24-06-2016: SP-Statenlid Hans Slooter bracht vorige week opnieuw een bezoek aan de Duin- en Bollenstreek. Hij bekeek de verschillende tracé-varianten voor de Duinpolderweg en de verkeerssituatie bij onder meer Bennebroek, Zwaanshoek, Hillegom en Vogelenzang.

23-6-2016: Burgemeester Schneiders van Haarlem en Bloemendaal doet boude uitspraak
De burgemeester, op bezoek in Vogelenzang, laat in het Haarlems Dagblad optekenen dat hij verwacht dat de Duinpolderweg er uiteindelijk niet zal komen. “Naar mijn idee vindt er een politieke kanteling plaats. Die weg heeft nergens meer draagvlak.”, aldus Schneiders. (artikel HD 23-6-2016)

13-6-2016: De deadline van de Adviesgroep wordt niet gehaald.
Men is er nog lang niet uit.

Nieuwsbrief 6 Platform NOG
Platform NOG publiceert hier haar 6e nieuwsbrief, geheel gewijd aan Plan NOG Beter 2.0, zoals recent gepubliceerd door de heer drs. Elof Nieuwenhuis, verkeersdeskundige. Dit plan biedt betere oplossingen voor de regio dan de Duinpolderweg en maakt inzichtelijk dat de Duinpolderweg alleen maar regionale verkeersproblemen oproept en niets oplost.

25-5-2016: Elof Nieuwenhuis presenteert zijn alternatief NOG Beter 2.0
Elof Nieuwenhuis, presenteerde in december 2011 zijn eerste alternatief voor een Duinpolderweg, het Pakket NOG Beter. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en zijn sommige omstandigheden gewijzigd. Voor hem reden NOG Beter nog eens onder de loep te nemen en vervolgens aan te passen aan de situatie van 2016. Dit resulteerde in NOG Beter 2.0. Een pakket zonder een regionale (stroom)verbindingsweg, maar met lokale oplossingen voor een aantal lokale knelpunten. Platform NOG heeft dit NOG Beter 2.0 als knelpuntenalternatief ingebracht bij de Adviesgroep. De volledige informatie over dit pakket treft u aan onder de button ’NOG Beter 2.0’.

10-5-2016: Platform NOG hervat deelname aan Adviesgroep en Dorpsraad Bennebroek en de Natuur- en Milieuorganisaties gaan eveneens deel uitmaken van de Adviesgroep
De opschorting van deelname aan de Adviesgroep door Platform NOG heeft geresulteerd in een schriftelijke toezegging van de beide Gedeputeerden dat de Adviesgroep 8 weken extra tijd krijgt tot 13 juni 2016 om met een advies te komen. Bovendien mogen er 2 extra groeperingen tot de Adviesgroep toetreden onder voorwaarde dat zij tijdelijk hun deelname aan Platform NOG opschorten. Weliswaar onder protest zijn beide organisaties daarmee akkoord gegaan. Ook krijgen de deelnemers de ruimte om eigen alternatieven aan te dragen om de gespreid over de streek gelegen knelpunten op te lossen. De bijeenkomsten van de Adviesgroep zijn op 10 mei hervat.
Platform NOG, gesteund door enkele andere groeperingen, heeft direct op dat moment aangedrongen op het verkrijgen van absolute duidelijkheid over het toetsingskader waaraan mogelijke nieuwe alternatieven dienen te voldoen. Terughoudendheid in de berichtgeving naar buiten was ook een van de voorwaarden voor deelname aan de Adviesgroep, daarom kunnen wij u op onze site over de gang van zaken binnen de Adviesgroep niet op de hoogte houden.

20-4-2016: Gezamenlijke Commissievergadering PZH en PNH
De leden van de beide Commissies vergaderen gezamenlijk in het Provinciehuis van PZH. Beide Gedeputeerden worden bestookt met vragen van de Statenleden. Deze zijn in grote meerderheid van mening dat de Adviesgroep Duinpolderweg meer tijd moet krijgen en ook alle ruimte moet krijgen om alternatieven aan te dragen buiten het huidige plangebied. De toezeggingen daarover van de Gedeputeerden bleven echter vaag. Ook zijn de Statenleden van mening dat er meer transparantie zou moeten komen, zowel rondom de Stuurgroep als de Adviesgroep. Meer transparantie kan volgens hen bijdragen aan mogelijk draagvlak voor het project, waaraan het nu nog steeds ontbreekt. De meeste Statenleden zijn ook van mening dat Platform NOG dient terug te keren in de Adviesgroep. Gedeputeerde Mw. Post stelt dat de Adviesgroep zelf gaat over haar eigen samenstelling.

15-4-2016: PLATFORM NOG schort deelname aan ADVIESGROEP DUINPOLDERWEG op

Sinds 1 april neemt Platform NOG deel aan de -op advies van de heer Lokker ingestelde- Adviesgroep Duinpolderweg. In beginsel staan wij positief tegenover een dergelijke adviesgroep. Echter, nu wij tijdens de eerste twee bijeenkomsten kennis hebben genomen van de gang van zaken, zien wij ons genoodzaakt om onze deelname met onmiddellijke ingang op te schorten. De redenen daarvoor zijn kort samengevat:

1. De adviesgroep blijkt dusdanig onevenwichtig te zijn samengesteld dat van een genuanceerd en gebalanceerd advies, waarin ook argumenten van de tegenstanders van de weg aan bod komen, geen sprake zal kunnen zijn. De heer Lokker heeft 11 maatschappelijke organisaties geïnterviewd, waarvan 5 voor en 6 tegen de weg zijn. Het zou in de lijn liggen dat juist deze 11 organisaties de Adviesgroep vormen. Er zijn echter geïnterviewd organisaties niet uitgenodigd en aan de andere kant partijen betrokken die eerder nooit van zich hebben laten horen met betrekking tot de Duinpolderweg.

De verdeling van groepen, ingedeeld in voor- en tegenstanders binnen de adviesgroep, is nu 8 voor en 3 tegen. Gedeputeerde Post ziet daar (vanzelfsprekend) geen bezwaar in en zet niet in op “stemverhoudingen”, maar op de “kwaliteit” van de voorstellen. Als die kwaliteit inderdaad het doel is worden de vraagtekens over de selectieve uitnodiging, ook van organisaties die zich nog maar kort of eerder niet met het dossier Duinpolderweg bezighouden, natuurlijk alleen maar groter.

2. De adviesgroep werd vanaf het begin onder grote tijdsdruk geplaatst om binnen minder dan 3 weken en in drie zittingen tot een advies te komen. Deelnemers werden geconfronteerd met een door het projectbureau grote hoeveelheid ingebrachte stukken, waardoor zorgvuldige bestudering daarvan binnen de gestelde termijn onmogelijk is. Men verwacht op 18 april een eindoordeel, wij denken dat een zorgvuldige en afgewogen advisering binnen die termijn niet realistisch is.

Platform NOG vertegenwoordigt 8 lokale bewoners- en belangengroepen, ieder met eigen dossierkennis en kennis van de streek. Dat ons in de Adviesgroep slechts één zetel werd aangeboden achten wij disproportioneel en niet in lijn met de door gedeputeerde Post beoogde “kwaliteit” van de adviezen. Ons verzoek voor een iets bredere vertegenwoordiging werd zonder opgave van redenen niet gehonoreerd.

3. Aan de adviesgroep werd praktisch gezien geen ruimte geboden om zelf een alternatief met draagvlak te ontwikkelen op basis van een pakket van lokale maatregelen als oplossing voor de gespreide problemen of verbeterpunten zoals beschreven in het rapport ‘Probleemanalyse’.

De omstandigheden waarin de adviesgroep moet werken achten wij in strijd met het advies van de heer Lokker. Inmiddels is er een brief verzonden naar gedeputeerde Post en naar de Statenleden van Noord- en Zuid Holland, waarin bovenstaande nader wordt toegelicht. Wij zullen die brief binnenkort publiceren op deze website.

15-4-2016: Platform NOG schort deelname aan de Adviesgroep op
Waar wij al bang voor waren is helaas gebeurd. De Adviesgroep is dermate onevenwichtig samengesteld en staat onder zo hoge tijdsdruk dat wij doorgaan op deze wijze onverantwoord achten. Wij hebben de voorzitter en beide Gedeputeerden van ons besluit schriftelijk in kennis gesteld.

12-4-2016: Tijdens de inspraak op 11-4-2016 over de Duinpolderweg toonden verschillende statenleden interesse in de kaartjes die door de verkeersdeskundige van platform NOG werden getoond. Graag geven wij u op deze website deze kaartjes ter inzage. Door de statenleden werden in het bijzonder vragen gesteld over de volgens het rapport 'Probleemanalyse' matige bereikbaarheid van de kernen in Zuid-Kennemerland en de noordelijke Bollenstreek. In dat kader verwijzen wij graag naar het eerste van de bijgaande kaartjes, die de bereikbaarheisdindex op landelijk niveau toont. Deze kaart toont duidelijk aan dat de kwaliteit van de bereikbaarheid van de kernen in Zuid-Kennemerland en de noordelijke Bollenstreek rond het landelijke gemiddelde ligt en dus helemaal niet slecht is.

bereikbaarheidsindicator
Conclusie: De bereikbaarheid in Zuid-Kennemerland en de noordelijke Bollenstreek ligt rond het landelijke gemiddelde (bereikbaarheidsindex = 100)

Probleempunten
Conclusie: de probleempunten liggen zodanig gespreid over de regio dat één weg nooit een oplossing daarvoor kan bieden

ontsluiting parels
Conclusie: Op twee van de kleinere ‘Parels’ na ligt een Duinpolderweg te ver af van alle ruimtelijke ontwikkelingen om een functie voor de ontsluiting te kunnen vervullen

12-4-2016 Besluitvorming rond de Duinpolderweg in stroomversnelling (2). De standpunten van de provincies:
Op woensdag 6 april vond de geplande vergadering van de Provinciale Staten van Zuid Holland plaats. De verschillende fracties, die vorig jaar de zgn “tussenstap” hadden aangevraagd, bleven uiterst sceptisch ten opzichte van het Duinpolderwegproject. Het nieuwe rapport van Royal Haskoning, waaruit nut en noodzaak van deze weg zou moeten blijken, kon niemand overtuigen
(verslag HD 7-4-2016)
https://www.youtube.com/watch?v=WgyjlIVRZ3Y&feature=youtu.be

Op maandag 11 april vergaderden deProvinciale Staten van Noord Holland. Gedeputeerde Post blijft hardnekkig pleiten voor de weg. De partijen vonden dat er iets gedaan moet worden aan plaatselijke knelpunten, zoals het verkeer bij Beinsdorp en door Zwaanshoek, maar ingezien werd ook dat aanleg van een vierbaansweg tussen de N206 en de A4 daarvoor geen oplossing vormt.
(Verslag HD 12-4-2016).

12-4-2016 Besluitvorming rond de Duinpolderweg in stroomversnelling (1). De standpunten van de lokale gemeenten:
Hillegom: doorzetten van het project Duinpolderweg volgens de planning is ongewenst en funest voor het draagvlak, aldus Frank Evers, fractievoorzitter van Bevolkingsbelangen Hillegom. Lees hier het volledige artikel waarin dit wordt toegelicht. Dinsdag 5 april was er een raadsvergadering volledig gewijd aan dit onderwerp. Hierbij liet de Hillegomse raad een eensgezind en krachtig kritisch geluid tegen de weg horen (artikel HD 7-4-2016)

Geheel anders ging het er toe bij een door Hart voor Bloemendaal gevraagde extra raadsvergadering, gepland voor donderdag 7-4-16 in Bloemendaal. Men wilde de inspraaktekst van wethouder Richard Kruiswijk tbv de vergadering van de Provinciale Staten van Noord Holland van maandag 11-4-16 bespreken en ook aanscherpen. Daarbij lieten de VVD en de D66 fracties het afweten, zij vonden de tekst wel goed zo en waren thuisgebleven (artikel HD 9-4-16)

In Heemstede begint men in te zien dat aanleg van de Duinpolderweg leidt tot meer verkeer door deze gemeente en ziet men steeds minder heil in aanleg van de weg (artikel HD 9-4-2016).

1-4-2016: Op uitnodiging van GS van PZH en PNH neemt Platform NOG deel aan de eerste bijeenkomst van de Adviesgroep Duinpolderweg
Deze Adviesgroep is in het leven geroepen om onder bewoners en maatschappelijke organisaties draagvlak te creëren voor een Duinpolderweg. Niet deelnemen aan deze Adviesgroep was helaas geen optie. Als andere deelnemers waren uitgenodigd: 1. VNO/NCW 2. Keukenhof 3. Transport Logistiek Nederland 4. Eigen Vervoerders Organisatie 5. Vereniging Bedrijfsleven Duin en Bollenstreek 6. Land Tuinbouw Organisatie Noord 7. Dorpsraad Zwaanshoek 8. Dorpsraad Beinsdorp 9. St. Spoorvariant NEE 10.Bewonersvertegenwoordiging Hillegom 10. Platform NOG.

Bollenstreekgemeenten willen dat “adviesgroep” meer tijd krijgt.
Bestuurlijk verkenner Jan Pieter Lokker heeft het advies uitgebracht om een “brede adviesgroep” van alle betrokkenen nog eens goed naar alternatieven voor de Duinpolderweg te laten kijken. De bollenstreekgemeenten willen dat dit een serieuze kans krijgt en willen dat deze adviesgroep daarvoor voldoende tijd krijgt. Lees hier het volledige artikel.

Maart 2016, Nut en noodzaak Duinpolderweg wederom NIET aangetoond en niet duidelijker na rapport Royal Haskoning!
De nu eindelijk verschenen ‘Probleemanalyse Bereikbaarheid Grensstreek’ – het belangrijkste resultaat van de Tussenstap – toont nut en noodzaak opnieuw niet aan. Nu dat na meer dan acht jaar studie wéér niet lukt, is naar ons oordeel maar één conclusie mogelijk: stop met dit onzalige project, zeker in deze vorm. Lees hier onze nieuwsbrief 5 over dit onderwerp.

26-3-2016: Ook Bloemendaal aarzelend over toekomst Duinpolderweg
Na Hillegom aarzelt nu ook de Bloemendaalse gemeenteraad over de toekomst van de Duinpolderweg. Men ziet wel iets in een brede adviesgroep, maar vindt wel dat die voldoende tijd moet krijgen om de zaken door te spreken.
Lees hier meer.

18-3-2016: Nut Duinpolderweg blijft de vraag!
HAARLEM - De Duinpolderweg is misschien wel een oplossing, maar voor welk probleem? Die vraag blijft onbeantwoord, ook in de probleemanalyse van RoyalHaskoning als antwoord op de vraag naar nut en noodzaak van de weg van Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland. Lees hier het volledige artikel uit het Haarlems Dagblad van vrijdag 18-3-2016. Daarnaast leest u op dezelfde krantenpagina een glasheldere reactie van de gemeente Hillegom, waarin men de provincie oproept per direct te stoppen met dit project.

16-3-2016: Voor agrariërs in de bollenstreek hoeft de Duinpolderweg niet zo nodig.
Paul de vlieger
De agrariërs in de duin en bollenstreek en de Haarlemmermeer zijn geen uitgesproken voorstander van aanleg van de Duinpolderweg. Dat laten hun belangenorganisaties, LTO Noord en KAVB weten in een brief aan de provincies Noord- en Zuid-Holland.Het standpunt is opmerkelijk omdat als een belangrijkste reden om de Duinpolderweg aan te leggen steeds is genoemd dat het (agrarische) bedrijfsleven in de duin en bollenstreek zit te springen om een noordelijke ontsluiting van de bollenstreek.

Nu schrijven de agrariërs echter dat ze veel meer belang hechten aan een adequate ontsluiting van de streek op andere plekken. Een betere ontsluiting is wel gewenst aan de zuid- en zuidoostzijde van de regio, menen LTO Noord en KAVB, maar minder acuut aan de noordwestelijke kant. En juist dat deel van de bollenstreek wordt ontsloten door de Duinpolderweg, die in feite een verlenging is van de provinciale weg N206 vanaf De Zilk/Vogelenzang richting de N205 bij Zwaanshoek en vervolgens richting de A4.

De landbouworganisaties dringen aan op een onderzoek met een ‘breed gedragen en actuele uitkomst’. Die moet definitief duidelijkheid verschaffen, waarbij LTO en KAVB veronderstellen dat de conclusie is dat ‘voorlopig van de plannen moet worden afgezien’. ” Op dit moment bestaat voor ons geen noodzaak voor een grootschalige verbinding. “In onze ogen doet het westelijk gedeelte van de tuin Polderweg meer kwaad dan goed”, aldus de briefschrijvers.
Over de voortgang van het Duinpolderwegplan nemen Noord- en Zuid-Holland deze week een beslissing.

Overvaltactiek besluitvormingstraject Duinpolderweg?
Na een lange voorbereidingstijd zal zeer binnenkort de "rapportage van de tussenstap over de Duinpolderweg" verschijnen. Het traject van behandeling in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft echter alle schijn van een overvaltactiek. Binnen een tijdsbestek van vier weken moeten de Statenleden zich uitspreken of zij nu ineens wel overtuigd zijn van nut en noodzaak van de weg. Tijd voor een gedegen afweging en weerwoord vanuit de betrokken gemeenten en betrokken organisaties is er niet. Platform NOG roept de statenleden met klem op om hieraan niet mee te werken en in april nog geen uitspraken te doen over nut en noodzaak van deze weg. Besluitvorming daarover in juni (de voorziene tweede ronde van behandeling en besluitvorming over de tussenstap) biedt pas de kans voor een gedegen afweging waarbij ook de inbreng van insprekers wordt meegewogen. Lees over dit alles meer in onze vierde nieuwsbrief

10-2-2016: Politiek Café in Hillegom; gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD ZH): rol gemeenteraden en bewoners slechts inspreken bij provinciale besluitvorming.
Woensdagavond 10 februari bezocht gedeputeerde Floor Vermeulen, gedeputeerde voor Zuid Holland (VVD) een door de VVD georganiseerd politiek café. Inhoudelijk kon hij -naar eigen zeggen- geen mededelingen doen over de stand van zaken rond de Duinpolderweg. Wel wist hij mee te geven aan de aanwezigen dat de besluitvorming een provinciale aangelegenheid gaat worden en dat gemeenteraden en bewoners worden verwezen naar de inspraakrondes. U leest gedetailleerde verslagen in de artikelen in de lokale pers ( HD 13-2-16,
Hillegoms NB 17-2-16). Zie ook onze rubriek: In de Pers.

4-2-2016 Nieuwe wethouder Jeroen Verheijen beëdigd in Hillegom.
Op 4 februari is de opvolger van ex-wethouder Ten Hagen beëdigd. De nieuwe VVD wethouder is Jeroen Verheijen. Hij neemt bijna de gehele portefeuille over, echter niet het dossier Duinpolderweg. Dit gaat naar wethouder Anne de Jong van de BBH Zie Duinpolderweg van VVD naar BBH.

29-1-2016: Weer een fout in de verkeersmodellen of manipulatie van de cijfers?
Lees onze derde Nieuwsbrief.
Opnieuw vragen wij uw aandacht voor een fout in de verkeersmodellen. Dit keer m.b.t. Bouwsteen Midden, de variant die volgens het Projectteam in de actualisatiestudie nog slechter scoort dan in de eerdere studie. Zie hier wat de projectmanager Duinpolderweg daarover te zegen had tijdens een informatieavond in Noordwijkerhout op 9 december jl.
Maar gaat het bij Bouwsteen Midden in de studies wel over het doortrekken van de N207 naar de N206? Wij menen van niet. Volgens ons gaat het over het doortrekken van de N207 naar de Delfweg, een erfontsluitingsweg van Lisse naar het buurtschap Ruigenhoek. U leest er alles over in de Nieuwsbrief. Oordeelt u daarna zelf.

8-1-2016: “Duinpolderweg steeds meer een VVD-prestigeobject”: lees artikel HD over de beoogde vervanging van Ivo Ten Hagen, recent afgetreden wethouder in Hillegom. Ook bewoners laten zich in de pers niet onbetuigd.

8-1-2016. Gemeente Hillegom doet op verzoek gemeenteraad een persbericht uitgaan ter rectificatie uitlatingen wethouder Ten Hagen.
Tijdens de door de oppositiepartijen aangevraagde ingelaste extra raadsvergadering op 6 januari jl. naar aanleiding van de ontslagname van de hr. Ten Hagen, werd het college o.a. verzocht de gewraakte uitlating van ex-wethouder Ten Hagen via een persbericht te rectificeren. Op 8 januari verscheen het bericht “College Hillegom: standpunt Duinpolderweg onveranderd” op de website van de gemeente Hillegom.

24-12-2015: Haarlems Dagblad publiceert belangwekkend artikel over Duinpolderweg:
Het wordt langzamerhand helder! Uit cijfers van de provincie blijkt: we staan straks met elkaar in de file dankzij de nieuwe weg! Lees hier het volledige artikel.

22-12-2015 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Platform NOG.
Vandaag hebben wij alle Statenleden van Noord- en Zuid-Holland, de gedeputeerden Post en Vermeulen en de raadsleden van de 6 betrokken gemeentes en hun wethouders verkeer & vervoer een Kerst- en Nieuwjaarsgroet gestuurd met als begeleidende tekst: “Na onze Nieuwsbrieven sluiten wij het jaar graag af met een welgemeende Kerst- en Nieuwjaarsgroet. Maar gelijk ook met GROOT NIEUWS voor u. Het raadsel van nut en noodzaak van de Duinpolderweg wordt in deze groet eindelijk ontrafeld!”

22-12-2015 Nieuwsbrief Duinpolderweg Provincie Noord-Holland kost wethouder Ten Hagen zijn functie.
Wethouder Ten Hagen van Hillegom heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een interview in de Nieuwsbrief Duinpolderweg van de provincie, dat hij eindigt met de volgende zin: “...als alle plannen werkelijkheid worden voor onze regio, dan kunnen we simpelweg niet zonder een Duinpolderweg.” Deze opmerking is niet in overeenstemming met het standpunt dat over de Duinpolderweg in het coalitieakkoord van Hillegom in 2014 is opgenomen. Tezamen met eerdere uitlatingen van de wethouder was er voor BBH en D’66 kennelijk voldoende reden om Ten Hagen van het dossier Duinpolderweg af te halen. Dit was voor Ten Hagen op zijn beurt reden om zijn ontslag aan te bieden.

15-12-2015: De tweede nieuwsbrief van Platform NOG is uit!
Lees hier alles over een interview met wethouder Reneman van de Haarlemmermeer en hoe ook deze bestuurder niet al te zwaar hecht aan de echte feiten rondom de aanleg van de Duinpolderweg, maar vooral eigen sentiment en persoonlijke voorkeur tot waarheid verheft. Nieuwsbrief 2

5-12-2015 Artikel geplaatst op Dichtbij.nl en opgestuurd aan lokale weekbladen.
Naar aanleiding van Nieuwsbrief 2 heeft Platform NOG een persbericht opgesteld en dit geplaatst op Dichtbij.nl (zie onderstaande links) en opgestuurd aan de lokale weekbladen (zie in de pers)
www.dichtbij.nl/duin-en- bollenstreek/regio/artikel/4204863/deugdelijke-onderbouwing-duinpolderweg-ontbreekt-nog-steeds.aspx
www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland /regio/artikel/4204865/deugdelijke-onderbouwing-duinpolderweg-ontbreekt-nog-steeds.aspx

27-11-2015 Werkbezoek Statenleden PNH en PZH aan project Duinpolderweg.
Vanmiddag heeft een beperkt aantal Statenleden van beide provincies een busrit gemaakt door de streek om “zo een goed beeld te krijgen van de scope van het project, de achtergronden en aanleiding van de Duinpolderweg en een indruk te krijgen van de maatschappelijke betrokkenheid bij het project.”, zoals men het verwoordde in de uitnodiging.
De organisatie had bedacht dat beide bewonersgroepen “tijdens de rondrit de gelegenheid krijgen de Statenleden in een pitch mee te nemen in hun overwegingen en standpunten ten aanzien van de Duinpolderweg.”. Zij hadden elke groep daarvoor 5 minuten tijd toebedeeld. Het regionale bedrijfsleven en LTO daarentegen werden uitgenodigd voor de informele, besloten uitwisseling na afloop in het Pioneers-stadion in Hoofddorp. Verschil moet er zijn tenslotte.
Vanmiddag in de miezerregen vond de ontmoeting plaats. Hier treft u de toespraak aan die onze voorzitter Jan Knijn vanmiddag uitsprak in de bus. Voor een aantal sfeervolle foto’s va deze gebeurtenis klik hier.

25-11-2015 Platform NOG verspreidt Nieuwsbrief nr. 1 “Provincie bewijst dat Duinpolderweg niet nodig is.”
Vrijdag 27 november bezoeken een aantal Statenleden van Noord- en Zuid-Holland onze streek in het kader van de Duinpolderweg. Tijdens een bustour die door de provincies tijdens dit bezoek wordt georganiseerd, krijgt een tweetal bewonersverenigingen elk 5 minuten de tijd om in de bus een pitch te houden. Spoorvariant NEE en Platform NOG. Wat wij als Platform NOG willen melden aan de Statenleden kunnen wij in deze 5 minuten uiteraard niet kwijt. Vandaar dat er een Nieuwsbrief is opgesteld die wij aan de aanwezigen hebben meegegeven. De komende tijd zullen met enige regelmaat nog meer Nieuwsbrieven volgen. Wij denken dat de inhoud van Nieuwsbrief nr. 1 voor zich spreekt!

24-11-2015 Plaatsen bord.
Platform NOG plaatst een tweede bord “Geen Duinpolderweg NO WAY” langs de N208/Haarlemmerstraat in Hillegom vlak naast de ingang van GGZ InGeest en de grens met Bennebroek. Wij zijn de bewoner (ook een bezorgde inwoner van de streek) erkentelijk voor de mogelijkheid die hij ons geboden heeft om het bord te plaatsen.

20151124 Geen Duinpolderweg No Way plaatsen bord bij Bennebroek

6-11-2015. Ook Platform NOG plaatst borden HIER GEEN DUINPOLDERWEG / NO WAY.
In navolging van de groep Spoorvariant NEE heeft Platform NOG 2 identieke borden aangeschaft. De eerste is vandaag geplaatst langs de Leidsevaart, ter hoogte van de Bartenweg en de brug over de Leidsevaart. Zie foto. Binnenkort volgt plaatsing van het tweede exemplaar.

DSC00412

5-11-2015 Inspraak Milieudefensie Haarlem tijdens Raadscommissie Beheer in Haarlem over het Mobiliteitsfonds.
Milieudefensie Haarlem, een van de organisaties die is aangesloten bij Platform NOG, heeft tijdens eerdergenoemde commissievergadering gebruik gemaakt van de gelegenheid om in te spreken. Voor uitleg en inspraaktekst zie: https://milieudefensie.nl/lokaal/haarlem/nieuws/inspraak-bij-haarlemse-gemeenteraadscommissie-over-regionaal-mobiliteitsfonds

4-11-2015. DE HELE EN HALVE ONWAARHEDEN VAN GEDEPUTEERDEN POST EN VERMEULEN INZAKE DE DUINPOLDERWEG!
Platform NOG verstuurde onderstaand bericht met bijlagen naar de Statenleden van beide provincies en de Raadsleden van Bloemendaal, Hillegom, Heemstede, Haarlemmermeer, Lisse en Noordwijkerhout. Ook de Gedeputeerden en de betrokken wethouders ontvingen dit bericht, evenals de bewoners die zich daarvoor bij ons Platform hebben aangemeld.

Geacht Statenlid/raadslid,

Op 16 oktober verscheen een nieuwe Nieuwsbrief Duinpolderweg van de provincie Noord-Holland. In deze Nieuwsbrief staat o.a. een interview met de Gedeputeerden E. Post en F. Vermeulen met een toelichting op de collegestandpunten inzake de Duinpolderweg. Zoals het onderwerp van dit bericht al aangeeft, staat het interview naar de mening van Platform NOG bol van de hele en halve onwaarheden. Om daar onze standpunten tegenover te stellen hebben wij een reactie op dit interview opgesteld. Deze reactie met bijlagen treft u bij dit emailbericht aan.

Wij verzoeken u beleefd doch dringend even de tijd te nemen om deze reactie te lezen. Voor de besluitvorming over dit project is van groot belang dat u niet alleen kennis neemt van de standpunten van de gedeputeerden, maar ook van de bewoners van de streek, die door de mogelijke aanleg van de Duinpolderweg (waarvan nut en noodzaak nog altijd niet zijn aangetoond) voorgoed zal veranderen en niet in positieve zin.

Namens de bewoners die wij vertegenwoordigen hartelijke dank.


Bijlagen:
    Reactie op interview Ged. Post en Vermeulen in Nieuwsbrief DPW
    Bijlage 1 Overzicht intensiteiten per etmaal in Heemstede in 2030
    Bijlage 2 Persbericht Hillegom voorkeursvariant N205-N206 d.d. 17-2-2011
    Bijlage 3 HD interview met E. Post (Gedeputeerde N-H) d.d. 25-6-2011

27-8-15 De provincies brengen de Nota van beantwoording zienswijzen Spoorvariant Duinpolderweg naar buiten.
Zeven maanden nadat de deadline voor het indienen van zienswijzen sloot, is dan eindelijk de “Nota van beantwoording Reactie Spoorvariant Duinpolderweg” verzonden aan de indieners.
Helaas is het een nietszeggende nota geworden, waarbij bij bijna alle onderwerpen wordt doorverwezen naar het mogelijk nog te doorlopen MER onderzoek. Hoewel een snellere reactie meer op zijn plaats zou zijn geweest, zijn wij toch gematigd positief over het feit dat een reactie op de Contra-Expertise Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Duinpolderweg van Martin Bunnik en Chris Brunner onderdeel uitmaakt van de tussenstap.
Met enige teleurstelling hebben wij kennis genomen van het feit dat Actiegroep Spoorvariant NEE wel voorstander is van een Duinpolderweg, maar dan alleen niet op de plek van de spoorvariant.

30-6-15: Stuurgroep Duinpolderweg komt voor het eerst sinds maanden bijeen op 3 juli!
Voor het eerst komt de stuurgroep bijeen met de nieuwe gedeputeerde de hr. F. Vermeulen van PZH. Intussen bereiken ons van diverse kanten berichten over de insteek van een aantal deelnemers aan dit overleg. Zo zal de hr. Reneman, wethouder van de Haarlemmermeer, nogmaals het belang van een Duinpolderweg voor de Haarlemmermeer benadrukken en meldde de heer ten Hagen, wethouder van Hillegom, dat de insteek van Hillegom blijft “het van tafel krijgen van die afgrijselijke spoorvariant”. Hij zal tevens “pleiten voor meer openheid over het proces naar gemeenten, want dat is een geluid dat breder wordt gehoord”. Ook gaf hij aan voorstander te zijn van de lijn die PZH heeft ingesteld, “namelijk het z.s.m. onderzoeken van nut en noodzaak en daarover met elkaar de discussie aangaan. Dan zal blijken of we met dit project moeten doorgaan of er een streep onder moeten zetten”. Hij eindigde met de intrigerende zin: “Ik vermoed, nee dat zeg ik maar niet...”.
Het wordt in ieder geval een belangrijke bijeenkomst. In de dagen erna zal blijken of het pleidooi van de hr. Ten Hagen voor meer openheid heeft geholpen en of over de inhoud van de bijeenkomst verklaringen naar buiten zullen komen.

Statenleden van Zuid-Holland willen eerst onderling met elkaar over de DPW spreken alvorens met hun collega’s uit Noord-Holland in gesprek te gaan.
Dit is de uitkomst van een korte bespreking van het project Duinpolderweg in de Statencommissie Verkeer & Milieu van 10 juni jongstleden. Het wachten is op de resultaten van de “tussenstap”. Voor de eerstkomende commissievergadering van 26 augustus staat het onderwerp nog niet op de agenda. Blijft dit zo dan zal de gezamenlijke commissievergadering niet eerder dan in oktober plaatsvinden.

Duinpolderweg biedt geen oplossing voor het ontlasten van de doorgaande wegen in Heemstede.
Op 11 juni 2015 heeft Platform NOG wethouder P. van de Stadt en de raadsleden van de gemeente Heemstede een brief gestuurd. Aanleiding was een aantal tweets van de wethouder over de DPW, het coalitieakkoord in PNH en de kansen die dit biedt voor Heemstede.
Uit eigen onderzoek door Platform NOG van verkeersplots van het VENOM 2013 verkeersmodel, die ons na een WOB-verzoek door het Projectteam ter beschikking zijn gesteld, blijkt namelijk dat na aanleg van de DPW het doorgaande verkeer in Heemstede niet of nauwelijks afneemt. De toe- en afnames van het verkeer in Heemstede hebben wij in een tabelgezet.
De brief resulteerde in een tweetal mailwisselingen met raadsleden van de gemeente Heemstede. Deze mailwisselingen willen wij u niet onthouden.
Wij zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder.

Nieuwe coalitieakkoorden in zowel Noord- als Zuid-Holland bekend.
De afgelopen 2 weken hebben de coalitiepartijen in beide provincies hun coalitieakkoorden bekend gemaakt. In beide provincies gaan dezelfde partijen binnen de coalitie door: Voor tegenstanders van de Duinpolderweg geen echt goed nieuws, maar leest en beoordeelt u zelf maar:
In Noord-Holland (coalitie van VVD, D'66, CDA en PvdA):
De tekst in het coalitieakkoord met betrekking tot de Duinpolderweg: "Om de regionale bereikbaarheid en de doorstroming te vergroten investeert de coalitie in wegen, zoals de N23, de verbinding tussen de A8 en A9 en de Duinpolderweg. Bij de Duinpolderweg hangt dit samen met de komst van een hoogwaardig Openbaar Vervoer verbinding. De coalitie onderzoekt hoe de bereikbaarheid van Den Helder kan verbeteren."
In Zuid-Holland (coalitie van VVD, D'66, CDA en SP):
De tekst in het coalitieakkoord met betrekking tot de Duinpolderweg: " Voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek kiezen wij in afstemming met de regio en de provincie Noord-Holland voor een integrale aanpak."

Voor de nieuwe Statenleden en natuurlijk alle anderen: het verloop van het project DPW in het kort
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag even snel 'bijgepraat' wilt worden over het verloop van het project. Daarom in twee pagina's.

Het laatste nieuws: project tot stilstand, tot eind mei?
De raadsgriffier van gemeente Bloemendaal schreef:
"De projectleider van Duinpolderweg, heeft ons laten weten dat de Provincie Noord-Holland geen akkoord heeft gekregen van de provincie Zuid-Holland op het Plan van Aanpak voor de Tussenstap (zoals door de Staten van Zuid-Holland gevraagd).
Dit betekent dat het project op dit moment tot stilstand is gekomen. Qua planning betekent dit dat het project minimaal 5 tot 6 maanden in de vertraging gaat en dat er op z’n vroegst eind mei een beslissing kan worden genomen op het voorliggende Plan van Aanpak Tussenstap. Het vorenstaande betekent dat reeds geplande overleggen tot nader order niet door zullen gaan. Dit betekent ook dat de geplande presentatie in de commissie grondgebied van 14 april (19.00 uur) geen doorgang heeft gevonden. De gemeente Bloemendaal is genoodzaakt de verdere ontwikkelingen af te wachten."

20150413 foto met protestbord Hier geen Duinpolderweg.

Tussenstap Provincie ZH
PZH gaf eerder al aan dat ze zich eerst wil uitspreken over de verkeerskundige knelpuntanalyse en de discussie wil voeren over de noodzaak van een nieuw wegtracé, alvorens de volledige MilieuEffectRapportage (MER) op te stellen of alternatieven voor de MER af te laten vallen. Gedeputeerde de Bondt informeert de Statenleden over de vervolgstappen tav DPW en het vormgeven van de tussenfase. Uit deze brief blijkt dat wij in april antwoord krijgen op de door ons ingediende zienswijze tegen de Spoorvariant.

Actiegroep 'SpoorvariantNEE' heeft een website en geeft een nieuwsbrief uit. Zij heeft als doel de Spoorvariant te stoppen en de Zilkerpolder niet te laten doorkruizen door een weg die niet nodig is!

Coalitiebesprekingen
Aan alle lijsttrekkers van politieke partijen hebben wij een oproep gestuurd om de aanleg van de Duinpolderweg niet vast te leggen in een mogelijk coalitieakkoord gezien de grote onduidelijkheden die er nog spelen rondom dit project.

De Parels' aan de ringvaart kunnen zonder Duinpolderweg!
De stelling van de gemeente Haarlemmermeer in hun rapport 'Parels aan de ringvaart' is dat de ontwikkeling van DPW nodig is voor de dubbeldorpen. Zonder deze weg is de druk op de bestaande dorpen te groot, stellen ze. Dit is onjuist, dat is de conclusie van Martin Bunnik, infrastructuurdeskundige in zijn rapport 'De Duinpolderweg een voorwaarde voor de Parels aan de ringvaart?. In dit rapport is onderbouwd waarom DPW geen adequate oplossing biedt voor de gewenste hoogwaardige bereikbaarheid van de beoogde Parellocaties langs de Ringvaart. Dit lijkt zeer relevante informatie voor de Haarlemmermeer. Naast het rapport is er ook een samenvatting van zijn conclusie. In het HD stond een artikel DPW niet nodig voor Parels aan de ringvaart.
Waarom moet DPW er perse komen van de Provincie Noord-Holland (PNH), en wel tussen Bennebroek en Hillegom? Dat is de grote vraag die steeds opnieuw gesteld wordt en waar maar geen antwoord op komt.

Een hypothese: DPW is voor een toekomstige Bollenstad
Een oude discussie denkt u? Wij denken van niet. Het motto van PNH is 'eerst bewegen dan bouwen' en dan past het bestuurlijke besluit dat de DPW er moet komen terwijl het niet te onderbouwen valt, heel goed bij deze hypothese.
Te bewijzen valt het niet, maar een goede onderbouwing is er wel degelijk! Daarom publiceren we dit artikel graag en hopen dat de discussie, met name op het besluit- en beinvloedingsniveau, zich zal richten op nut- en noodzaak van DPW in plaats van op varianten die mensen tegen elkaar uitspelen.

Opnieuw hebben we een kieswijzer gemaakt met de standpunten van de partijen over de DPW
Kies verstandig op 18 maart!
Onze site lijkt alleen te gaan over deze weg die overlast gaat geven in onze regio, maar wie de media volgt treft soortgelijk doordrammen van provinciaal bestuurders aan bij andere projecten. Bovendien gaat het verlies van uniek Hollands natuur- en cultuurlandschap, dat ingrijpend en voor altijd wordt veranderd, ons allen aan.

In deze kieswijzer kunt u zien hoe de verschillende politieke partijen denken over infrastructurele projecten in het algemeen en over de Duinpolderweg in het bijzonder. Wij hebben ons gebaseerd op de partij-programma’s, aangevuld met onze ervaringen.
De groene kleur betekent, dat onze conclusie is dat men duidelijk stelling neemt tegen de aanleg van nog meer infrastructuur en/of van de Duinpolderweg, oranje, dat die partijen een voorbehoud maken en de rode kleur geeft aan dat men vóór aanleg van deze weg is. Download deze kieswijzer.

Pasted Graphic 1

Hillegom tekent bezwaar aan, maar ook Platform NOG!
Bezwaar aangetekend tegen het Actualisatierapport en de Spoorvariant
Platform Nog heeft op 2 februari officieel bezwaar< gestuurd aan gedeputeerde Post van NH (met cc naar De Bondt van ZH) en heeft verder de Statenleden NH en ZH als ook alle raadsleden van de betrokken gemeenten in kennis gesteld van de conclusies van de twee deskundigen Brunner en Bunnik in hun contra-expertise waar wij helemaal achter staan: Alle aandacht zou gericht moeten zijn op de onderbouwing van de noodzaak van de weg, niet op nieuwe varianten.
Zie ook nieuwsbrief Behoud de Polders over hun bezwaar.

30 januari 2015 Hillegom
Wat wethouder Ten Hagen op 29 januari op de informatie-avond heeft voorgesteld als nieuwe variant is zeker niet goed, vindt Platform NOG! Dit soort voorstellen leidt af van waar het nu over zou moeten gaan, namelijk vaststellen of er überhaupt wel aanleiding is om nieuw asfalt aan te leggen. Degelijk onderzoek naar nut en noodzaak dus. Mocht nut en noodzaak eenmaal onomstotelijk worden aangetoond (wat wij niet verwachten), dan is de door Chris Brunner en Martin Bunnik in hun Contra-expertise voorgestelde Bouwsteen Midden+ variant een beter alternatief. Naast het doortrekken van de N207 naar de N206 stellen zij een kleine oplossing voor aan de noordzijde van Hillegom. Daarbij wordt De Weerlaan doorgetrokken naar de N205, waardoor tevens een nieuwe oeververbinding ontstaat. Aan de westzijde van de Ringvaart wordt daarbij gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur.
Ten Hagen daarentegen stelt voor om de Nieuwe Bennebroekerweg door te trekken naar de Haarlemmerstraat in Hillegom-noord, dwars door de Oosteinderpolder. Deze variant werd in het verleden de weg Bezuiden Bennebroek genoemd.
Er wordt dus niet alleen aan de zuidzijde van Hillegom compleet nieuwe infrastructuur/asfalt aangelegd, maar ook nog eens aan de noordzijde. Zo wordt heel erg veel open natuur(cultuur)gebied opgeofferd aan asfalt. Wie is daar mee gediend?
De weg wordt niet meer aangelegd op Bloemendaals grondgebied. Daarmee wordt de “lastige” gemeente Bloemendaal in de besluitvorming buiten spel gezet. Maar Bennebroek als onderdeel van Bloemendaal is met deze oplossing wel heel slecht af. Bennebroek wordt alsnog het afvoerputje van Zuid-Kennemerland i.v.m. de aantrekkende werking van de weg en krijgt langs de zuidzijde ook veel hinder van geluid en fijnstof.
En hoewel Ten Hagen stelt dat er met zijn variant minder kilometers asfalt hoeven te worden aangelegd dan bij de spoorvariant, zijn het toch altijd nog vele kilometers meer dan bij de oorspronkelijke varianten. Nut en noodzaak, daar zou het om moeten gaan!

kaartje-duinpolderweg-2
<

Januari 2015
Contra-expertise:
Een kritische analyse van de Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grenstreek, opgesteld door 2 onafhankelijke deskundigen Martin Bunnik en Chris Brunner.

Een roerige start van 2015: eindelijk gehoord!?
7 januari: Provincie ZH besluit over DPW; 3 insprekers krijgen gehoor en PZH besluit tot een 'tussenfase' om de noodzaak van DPW aan te tonen.
8 januari: informatieavond in Noordwijkerhout
12 januari: ook in Hillegom roert het: http://youtu.be/6BZ-PvYdAEA
19 januari: Commissie Mobiliteit en Wonen Provincie NH overleggen over DPW, mede nav standpunt PZH; 4 insprekers onderbouwen hun kritiek ook hier. De tekst op de site van PNH-DPW.
Lees meer op DPW in de pers.
In ieder geval een 'pauze' ingelast waarin PZH nut en noodzaak onderbouwd wil zien en niet akkoord gaat dat 2 alternatieven (het doortrekken van de N207 en het NOGBeter pakket) niet verder onderzocht worden.

December 2014
Nieuws van de provincie:
Een nieuwe variant, de "spoorvariant"
Actualisatie Bereikbaarheids Studie Grensstreek 18-12-2014
Kaartje met de varianten

November 2014
Na 9 maanden hebben dan we de informatie waar we om gevraagd hebben in het kader van Wet Openbaarheid van Bestuur gekregen!
En dat, terwijl in het communicatieplan van het project staat, dat ze streven naar een energieke samenwerking en de criteria voor de communicatie, ‘zorgvuldig, transparant en tijdig’ zijn. Het verloop:
Op 28 januari 2014 vraagt Platform NOG in het kader Wet Openbaarheid van Bestuur aan Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Holland om de precieze opdrachtformulering aan het bureau DHV/Haskoning tot het opstellen van een milieueffectrapportage ten behoeve van de Duinpolderweg plus alle daarbij aan hen ter beschikking gestelde documenten en informatie ten behoeve van de uitvoering van de aan hen verstrekte opdracht.
Op 19 maart 2014 heeft Platform NOG de stukken ontvangen, maar daaraan ontbreekt het communicatieplan en er zijn in het Plan van Aanpak op een aantal pagina’s grote delen onleesbaar gemaakt. Dit omdat het is opgesteld ten behoeve van intern beraad en omdat het persoonlijke opvattingen van de opstellers zou bevatten.
Platform NOG tekent schriftelijk bezwaar aan op 28 april tegen deze beide besluiten. Op 19 juni vindt vervolgens over het bezwaar een hoorzitting plaats bij de Hoor- en Adviescommissie van de provincie.
De Hoor- en Adviescommissie verklaart op 26 juni in haar advies de bezwaren gegrond en adviseert GS de bestreden besluiten te herroepen.
Op 15 oktober verstrijkt de termijn waarbinnen GS het Platform haar beslissing dient mee te delen, maar het Platform heeft nog steeds niets vernomen.
Platform NOG stelt GS schriftelijk in gebreke op 18 oktober.
GS stelt het Platform op 30 oktober in kennis van haar beslissing de genoemde informatie alsnog ter beschikking te stellen en wij ontvangen deze informatie.
De opgevraagde documenten en tevens de beslissing op bezwaar van GS, het advies en de verslagen van de hoor- en adviescommissie.

Onze conclusies hieruit delen we heel graag met u!

Oktober 2014
Op 18 maart 2015 zijn er Provinciale Statenverkiezingen.
De verkiezingsprogramma’s hiervoor worden echter nu geschreven. Platform NOG realiseert zich dat de Duinpolderweg voor de gehele provincie Noord-en Zuid-Holland een onderwerp op detailniveau is; maar voor de bewoners van Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom en De Zilk is het belang echter enorm!
Het realiseren van infrastructuur moet uitsluitend plaatsvinden als dit nuttig en noodzakelijk is. Dàt is een belangrijk punt dat in de verkiezingsprogramma's zou moeten worden opgenomen, waarbij de Duinpolderweg als voorbeeld zou kunnen dienen. Wij vragen vertegenwoordigers van lokale afdelingen van politieke partijen invloed uit te oefenen om in het verkiezingsprogramma voor de Provinciale verkiezingen op een goede manier aandacht te besteden aan infrastructuur en te voorkomen dat onnodige infrastructurele projecten zoals de Duinpolderweg worden opgenomen.

Juli 2014
Betreffende het MER onderzoek Duinpolderweg
Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Duinpolderweg vastgesteld in 2013. In de NRD is beschreven waaraan de milieueffectrapportage (MER) moet voldoen. Daarnaast staat in deze notitie het selectieproces van de alternatieven voor de weg beschreven.
Er zijn op de NRD in totaal 289 zienswijzen ingediend, waarop inmiddels antwoorden (nota van beantwoording) zijn gepubliceerd. Ook is de NRD beoordeeld door de zogenaamde Commissie voor de MER. Deze commissie had een behoorlijk aantal zeer kritische vragen en opmerkingen bij de NRD en heeft dat vastgelegd in een advies in heldere bewoordingen. Provinciale Staten lijken echter op zeer selectieve wijze met deze adviezen om te gaan, door die maar gedeeltelijk en soms zelfs helemaal niet over te nemen. Binnen de Provinciale Staten van Zuid Holland was er zelfs een amendement voor nodig (Loose, PvdA) om integrale overname van de adviezen van de Commissie voor de m.e.r. af te dwingen.


Vorige versie van de homepage:

De Duinpolderweg, een grote bedreiging voor de regio

De Duinpolderweg is een pittoreske naam voor een mega-project, waarbij er een snelweg wordt aangelegd vanaf de N206 bij Noordwijkerhout, over de nu nog prachtige Vogelenzangse Strandvlakte, vlak langs het dorp Vogelenzang, door het bos van GGZ inGeest en door de Oosteinderpolder vlak langs Bennebroek, om tenslotte via de Nieuwe Bennebroekerweg aan te sluiten op de A4. Dit is 1 van de 5 voorgestelde tracés. Er lopen nog 4 soortgelijke varianten tussen Vogelenzang en De Zilk gesitueerd en recent is er een 6de variant voorgesteld die zuidelijk van De Zilk afbuigt naar het spoor en door de Zilkerpolder loopt. Allemaal zijn ze schadelijk voor leefbaarheid en milieu!
Op de weg worden zo’n 30.000 vervoersbewegingen per dag verwacht. Verkeersanalyses laten zien dat de verkeersdrukte in de dorpskernen van Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, De Zilk en Heemstede sterk zal toenemen door de aanzuigende werking van deze nieuwe verbinding naar de A4. En dat terwijl één van de doelstellingen van aanleg van de nieuwe weg juist vermindering van het verkeer door de dorpskernen zou zijn! Bovendien maakt de Duinpolderweg letterlijk de weg vrij voor “Bollenstad”: grootschalige woningbouw in de Duin- en Bollenstreek.

004_EvR_apr14

WP_20150420_003

DPW Zes varianten