De Duinpolderweg, een herhaling van zetten...

In 2004 waren de bestuurders er glashelder over. Na een uitgebreid onderzoek (MER) naar de voor- en nadelen van een verbindingsweg tussen de N206 en de N205 was er maar één conclusie mogelijk: direct stopzetten dat project! De aanleg van de verbindingsweg zou tot grote en nieuwe capaciteitsproblemen leiden op aansluitende wegen en alle onderzochte tracés zouden zorgen voor ernstige aantasting van het milieu en de woonomgeving. Bovendien werden de kosten gezien als veel te hoog en onverantwoord. Van de 4 getoetste varianten bleek vooral de noordelijkste de slechtste optie voor mens en milieu.
Wie vervolgens denkt dat daarmee de kous af was, vergist zich ernstig. In alle stilte werden er door de bestuurders van de provincies Noord- en Zuid-Holland toch weer onderzoeken opgestart waarin weer opnieuw wordt gesproken over een verbindingsweg tussen de N206 bij De Zilk en de N205/A4: (Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek, mei 2006 en Bereikbaarheidsstudie voor de Grensstreek december 2008). Met de resultaten van het MER-onderzoek van 2003 nog vers in het geheugen was dat hoogst merkwaardig.
Toen uit het daarna uitgevoerde onderzoek ‘Van Greenport tot Mainport’ (Regionale verkenning conform MIRT wegverbinding N205-N206), vastgesteld in mei 2010, bleek dat de eerder in de MER zo slecht scorende noordelijkste variant de beste optie zou zijn en de bestuurders in het Breed Bestuurlijk Overleg (gedeputeerden en wethouders) deze in februari 2011 als hun voorkeursvariant aan de pers presenteerden, stond de geloofwaardigheid van het bestuur onder druk.

De aan het Platform deelnemende belangenorganisaties vonden het op dat moment de hoogste tijd om op te komen voor de belangen van de bewoners van onze dorpen en zich te verenigen in het Platform NOG.

In het MER zouden de volgende alternatieven onderzocht worden:
a) Noordelijk alternatief, met aansluiting op de N208 (zwart)
b) Midden alternatief, met aansluiting op de N208 en Zilkerduinweg (blauw/paars)
c) Zuidelijk alternatief, met aansluiting op de Pastoorslaan (geel)
d) NOG Beter alternatief (paars)
e) Combinatiealternatief (blauw)

Pasted Graphic

Noordelijk alternatief, met aansluiting op de N208 (zwart in figuur)
De Noordelijke verbinding N206-N205 loopt in het verlengde van de Nieuwe Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer. De bestaande Nieuwe Bennebroekerweg wordt verdubbeld en vanaf de N205 als nieuwe infrastructuur doorgetrokken naar de N208 (2x2 weg) tussen Hillegom en Bennebroek. Vanaf de N208 wordt nieuwe infrastructuur aangelegd naar de N206, uitgevoerd als een 2x1 weg. De verbinding is op het hele traject 80 km/u. Bij de N208 is uitgegaan van een volledige aansluiting, bij de N206 ter hoogte van De Zilk wordt de bestaande aansluiting volledig gemaakt. De aansluitingsvormen worden nog nader uitgewerkt. Deze variant kwam in de MIRT verkenning: ‘Van Greenport tot Mainport’ als beste naar voren.

Middenalternatief, met aansluiting op de N208 en Zilkerduinweg (blauw/paars in figuur)
De N206-N205 Midden variant loopt in het verlengde van de Nieuwe Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer. De bestaande Nieuwe Bennebroekerweg wordt verdubbeld en vanaf de N205 als nieuwe infrastructuur doorgetrokken naar de N208 tussen Hillegom en Bennebroek (2x2). Vanaf de N208 wordt nieuwe infrastructuur aangelegd weg naar de N206, uitgevoerd als een 2x1 weg. De verbinding is op het hele traject 80 km/u. Bij de N208 is uitgegaan van een volledige aansluiting. Binnen het Middenalternatief wordt er een variant uitgewerkt bij de aansluiting van de N206 en Zilkerduinweg. Daarbij worden de verkeerskundige effecten van zowel een hele als een halve aansluiting onderzocht. Bij de halve aansluiting gaat het om een op- en afrit richting het oosten (de Haarlemmermeer). Bij de hele aansluiting komt er een op- en afrit voor beide richtingen.

Zuidelijk alternatief met aansluiting op de Pastoorslaan (geel in figuur)
De N206-N205 met aansluiting ter hoogte van de Pastoorslaan loopt door het zuidelijk deel van het gebied tussen Hillegom en Bennebroek. Deze verbinding sluit in de Haarlemmermeer aan op de N205 ten zuiden van de Nieuwe Bennebroekerweg. De hoofdroute loopt met nieuwe infrastructuur vanaf de N205 richting de nieuwe verbinding, waarbij de aansluiting van de Nieuwe Bennebroekerweg op de N205 behouden blijft. De verbinding loopt met nieuwe infrastructuur vervolgens iets ten noorden van Hillegom naar de N206 en kruist de N208. Hier komt geen aansluiting. In deze variant is een aansluiting voorzien op de Pastoorslaan, nabij de kruising met het spoor. Tot deze aansluiting is de weg 2x2 baans, vanaf de aansluiting tot de N206 2x1. De toegestane snelheid voor de hele route is 80 km/u. Deze aansluiting kan gebruikt worden door verkeer uit zowel Vogelenzang, De Zilk als Hillegom.

NOG Beter fase 1 Alternatief (paars in figuur)
De bestaande Noordelijke Randweg Nieuw-Vennep wordt met nieuwe infrastructuur als een 2x2 weg doorgetrokken naar de bestaande Weerlaan en de Pastoorslaan in Hillegom. Dit wordt een 80 km/u weg. Op de Weerlaan en de Pastoorslaan wordt gebruik gemaakt van de (aan te passen) bestaande weg (2x1 en 50 km/u). Het verkeer zal zich in dit alternatief verspreiden over enerzijds de N205 en de Nieuwe Bennebroekerweg en anderzijds de Noordelijke Randweg. Vooralsnog worden in dit alternatief geen aanpassingen aan deze infrastructuur voorzien.

Combinatiealternatief NOG Beter fase 1 met nieuwe infra tot aan N206 (blauw in figuur)
Vanwege de te verwachten verkeersaantrekkende werking van een verbinding tussen de Pastoorslaan en de N205 (NOG Beter fase 1 Alternatief) wordt het NOG Beter fase 1 alternatief gecombineerd met een doortrekking tot aan de N206 als alternatief meegenomen in het MER. Platform NOG Beter heeft aangegeven deze aanvulling niet als onderdeel van haar alternatief te beschouwen. De bestaande Noordelijke Randweg Nieuw-Vennep wordt met nieuwe infrastructuur als een 2x2 weg doorgetrokken naar de bestaande Weerlaan en de Pastoorslaan in Hillegom. Dit wordt een 80 km/u weg. Op de Weerlaan en de Pastoorlaan wordt gebruik gemaakt van de (aan te passen) bestaande weg (2x1 en 50 km/u) om vervolgens via een nieuwe verbinding nabij station Hillegom aan te sluiten op de N206 (60 km/h).
Bron: Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Spoorvariant
Omdat een deel van bovengenoemde alternatieven leidt tot een te grote stikstofbelasting voor de Amsterdamse Waterleidingduinen (Natura 2000-gebied) is er begin 2015 een nieuwe variant toegevoegd door de projectgroep en PNH, namelijk de Spoorvariant.. Deze heeft gelijk tot grote consternatie en protesten geleid in Hillegom, Noordwijkerhout en De Zilk.

Overzicht_Alternatieven

Inmiddels is eind 2017 de MER-studie verschenen en zijn er enkele alternatieven geschrapt en andere bijgekomen. Zie daarvoor de Home-pagina.