dat bestaat uit onderdelen van de onderzochte alternatieven. Het belangrijkste is de wegverbinding tussen de N205 en de N208 conform het tracé van het Zuidelijk alternatief. GS houden de mogelijkheid open om de weg in de toekomst door te trekken naar de N206. Uit NOG Beter 2.0 zijn de randweg ten noorden van Zwaanshoek en een wegverbinding tussen de Poelpolder in Lisse en de A44 overgenomen.
De bij dit besluit behorende stukken kunt u hier bekijken:

24-2-2017: Adviesgroep Duinpolderweg niet blij met variant Noord
Onlangs stuitten wij op internet op onderstaand artikel onder deze link:
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/01/05/ adviesgroep-duinpolderweg-niet-blij-met-variant

De relevante inhoud van dit artikel willen wij u niet onthouden. Eén onderdeel van het artikel is niet correct: het Middenalternatief loopt niet dicht tegen Hillegom aan, maar ter hoogte van de Oosteindervaart.

Adviesgroep Duinpolderweg niet blij met variant noord
Regio West 05 jan 2017 om 13:49uur
De adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer betreurt het dat de provincies Zuid- en Noord-Holland ook een deel van de meeste noordelijke variant voor de Duinpolderweg nader gaan onderzoeken in een milieueffectrapport (MER). Eerder had de adviesgroep deze variant expliciet afgewezen.
Dit blijkt uit een brief van de Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer aan de gedeputeerden Elisabeth Post van Noord-Holland en Floor Vermeulen van Zuid-Holland.
De adviesgroep had zich eerder al fel uitgesproken tegen het Noordelijke Alternatief tussen de N208 en N205 en vindt het jammer dat daar niet naar geluisterd wordt.
Middenvariant
'De adviesgroep heeft een goed alternatief gevonden in de middenvariant en wij hebben het stukje weg dat nu onderzocht wordt niet behandeld. We zijn blij dat onze andere adviezen zijn overgenomen, maar laat het noordelijk deel met rust', zegt Hans Luiten, onafhankelijk voorzitter van de adviesgroep.
'Als de provincie deze variant laat onderzoeken, komt de kans terug dat die weg doorgetrokken wordt door het bollengebied.' aldus Andries Middag, LTO Noord regio West.
De middenvariant loopt dicht tegen Hillegom aan, het Noordelijk Alternatief dwars door een aaneengesloten agrarisch gebied met eerste klas bollengrond. De adviesgroep verwacht dat deze verbinding vanwege doorsnijding van de waardevolle Oosteinderpolder en de verkeersoverlast in Bennebroek en Heemstede slecht zal scoren in de MER en straks geen deel uitmaakt van het voorkeursalternatief.
Advies negeren
Andries Middag van LTO Noord regio West is minder mild over het besluit van de provinciebesturen dan Luiten. Als lid van de adviesgroep ziet hij dat Gedeputeerde Staten van beide provincies voor de tweede keer in korte tijd een advies negeren.
'De adviesgroep is opgericht om het maatschappelijk middenveld een stem te geven in een ruimtelijk proces. Door te shoppen in de adviezen dragen de provincies niet bij aan het vertrouwen in weloverwogen besluitvorming.'
Bollengebied
De provincies gaan een nieuwe variant op de noordelijke route onderzoeken, die is aangedragen in de zienswijze van gemeente Hillegom.
Middag: 'Als de provincie deze variant laat onderzoeken, komt de kans terug dat die weg doorgetrokken wordt door het bollengebied.'

18-1-2017: Commissie Verkeer & Milieu van Zuid-Holland spreken opnieuw over koppeling Duinpolderweg aan HOV Bollenstreek
Op 12 oktober jl. werd door de Staten van Zuid-Holland een motie (nr. 644 SGP/ChristenUnie) aangenomen, waarin Gedeputeerde Staten (GS) o.a. werden opgeroepen er voor te zorgen dat beide projecten procedureel ontkoppeld worden. Inmiddels heeft GS schriftelijk op deze motie gereageerd; deze reactie treft u hier aan.
Tijdens de commissievergadering werd over deze brief gediscussieerd, Haarlems/Leids Dagblad berichtte hier ook al over. Eindconclusie van de oppositie: door de afspraken in het coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland m.b.t. de Duinpolderweg en het HOV wordt de provincie Zuid-Holland “in gijzeling gehouden”. Vooralsnog is aanleg van de HOV-brug over de Ringvaart en het aansluitende tracé pas aan de orde nadat Zuid-Holland onomkeerbare stappen heeft genomen in de besluitvorming rondom de aanleg van een Duinpolderweg. De motie wordt als nog niet afgehandeld beschouwd.
De discussie kunt u beluisteren via deze link:
https://zuid-holland.notubiz.nl/vergadering/291512/%2018-01-2017 ; agendapunt 5d aanklikken (rechterzijde, scrollen). Het fragment loopt van 2.39.40 tot 3.07.00.

15-12-2016: Reactie bewoner op site Duinpolderweg van provincie Noord-Holland
Onlangs werd door de hr. Jan Schouten een reactie geplaatst op de site over de Duinpolderweg van de Provincie Noord-Holland. Jan Schouten is een bewoner van de streek die het verloop van het project Duinpolderweg al vanaf dag één volgt. Hij diende eerder al een pleitnota over de gang van zaken rondom het project, verschillende keren naar voortschrijdend inzicht aangepast, bij het bevoegd gezag in.
Deze reactie geeft een goed beeld van het verloop van het project vanaf 2003. Met instemming van de auteur plaatsen wij deze reactie daarom ook op onze site. U kunt de integrale reactie van Jan Schouten hier lezen. U kunt Jan Schouten volgen op: https://twitter.com/GroenGenoegen en https://lokhorsterduin.blogspot.com

21-11-2016: Door de beide provincies georganiseerde Inloopbijeenkomst in de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout
Tijdens deze inloopbijeenkomst, die duurde van 17.00u tot 21.00u, werd door Milieudefensie Haarlem en Vereniging Behoud de Polders een protestactie gehouden. Diverse leden en sympathisanten waren aanwezig bij de ingang met spandoeken. Aan de bezoekers werden actiefolders uitgedeeld. Zij kregen hierop over het algemeen positieve reacties. De belangstelling voor deze inloopbijeenkomst viel tegen.

20161121 inloopbijeenkomst 1 20161121 inloopbijeenkomst 2

16-11-2016: Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek/Haarlemmermeer komt bijeen
De leden van de Adviesgroep zijn opnieuw bijeen geweest. Ditmaal om het verder uitwerken van de door hen ingebrachte alternatieven te bespreken. De “strepen op de kaart” moeten worden uitgewerkt tot een schetsontwerp waarmee Royal Haskoning/DHV de MER onderzoeken zal kunnen uitvoeren. De leden zullen op 9 december in de I-room van RHDHV met deze uitwerking aan de slag gaan. De vertegenwoordiger van Platform NOG zal dit toch vrij technische werk m.b.t. NOG Beter 2.0 in nauwe samenwerking doen met Elof Nieuwenhuis, de ontwerper van dit alternatief.

12-10-2016: Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen een besluit over de inrichting van de Milieu Effect Rapportage (MER)
Tijdens deze vergadering worden diverse amendementen en moties ingediend met de bedoeling het voorliggende besluit aan te passen. Wij zetten ze voor u op een rij:

 • Amendement 539 inzake gebruik actuele verkeerscijfers (aangenomen)
 • Amendement 540 m.b.t. een stroomweg (verworpen)
 • Amendement 541 inzake betrekken van rapporten (aangenomen)
 • Amendement 542 inzake aanpassen plangebied project (aangenomen)
 • Amendement 543 inzake aanpassen doelstelling project (ingetrokken)
 • Amendement 544 inzake aanpassen noordelijke tracés Hillegoms Alternatief (verworpen)
 • Motie 644 inzake procedureel ontkoppelen verkeersproblematiek en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (aangenomen)
Het belangrijkste amendement, nr. 543, is door de indieners ingetrokken omdat er op dit punt voldoende toezeggingen waren gedaan door de Gedeputeerde en de kans dat het amendement zou worden aangenomen zo goed als nihil was. Of deze toezeggingen gestand worden gedaan zal de toekomst uitwijzen. Het voorstel tot het onderzoeken van de 7 voorliggende alternatieven in de MER wordt aangenomen. Bijgaand treft u de notulen van de vergadering aan. Op de pagina’s 10 t/m 25 staat het verslag over de Duinpolderweg. De passages waarin het gaat over de doelstellingen van het project zijn geel gemarkeerd.

10-10-2016: Platform NOG en Natuur- en Milieuorganisaties sturen info over verkeersgegevens Provinciale wegen Zuid-Holland naar Statenleden
Uit informatie die wij ontdekten op de website van de provincie bleek dat het verkeer op de meeste provinciale wegen in onze regio al jarenlang afneemt. Omdat door sommige bestuurders en leden van het projectteam met enig regelmaat het tegendeel wordt beweerd, leek het ons verstandig deze informatie onder de aandacht van de Statenleden te brengen. U vindt het bericht hier.

27-9-2016: Wethouder Anne de Jong van Hillegom reageert in de Hillegommer op het persbericht van Behoud de Polders
De Jong geeft aan dat het standpunt ongewijzigd is t.o.v. maart 2016. Hillegom staat achter het advies van de Adviesgroep inclusief de nieuwe alternatieven. Lees hier het hele artikel.

22-9-2016: Statenleden van Noord-Holland spreken tijdens een Commissievergadering over het project Duinpolderweg
Hier vindt u het openbare verslag van deze commissievergadering. In tegenstelling tot Zuid-Holland beslist Gedeputeerde Staten in Noord-Holland over de in de MER op te nemen alternatieven. De Statenleden mogen wel hun mening geven tijdens deze commissievergadering.

21-9-2016: Statenleden van Zuid-Holland spreken tijdens een Commissievergadering over het project Duinpolderweg
Hier vindt u het openbare verslag van deze commissievergadering. Het verslag inzake de DPW vindt u op de pagina’s 10 t/m 34. Enkele partijen kondigen aan moties en amendementen te zullen gaan indienen tijdens de behandeling in de Statenvergadering op 12 oktober.

21-9-2016: Vereniging Behoud de Polders plaatst het volgende bericht op Dichtbij.nl
Hillegom grote afwezige tijdens inspraakbijeenkomst Duinpolderweg
REGIO | 21 september 2016. Door marijo, Dichtbijmeeschrijver.

HILLEGOM - In de lokale bladen van 13 en 14 september jl. lazen wij dat het College van B&W de Commissaris van de Koning, de heer J. Smit, uitgebreid heeft geïnformeerd over actuele zaken, waaronder de Hillegomse visie op de Duinpolderweg (DPW).
  Hoewel het uiteraard prima is dat de Commissaris hiervan nu op de hoogte is, lijkt het ons ook belangrijk dat de inwoners van Hillegom van deze visie op de hoogte worden gesteld. Werd er op 5 april jl. nog een buitengewone Raads-vergadering in Villa Flora gewijd aan het project DPW en sprak fractievoorzitter Frank Evers van de BBH in Noord- en Zuid-Holland namens de gemeenteraad nog in bij de commissievergaderingen, nu was Hillegom de grote afwezige tijdens de inspraakbijeenkomst op 16 september in het Provinciehuis van Noord-Holland.
  In april was het gemeentebestuur nog unaniem van mening dat nut en noodzaak van een DPW nog steeds onvoldoende waren aangetoond en dat het ontbrak aan draagvlak voor dit project. Nu vernemen de inwoners niets van het gemeente-bestuur ten aanzien van de besluitvorming over de in de milieueffectrapportage (MER) te onderzoeken alternatieven. Terwijl er drie nieuwe alternatieven aan het project zijn toegevoegd. Het was voor de hand liggend geweest als het gemeente-bestuur ook nu een krachtig geluid had laten horen. Sinds april heeft er geen nieuw onderzoek plaatsgevonden. Nut en noodzaak zijn dus nog steeds niet aangetoond. Het instellen van de Adviesgroep heeft daaraan niets veranderd.
  Waarom blijft het zo oorverdovend stil? Op 16 september jl. was er een uitgelezen kans om bij beide Staten in te spreken en wederom het Hillegomse standpunt duidelijk te maken. Helaas heeft Hillegom deze kans laten lopen, door bij deze gelegenheid afwezig te zijn.
  Moeten wij helaas concluderen dat het standpunt van Hillegom totaal gewijzigd is ten opzichte van april jl. en nu weer in de pas loopt met dat van de Gedeputeerden?
Vereniging Behoud de Polders

19-9-2016: Een delegatie van Staten- en Raadsleden van Christen Unie en SGP van zowel Noord- als Zuid-Holland bezoekt het plangebied Duinpolderweg
De groep kwam met een busje en werd gedurende enkele uren door Jan Knijn van Platform NOG en Joop Abrahamsen van de Dorpsraad Bennebroek rondgeleid door het gebied waarin de diverse alternatieven voor een Duinpolderweg geprojecteerd zijn.

20160919 delegatie 1 20160919 delegatie 2 20160919 delegatie 3 20160919 delegatie 4

16-9-2016: Inspraakbijeenkomst in Provinciehuis Haarlem
De Commissies van beide provincies organiseerden een inspraakbijeenkomst m.b.t. de inrichting van de milieueffectrapportage Duinpolderweg. Een aantal organisaties en personen had zich daarvoor aangemeld. De bijdragen van enkelen van hen treft u hierbij.
1. Milieudefensie, Karel van Broekhoven betoogde, dat ook de recente rapporten, waarmee de zogenaamde noodzaak van een Duinpolderweg wordt onderbouwd, zijn uitgegaan van totaal achterhaalde WLO groeiscenario’s. Daardoor wordt in deze rapporten uitgegaan van een hoge toename van verkeer in de komende jaren, terwijl het verkeer in feite gaat afnemen. Zie de bijbehorende presentatie.
2. Anneke Quispel, Dorpsraad Bennebroek
3. Jan Knijn, Platform NOG
4. Nienke Beintema, Bewonersvereniging Leidsevaart Vogelenzang
5. Theo Denayere, Wijkraad Oostduin–Hillegom
6. Marielys Roos, SBEZK
Tijdens de bijeenkomst vielen ons een paar zaken op. De eerste is de afwezigheid van beide Gedeputeerden. Tijdens Commissievergaderingen - normaliter de gelegenheid waarbij de inspraak plaatsvindt - zijn zij altijd aanwezig. Het is immers ook voor hen belangrijk kennis te nemen van de inspraakbijdragen van betrokken organisaties en personen. Het had dus voor de hand gelegen, indien ook nu minimaal één, maar eigenlijk beide Gedeputeerden aanwezig zouden zijn geweest, maar helaas. Door de voorzitter werd ook geen melding gemaakt van hun afwezigheid of een eventuele verklaring daarvoor.
Een tweede grote afwezige was het gemeentebestuur van Hillegom. Naar de reden kunnen wij slechts gissen. Feit is dat in ieder geval de wethouder van Bloemendaal wèl aanwezig was, evenals een raadslid van de gemeente Heemstede die insprak namens de gemeenteraad.
De publieke tribune was goed gevuld en de bijdragen van Nienke Beintema en Marielys Roos konden rekenen op grote bijval van het publiek. Nu maar afwachten wat er van dit alles blijft hangen bij de Statenleden en in hoeverre het invloed heeft gehad op het bepalen van hun standpunten. Tijdens de commissievergaderingen op 21-9 (in de ochtend in PZH) en 22-9 (19.00u PNH) gaan we het horen.

7-9-2016 en 14-9-2016: Platform NOG verstuurt Nieuwsbrieven 7 en 8
In aanloop naar de vergaderingen over de inrichting van de Milieu Effect Rapportage voor het project Duinpolderweg worden respectievelijk Nieuwsbrief 7 over Nut en Noodzaak van het Nulalternatief en Nieuwsbrief 8 over Doelstelling en Plangebied verzonden.

22-8-2016 resp. 31-8-2016: Stuurgroep en GS van Noord- en Zuid-Holland nemen besluit over alternatieven MER
Zij besluiten het advies van de Adviesgroep over te nemen met uitzondering van het Zuidelijk Alternatief. In tegenstelling tot de Adviesgroep willen GS dit alternatief wel laten onderzoeken in de milieueffectrapportage. Het is dus uiteindelijk de bedoeling dat 7 alternatieven worden onderzocht. In de stukken die door GS bij dit besluit worden gevoegd vallen ons 2 zaken op. Aan beide hebben wij recent een Nieuwsbrief gewijd, de nummers 7 en 8.
Bij het genomen besluit behoren de volgende inhoudelijke stukken:

Hier vindt u een kaartje met een overzicht van de alternatieven die onderzocht moeten gaan worden en waarover PS van Zuid-Holland definitief een besluit nemen op 12 oktober a.s.

8-7-2016: Definitieve versie advies Adviesgroep Duinpolderweg
Onder tijdsdruk besluit de voorzitter van de Adviesgroep alsnog een voetnoot in het advies te wijden aan de reden waarom Platform NOG het advies niet kan onderschrijven. Daarmee wordt het advies definitief en naar buiten gebracht. Het volledige advies inclusief bijlagen treft u hier aan.
Het advies bevat drie nieuwe alternatieven: NOG Beter 2.0, Parelalternatief 2.0 en Nieuwe 206. Daarnaast adviseert een meerderheid het onderzoeken van het alternatief Zienswijze Hillegom, het Middenalternatief en het Nulaternatief. Daarnaast wordt unaniem geadviseerd het Noordelijk alternatief, het Zuidelijk alternatief en de Spoorvariant niet te onderzoeken.

7-7-2016 was de geplande datum voor de bijeenkomst van de Stuurgroep waarin het advies van de Adviesgroep gepresenteerd zou moeten worden. Over dat advies bestaat echter nog steeds geen overeenstemming. De Natuur- en Milieuorganisaties zijn uit de Adviesgroep gestapt en willen uit het advies en de daarin vermelde voetnoten verwijderd worden en Platform NOG wil het advies niet onderschrijven omdat men weigert in het advies melding te maken van het feit dat de spelregels tijdens het spel veranderd zijn (zie Nieuwsbrief 8). De stuurgroep krijgt het conceptadvies wel te zien, maar omdat het nog niet definitief is en men er zich onvoldoende in heeft kunnen verdiepen kan er geen advies door de Stuurgroep worden uitgebracht aan Gedeputeerde Staten. Dit besluit wordt verschoven naar de volgende bijeenkomst van de Stuurgroep op 22 augustus 2016.

6-7-2016: De Natuur- en Milieuorganisaties stappen uit de Adviesgroep
Zij brengen dit via een persbericht naar buiten. Hoofdredenen: de regels zijn tijdens het spel veranderd door op de valreep de doelstelling te veranderen en het feit dat nut en noodzaak van een Duinpolderweg niet besproken mocht worden of ter discussie mocht staan. (persbericht 8-7-2016)


Oudere berichten vindt men in het menu onder "Archief"