De Vosse- en Weerlanerpolder en de Oosteinderpolder

De Polders zijn met de Elsbroekerpolder de laatste overgebleven natte veenweidegebieden in Hillegom. Deze oude polders zijn cultuurhistorisch zeer waardevol en vormen een uniek natuur- en stiltegebied voor weidevogels, amfibieën, vleermuizen, hazen etc. Als een klein puzzelstukje maakt het gebied – net als alle andere weidegebieden in Nederland – deel uit van een grote puzzel, de rijke natuurgebieden voor flora en fauna in West-Europa. Inmiddels zijn er al 93 soorten vogels in De Polders gespot. Voor veel soorten weidevogels en trekvogels is het gebied immers een rustig foerageergebied en een belangrijk broedgebied met een hoge nestdichtheid. In het gebied verblijven bedreigde weidevogels, zoals Grutto’s, Slobeenden, Tureluurs, Watersnippen, Wintertalingen en Gele Kwikstaarten, etc. Deze vogels hebben met elkaar gemeen dat ze met uitsterven worden bedreigd, omdat steeds meer weidegebieden door menselijke activiteit verdwijnen, of ongeschikt worden. De Polders hebben ook een rijke flora van ca. 230 soorten, waaronder Waterdrieblad, Wilde orchideeën, Lange ereprijs, Kruisbladwalstro, Zomerklokje, Valse kamille, Gele ganzenbloem. Genoemde soorten zijn beschermd omdat ze zeer zeldzaam zijn. Er bestaat een grote kans dat de Duinpolderweg door de Oosteinderpolder wordt aangelegd, waardoor deze polder wordt opgeofferd aan de bovenregionaal economische vooruitgang.

Pasted Graphic 2  Pasted Graphic 1  Pasted Graphic 3

Of de weg wérkelijk bijdraagt aan de economische vooruitgang valt te betwijfelen. In ieder geval wordt met de komst van deze weg de natuur in deze polder verwoest. Ook de unieke cultuurhistorische waarden van ‘Oostender’, zoals deze polder op oude kaarten uit de 17e en 18e eeuw staat vermeld, zal voorgoed verloren gaan. In het geval dat de Duinpolderweg tegen de grens van Bennebroek wordt aangelegd, zoals de provinciale bestuurders voorstaan, gaat de weg dwars door het bos van GGZ inGeest, het allerlaatste stukje bos en de enige oude strandwal die Hillegom nog rijk is. Bovendien is dit gebied aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en heeft het daardoor een speciale beschermingsstatus.

Duinpolderweg niet nodig
De regionale natuur- en milieuorganisaties trekken het nut en de noodzaak van de Duinpolderweg sterk in twijfel. Twee nieuwe, onafhankelijk van elkaar opgestelde rapporten, Duinpolderweg, hoe nu verder van deskundige Martin Bunnik en het Nulplus alternatief van de regionale natuurorganisaties laten zien dat deze weg helemaal niet nodig is. Deze conclusie is niet eens zo bijzonder. Want in 2004 kwam het provinciebestuur na een diepgaand milieurapportage onderzoek waarin ook de verkeerseffecten waren meegenomen tot eenzelfde conclusie, dat verbindingsweg N206-N205 onvoldoende oplost. l lang zijn er bij vele betrokkenen ernstige twijfels aan de juistheid van de door de provincie van Noord-Holland en Zuid-Holland geformuleerde opgaven, die vermeld staan in hun rapporten. Zo wordt bij het terugdringen van de omgevingshinder door het noord-zuidverkeer in Zuid-Kennemerland in de provinciale rapporten niet duidelijk gemaakt om welke knelpunten het gaat. Er zijn namelijk nu geen echte knelpunten in het noord-zuidverkeer, behalve in Vogelenzang, maar ook daar neemt het verkeer al jaren af, en niet toe zoals wordt beweerd. Met de komst van de Duinpolderweg dreigt juist een enorm knelpunt in de dorpskern van Bennebroek te worden gecreëerd. Ook de visie dat de Duinpolderweg er moet komen vanwege de verkeersproblemen die zich voordoen bij de Ringvaartbruggen tussen de Bollenstreek en de Haarlemmermeer deugt niet, omdat dit kan worden opgelost door de tijden van de brugopeningen aan te passen. Momenteel zijn er al voldoende verbindingen tussen de Bollenstreek en de Haarlemmermeer, onder ander de brug bij Heemstede en bij Hillegom de N207. Voor de Greenport Duin- en Bollenstreek is de Duinpolderweg overbodig, omdat de tuinbouwbedrijven hoofdzakelijk zijn gevestigd in het zuiden van de Bollenstreek namelijk Rijnsburg, Lisse en Hillegom. Een weg aan de noordzijde van de Bollenstreek voegt hier als route amper iets aan toe. Het transport van deze bedrijven gebeurt al via de N207 om bijvoorbeeld Greenport Aalsmeer of de A4 in de Haarlemmermeer te bereiken. Tevens is er nauwelijks een logistieke relatie tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Mainport Schiphol aangetoond. De toekomstige woningbouwprojecten tussen Noordwijk en Noordwijkerhout en in de Haarlemmermeer wordt eveneens als argument gebruikt om de geplande Duinpolderweg te rechtvaardigen. Op dit moment zijn er echter geen concrete woningbouwprojecten waarvoor een dergelijke weg nodig zou zijn. De natuur- en milieuorganisaties vinden dat er ruim voldoende en betere alternatieven zijn om de problemen die er in de regio wél zijn, aan te pakken. Ze hebben hun alternatieven aangeboden bij de gemeenten en provincies: Géén Duinpolderweg, maar Nulplus- alternatief en de Openbaar Vervoer & Duurzaamheidvariant. Deze alternatieven zijn aanzienlijk goedkoper dan de geldverslindende Duinpolderweg die meer dan 200 miljoen euro gaat kosten en door de belastingbetaler moet worden opgebracht. Ook zorgen deze plannen voor het behoud van natuur- en bollenlandschap wat van grote waarde is voor de natuur, cultuurhistorie, recreatie en toerisme in de Duin- en Bollenstreek en Zuid- Kennemerland. De alternatieve plannen dragen met name, door minder geluidsoverlast en luchtverontreiniging, bij aan een goed en gezond leefgebied voor Bennebroek, Vogelenzang en Hillegom. En ze zorgen voor behoud van groen en minder wegen en perspectief voor (Hoogwaardig) Openbaar Vervoer. Voor meer informatie 023 584 28 54.

Vereniging Behoud de Polders, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stichting Duinbehoud, Milieudefensie afdeling Haarlem, Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland

Voor informatie: Ton van de Reep, tel. 023 584 28 54
ton.vd.reep@hotmail.com
Recente nieuwsbrief: Behoud de polders