Hillegom Noord
De stoomwals “Planvorming Duinpolderweg” blijft maar doorrollen

Alle door bezorgde burgers en belangenverenigingen ingebrachte tegenargumenten worden van tafel geveegd. Nut en noodzaak van de Duinpolderweg worden door een tweetal rapporten van onafhankelijke deskundigen ontkracht en de kwaliteit van de door de overheid gehanteerde rapporten wordt in twijfel getrokken. Betrokken bestuurders zijn echter ziende blind en horende doof, hebben zich ingegraven in hun eigen gelijk en willen met hun eigen burgers eigenlijk niets meer te maken hebben. Voor onze wijk zal de keuze voor de voorkeursvariant van de bestuurders, namelijk het meest noordelijke tracé door de Oosteinderpolder en het bos van de Geestgronden, de nekslag voor ons mooie gebied betekenen. Onze wijk zal doorsneden worden door een vierbaansweg, waarover dagelijks 30.000 voertuigen gaan rijden (max. snelheid 100 km per uur) en een half klaverblad ter hoogte van de ingang van het bos van de Geestgronden en daarmee zal de wijk dus uiteenvallen in twee delen. De eeuwenoude Zandlaan zal worden opgedeeld in twee helften, die beiden doodlopen op de nieuwe vierbaansweg. De Winterrustlaan zal voor de helft verdwijnen. Duizenden fietsers en wandelaars die in alle jaargetijden genieten van het landelijke karakter van de Zandlaan, met aan de ene kant de bollenvelden en aan de andere kant de eeuwenoude Oosteinderpolder, zullen dan voortaan alleen nog via allerlei stoplichten en een drukke verkeersweg ons gebied kunnen passeren. Dit geldt overigens ook voor de jonge schoolgaande kinderen uit onze wijk die doorgaans in Bennebroek naar school gaan.

IMG_2594_2  Oosteinderpoler, veenweide 1

Het verkeer naar tuincentrum Oosteinde dat nu gespreid over zowel Winterrustlaan als Kennemerbeekweg zijn bestemming bereikt en verlaat, zal dan nog uitsluitend via de Kennemerbeekweg kunnen rijden. Deze smalle weg is daar totaal niet voor geschikt en heeft nu al verkeersproblemen. De verkeerstoename zal leiden tot veel overlast en gevaarlijke situaties. De problemen die ontstaan op de Haarlemmerstraat zijn echter van een heel ander kaliber. Het verkeer op de Haarlemmerstraat zal meer dan verdubbelen, zowel uit noordelijke als uit zuidelijke richting. Aan de zuidzijde van het geplande halve klaverblad liggen de woningen zo dichtbij dat de overlast die hier ondervonden zal worden enorm zal zijn. Geluidsoverlast, stank, luchtverontreiniging, maar ook gevaarlijke situaties bij het parkeren van auto’s en het oversteken van de weg. Ook aan de noordzijde zullen deze problemen zich gaan voordoen aan de Haarlemmerstraat en in de kern van Bennebroek. Grote problemen gaan zich ook voordoen op en bij de Nieuweweg. De kruising Nieuweweg/Haarlemmerstraat is nu al gevaarlijk met al het zware vrachtverkeer dat hier afslaat. Indien Vogelenzang geen eigen aansluiting krijgt op de nieuwe snelweg, dan zal een groot deel van het verkeer uit Vogelenzang via de Bekslaan en de Zwarteweg in Bennebroek naar de Duinpolderweg rijden. Een ander deel van het verkeer zal echter de Nieuweweg als sluiproute naar de Duinpolderweg gaan gebruiken. Dit zal leiden tot levensgevaarlijke verkeerstoestanden. Tenslotte de enorme hoeveelheid natuur- en cultuurlandschap dat door de aanleg van deze weg voor altijd verloren gaat. Voor de wijk Oostduin en Hillegom gaat het dan om het laatste grote historische veenweidegebied, aansluitend op het laatste stuk oorspronkelijke strandwal met het oude bos van de Geestgronden. Met juist op deze locatie prachtige zichtlijnen over bollenvelden en veenweidegebieden naar de Haarlemmermeer. Ook de zuidzijde van het bos en de strandwal, waar dit overgaat in bollenland, is vanuit cultuurhistorisch oogpunt zeer de moeite waard en zal ook verloren gaan. Zeg dus nee tegen de Duinpolderweg en kies voor gezond verstand en een gezonde leefomgeving.

IMG_0913_1